Andra behandling

  • Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Efter det föreläggs det lagförslag som ingår i betänkandet för beslut i andra behandling. Slutligen föreläggs betänkandets motivering för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. Diskussion.


  • Ledamot John Holmberg (Lib) Anförande | 13:04

    Tack, talman! Bästa lagting. I all välmening ställdes det ju några frågor gällande finansieringen av grundbidraget eller rättare sagt kompenseringen av densamma. Nu ser jag att inte finansministern är på plats, men kanske lantrådet kan svara. Frågeställningen är: Hur är det tänkt att det ska finansieras? Kortsiktigt för 2023 så vet vi att det finansieras via ett budgetunderskott. Men hur ser det ut de kommande följande åren? För det är tänkt att löpa fram till 2027. Lite också med passusen det som landskapsregeringen och finansministern uttalade sig om i tidningen gällande de skenande kostnaderna. Är det någonting som kan besvaras?


  • Föreläggs förslaget till landskapslag om kompensation till kommunerna för förlust av skatteintäkter på grund av vissa avdrag för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

    Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat.