Föredras

 • En fråga ska läsas upp av frågeställaren och efter det ger lantrådet eller en minister svar på frågan. Frågeställaren får sedan hålla högst två anföranden som också kan besvaras. Någon annan diskussion är inte tillåten. För svaret på frågan tillämpas ingen tidsbegränsning medan övriga yttranden inte får överstiga tre minuter. Svaret kommer att ges av minister Höglund. Ordet ges först till lagtingsledamoten Stephan Toivonen.


 • Tack, herr talman! Bästa ministern. Fördelningen av PAF-medel ingår i Ålands budget. PAF-medel fördelas enligt principer antagna av Ålands landskapsregering. Den 6 juni 2022 beviljades ett stöd om 50 % eller 207 500 euro för köp av Bollhalla.

  Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga: Enligt vilka principer, framtagna av landskapsregeringen, beviljades en förening ett stöd om 207 500 euro för köp av Bollhalla?


 • Tack, herr talman! Tack ledamot Toivonen för frågan. Det stämmer bra, den 6 juni 2022 beviljades Mariehamns Lawn tennisklubb, i dagligt tal MLK, 50 procents stöd, dock maximerat till 207 500 euro förköp på Bollhalla. MLK som är den enda tennisklubben på Åland idag har idag 610 medlemmar, varav 280 är barn och ungdomar. Verksamheten bedrivs i Bollhalla som är den enda renodlade träningsanläggningen på Åland. Mariehamns stad som äger Bollhalla aviserade att man avser att avyttra anläggningen och MLK var då intresserade att över den och köpa den. MLK:s målsättningen var att säkerställa tennissportens förutsättningar på lång sikt.

  De principer som lagtingsledamot Toivonen frågade efter, i princip ett investeringsstöd, så antogs den 15 september 2017. Här framgår bland annat: "Stödtagare å Åland hemmahörande i registrerade ideella organisationer, annan juridisk person eller företag som kan definieras som allmännyttigt och inte vinstdrivande och vilka har varit registrerade minst ett kalenderår före ansökningsåret och bedrivit kontinuerlig verksamhet". Vidare anges att "investeringsstöd kan ges för byggnader, för anläggningar och utrustning, för renovering av ovanstående eller idrottsredskap".

  Det är finansavdelningen som handlägger stödansökningar för investeringsprojekt i byggnader, anläggningar, utrustning och renoveringar om den budgeterade totalkostnaden överstiger 100 000 euro och när investeringar avser ungdom,- idrotts- och kulturverksamhet".

  Därför har vi ansett att MLK uppfyller de kriterier som gäller för stödmottagare.


 • Ledamot Stephan Toivonen Tilläggsfråga | 16:49

  Tack, herr talman! Jag tror att vi har samma papper framför oss. De här kriterierna för föreningen stämmer säkert. Jag valde att inte nämna föreningen, ni gjorde det. Men i det här pappret med investeringsstöd så är det ju just frågan om investeringsstöd, det vill säga för byggnader, anläggningar och renoveringar. Men det här är ju inte fråga om en investering. Det är fråga om ett köp av Bollalla. Då undrar jag, var i det här pappret hittar ni stöd för att bevilja stöd, alltså bevilja pengar och inte ett lån? Och dessutom är det ingen investering. Var hittar ni det? Jag hittade det nämligen inte.


 • Minister Roger Höglund (C) Tilläggssvar | 16:50

  Tack för tilläggsfrågan. Det står ingenstans i principerna att det här bara gäller för nybyggnationer, nej.

  Stöd har getts tidigare för inköp av befintliga byggnader. Man kan nämna handikappförbundets köp av Fixtjänst lokaler. Man kan också nämna hästsportsföreningens köp av travbanan. Så att det här har förekommit tidigare vid flera tillfällen.


 • Ledamot Stephan Toivonen Tilläggsfråga | 16:51

  Tack, herr talman! De exempel ni nämnde så känner jag också till. Men enligt de papper som jag tittade på så fick man inte stöd och man fick inte investeringsstöd, man fick lån i de två fallen. Så de här fallen är inte identiska. I det här fallet har ni beviljat stöd för köp. I de tidigare fallen fick man, om jag minns rätt, ett 20-årigt lån med 1 % ränta, vilket ju är väldigt, väldigt förmånligt. Man behöver inte vara finansminister för att veta att det är skillnad mellan stöd som man får och lån som man måste betala tillbaka. Min fråga är fortfarande, var finns det stöd för att ge stöd för att köpa?


 • Minister Roger Höglund (C) Tilläggssvar | 16:52

  Det här handlar om investeringsstöd ur PAF, penningautomatmedel. Här framkommer tydligt att man kan detta som ett stöd. När jag tittar på principerna för investeringsstöd så ser inga hinder till det här.


 • Landskapsregeringens svar antecknas för kännedom. Ärendet är slutbehandlat.