Remissdebatt

 • Talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. Diskussion.


 • Tack för ordet, herr talman! Ålands Framtid har lämnat in en motion om delad pensionsintjäning under föräldraledighet. Det känns rätt bra att få möjlighet att presentera förslaget dagen före internationella kvinnodagen.

  I regel är man två om ett föräldraskap, men den förälder som stannat hemma med barnen de första åren förlorar en hel del på det i ekonomiskt hänseende, fast man förstås vinner mycket annat.

  Den 1 augusti genomförs en ny familjeledighetsreform i Finland. Syftet är att sätta barnen i centrum och att öka jämställdheten i fördelningen av arbetsliv och föräldraledighet. Reformen är bra med tanke på att majoriteten av föräldraledigheten tas ut av kvinnor, vilket oftast leder till sämre pensionsintjäning och slutligen lägre pension.

  Dagens Industri, jag kommer inte ihåg datum exakt, men för ett par månaders sedan de en intressant artikel som visade att kvinnors löneutveckling var avsevärt sämre de tio första åren av det yrkesverksamma livet. Slutsatsen i artikeln var att det troligtvis berodde på att kvinnor var mer hemma med barnen, än vad mannen var. Trots att Sverige betydligt längre än vi har haft en mer jämställd föräldrapenning.

  Ytterligare en faktor som kan nämnas i sammanhanget är att familjepensionen har ändrat så att det kan försämra den ekonomiska utfallet för den kvarvarande föräldern.

  Sammantaget visar det här att något bör göras. Som vi säkert alla vet så lagstiftningen som berörs är finsk behörighet, varför Åland inte kan utforma sina egna regler för detta tyvärr. Däremot kan vi vara med och påverka och det tycker Ålands Framtid att vi absolut ska göra. För att ytterligare öka jämställdheten inom det här området bör även intjäningen av arbetspensionen delas lika mellan föräldrarna under föräldraledigheten. Det innebär att den förälder som är hemma med barn och den som jobbar får lika stor del av pensionsintjäningen av hushållets totala inkomst under föräldraledigheten.

  Man bör även ta särskild hänsyn till ensamförsörjande föräldrar som är hemma med barn. För att trygga deras pension bör pensionsintjäningen under den lagstadgade föräldraledigheten beräknas utifrån den arbetsinkomst den ensamförsörjande föräldern hade innan föräldraledigheten och inte utgående från föräldrapenning.

  Herr talman! Med anledning av det här föreslår jag att lagtinget hos riksdagen i enlighet med 22 § i självstyrelselagen för Åland hemställer om att riksdagen ger regeringen i uppdrag att genom en ändring av pensionslagstiftningen besluta om att intjäningen av arbetspension delas lika mellan föräldrarna under föräldraledigheten, samt att den senaste arbetsinkomsten ska vara pensionsgrundande för ensamstående föräldrar under föräldraledigheten. Tack!


 • Talman! I grund och botten så uppfattar jag väl den här motionen som positiv och behjärtansvärd till den delen, men det finns ändå någonting som lite skaver i det här. Jag uppfattar i alla fall att kunskapen om vad det betyder för din privatekonomi på lång sikt är ganska låg bland många familjer och särskilt kvinnor. Det är ju inte själva tiden för när man är hemma som utgör den låga pensionen när man blir äldre, utan det är det faktum att det stora lönegapet bildas när familjer skaffar barn. De som väljer att vara långvarigt hemma hamnar efter i löneutvecklingen, livslångt ända till sin pensionsdag. En sådan här kompensation rår ju inte på den biten, utan istället så kan du ju vagga in familjer i tron om att nu blir det jämställt ekonomiskt, och det blir det ju inte av den här lösningen.


 • Det blir absolut inte hundra procent jämställt, men det blir ju bättre och det måste väl ändå ledamoten Zetterman tycka att är positivt. Det var ju också så tidigare att de fem sista yrkesverksamma åren så kunde man vikta så att man fick en högre pension baserat bara på det. Men också det är ju ändrat och det glömde jag att säga i min presentation. Nu är det den totala yrkesverksamma tiden som räknas. Tyvärr så glömde jag den här artikeln från Dagens Industri efter mig, men det var mycket som pekade på att just för att kvinnorna var hemma med barnen så blev de efter också i löneutvecklingen, framförallt under de år som de var hemma, men även i fortsättningen. Så enligt mitt synsätt, utan att jag är någon expert, så finns det nog ett samband där.


 • Talman! Jag är inte heller någon expert i området, men jag har ägnat väldigt många timmar av mitt liv åt att läsa statliga utredningar och andra forskningsrapporter kring vad hemmavarande gör för den egna ekonomin och en självständig ekonomi för kvinnor. De är inte direkt positiva. Så visst, precis som jag inledde i min första replik, det är behjärtansvärt och gott på många sätt och vis, men samtidigt det som samhället borde göra är att ständigt stimulera till ett jämnare och mer jämställt uttag av föräldraledigheten. Att vidta åtgärder som gynnar ett mindre jämställt uttag borde vi försöka låta bli, som t.ex. att vi har möjlighet att vara fyra år hemma med hemvårdsstöd. Det är ingen bra politik.


