Åland behöver fler artrika vägar

Åtgärdsmotion MOT 12/2019-2020 (under behandling)  

Ärendet i korthet

Motionärerna föreslår att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att uppgöra skötselplaner av vägrenar för att öka attraktionskraften och den biologiska mångfalden.


Åtgärder