För kännedom

  • Talmannen har i enlighet 31 § 2 mom. i lagtingsordningen beslutat sända ärendet till landskapsregeringen för ett yttrande. Ärendet upptas därför för remiss vid ett senare plenum.