 • Jag väljer att ta fasta på det positiva. Ledamoten Zetterman sade att hon i grunden är positiv, så låt oss då ta fasta på det. Jag hoppas att social- och miljöutskottet har möjlighet att faktiskt sätta sig in ordentligt i det här. Pensionslagstiftningen är ganska komplicerad då det är flera olika lagar som går in i varandra och jag är långt, långt ifrån någon expert. Men jag tycker att det är fel att den som väljer att vara hemma med barnen blir lidande av det i ekonomiskt hänseende. Jag hoppas att social- och miljöutskottet vill titta noggrant på det här.


 • Tack, talman! Jag tycker också att det är ett lovvärt initiativ, särskilt för den som har sänkt sin pension genom att föda fyra barn och vara hemma med dem. Men jag vill på samma sätt som ledamoten Zetterman peka på att det är ju inte föräldraledighetstiden, den tiden som man har föräldraledighet, som påverkar pensionen särskilt mycket, utan det är långa vårdledigheter med hemvårdsstöd eller andra arrangemang och det faktum att man då blir efter i löneutveckling och karriärutveckling och andra möjligheter som man får. Det stora målet borde ju vara att föräldrar i lika mån tar ansvar för och stannar hemma med sina barn. Det är en bra och fin tid som man kan dela på och det skulle, tror jag, göra mer nytta än just den här föreslagna lagstiftningen, även om det absolut är någonting som man kan titta på.


 • Jag tar igen vara på det positiva och det bra om man kan titta på det här. Jag tycker ju inte att det här är någonting som på något sätt skulle motarbeta de mål man har att få en så jämställd löneutveckling som möjligt. Det ena borde inte utesluta det andra. Men i min värld så tycker jag att det blir fel. Man är i regel -inte alltid - två om ett föräldraskap och då ska inte den som väljer att bli hemma med barnen bli lidande just av den saken.

  Sen tycker jag att det är bra att det finns flexibilitet, att man kan välja om man vill vara hemma med sina barn eller om man vill ha dem i familjedagvård. Det är en helt annan femma.


 • Jag tycker att det är helt rätt och applåderar initiativet att jobba med den här frågan. Det är inte rättvist att kvinnor får en sämre pension för att man biologiskt är den som föder barnen och blir hemma längre. Men lagstiftningen är sådan att föräldraledighetstiden påverkar pensionen ganska lite. Det är de långa hemvårdsperioderna eller att man stannar hemma med långa ledigheter som har den stora effekten på just pensionen. Det skulle vara bra om utskottet tittar på den distinktionen så att om vi kommer med ett initiativ att vi frågar efter en rätt sak.


 • Jag delar inte riktigt den uppfattningen, som flera har haft - speciellt om man har haft fyra barn - att föräldraledigheten skulle påverka speciellt lite. Men om man tittar på den nya lagstiftningen som ska träda i kraft den 1 augusti i Finland så är det någonting som vi från vår sida tycker att man borde försöka inarbeta det här i det förslaget.

  Jag tittar på ordförande i social- och miljöutskottet och jag hoppas att man kan gå in lite på djupet i det här ärendet.


 • Tack, talman! Tack ledamot Eriksson. Tack också för ett intressant initiativ. Ledamot Eriksson lyfte frågan med kvinnors löneutveckling och det finns ju mycket att säga i den frågan. Jag skulle kunna prata flera timmar om det, men det var bra att han tog upp den frågan.

  Han tog också upp det här med delad föräldraledighet som kommer nu i augusti. Finsk lagstiftning blir direkt tillämplig här. Syftet är att vi ska få ett mer jämställt uttag av föräldraledigheten. Kommer inte det här att lösa en del av den här problematiken? Pensionsfrågor är inte riktigt mitt starkaste område, men jag ser ju att en delad föräldraledighet kommer i alla fall att hjälpa upp det till en liten del.


 • Som svar på den direkta frågan så den familjeledighetsreform som införs i Finland, så som jag sade i min presentation, så den är i grunden positiv och den kommer att främja jämställdheten, absolut. Men just det här att en familjs gemensamma inkomster skulle göra en likartad pensionsgrund för båda parterna, den pusselbiten fattas i den här reformen. Därför skulle det vara väldigt schangtilt om man från ett enhälligt lagting kunde vända sig till den finska riksdagen med ett sådant här initiativ så att man skulle få detta att falla på plats också samtidigt.


 • Tack, talman! Absolut, vi ska titta på det i utskottet. Det är absolut en intressant fråga. Jag har ju genom många olika motioner och åtgärdsförslag försökt få regeringen att ta några steg framåt i jämställdhetsarbetet, så jag är glad att ledamot Eriksson tog upp den här frågan. Men av alla åtgärder som man skulle kunna göra i jämställdhetsarbetet, är det den här som är viktigast för Ålands Framtid? Eller varför kom just den här frågan? Absolut så är jag tacksam över initiativet. Men har ledamot Eriksson tänkt och tittat någonting på kostnader?


 • Jag börjar bakifrån. Nej, jag har inte alls tittat på kostnader i och med att det här är riksbehörighet. Men visst finns det säkert bättre åtgärder än det här att vidta när det gäller att främja jämställdheten. Men de som kan de här frågorna betydligt bättre än mig så är helt övertygade om att den här pusselbiten skulle passa otroligt bra in i den reform som man genomför i Finland. Jag är glad för engagemanget från social- och miljöutskottet. Jag hoppas och ser fram emot en bra behandling där.


 • Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet omfattas? Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.