För kännedom

  • Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 10 maj 2021.

    En budgetmotion med anledning av ett förslag till en tilläggsbudget ska lämnas in senast klockan 12.00 den fjärde dagen efter det att förslaget tagits upp för kännedom på föredragningslistan. Motionstiden utlöper således fredagen den 7 maj 2021 kl. 12.00.