Första behandling

 • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. Diskussion


 • Ledamot Rainer Juslin (Lib) Anförande | 14:49

  Talman! Jag presenterar nu betänkandet till samtliga delar.

  Utskottet delar landskapsregeringens bedömning att lagtinget bör ge sitt bifall till att de förordningar som sätter tilläggsavtalen till ADR i kraft i Finland träder i kraft också på Åland till de delar de faller inom landskapets behörighet.

  Eftersom lagtingets bifall inte har inhämtats till konventionen om internationell järnvägstrafik, under vilken RID hör, delar utskottet även bedömningen att bifall till att de förordningar som sätter tilläggsavtalen till RID i kraft i Finland träder i kraft också på Åland, inte under rådande förhållanden behöver lämnas.

  Eftersom även järnvägstrafik hör till lagtingets behörighetsområde anser utskottet att lagtinget i framtiden dock bör överväga att av principiella skäl även lämna sitt samtycke till konventionen om internationell järnvägstrafik. Om inte samtycket inbegärs i en presidentframställning kan det ges på lagtingets eget initiativ t.ex. i samband med behandlingen av framtida ärenden som rör lagtingets bifall till förordningar som sätter tilläggsavtal till RID i kraft i Finland träder i kraft också på Åland.

  Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet att lagtinget ger de i RP 11–14/2019-2020 begärda bifallen samt att lagtinget inte ger de i RP 8-10/2019-2020 begärda bifallen. Tack, talman!


 • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling. Ärendets första behandling är avslutad.