Enda behandling

 • Utdrag ur protokollet

  Plenum börjar. 1

  Tredje behandling. 1

  1   Införande av bostadssparpremie

  Finansutskottets betänkande (FU 4/2010-2011)

  Landskapsregeringens framställning (FR 4/2010-2011)

  Tredje behandling. 1

  2   Godkännande av överenskommelsen om samarbetet mellan Finland och Amerikas förenta stater för att förebygga och bekämpa brottslighet

  Lagutskottets betänkande (LU 9/2010-2011)

  Republikens presidents framställning (RP 4/2010-2011)

  Tredje behandling. 2

  3   Förändring av rätten till avbytare

  Näringsutskottets betänkande (NU 1/2010-2011)

  Landskapsregeringens framställning (FR 5/2010-2011)

  Tredje behandling. 2

  4   Tolkningstjänster

  Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 1/2010-2011)

  Landskapsregeringens framställning (FR 2/2010-2011)

  Enda behandling. 2

  5   Budget för landskapet Åland 2011

  Finansutskottets betänkande (FU 3/2010-2011)

  Landskapsregeringens framställning (FR 1/2010-2011)

  Finansmotionerna nr 1-78 (FM 1-78/2010-2011)

  Plenum slutar. 16

   

  Plenum börjar

  Närvaroregistrering. 28 ledamöter är närvarande.

  Om ledighet från dagens plenum anhåller lagtingsledamoten Fredrik Karlström på grund av privata angelägenheter. Beviljas.

  Tredje behandling

  1      Införande av bostadssparpremie

  Finansutskottets betänkande (FU 4/2010-2011)

  Landskapsregeringens framställning (FR 4/2010-2011)

  I tredje behandling har lagtinget att antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid andra behandlingen eller att förkasta förslaget. Först tillåts diskussion och därefter föreläggs lagförslaget för antagande. Diskussion. Ingen diskussion.

  Föreläggs lagförslaget för antagande i tredje behandling. Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.

  Föreläggs betänkandets motivering för enda behandling. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat.

  Tredje behandling

  2      Godkännande av överenskommelsen om samarbetet mellan Finland och Amerikas förenta stater för att förebygga och bekämpa brottslighet

  Lagutskottets betänkande (LU 9/2010-2011)

  Republikens presidents framställning (RP 4/2010-2011)

  Först tillåts allmän diskussion och därefter kan lagtinget antingen lämna sitt bifall till det i presidentens framställning ingående förslagen till lag och förordning eller vägra ge sådant bifall. Diskussion. Ingen diskussion.

  Det i presidentens framställning ingående lagförslaget och förslaget till förordning föreläggs lagtinget för bifall. Lagtinget har i tredje behandling lämnat sitt bifall till lagförslaget.

  Föreläggs motiveringen för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendets tredje behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

  Tredje behandling

  3      Förändring av rätten till avbytare

  Näringsutskottets betänkande (NU 1/2010-2011)

  Landskapsregeringens framställning (FR 5/2010-2011)

  Först tillåts diskussion, därefter föreläggs lagförslaget för antagande. Slutligen föreläggs motiveringen för enda behandling varefter förslag om hemställningskläm kan väckas.

  Diskussion. Ingen diskussion.

  Föreläggs lagförslaget för antagande i tredje behandling. Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.

  Föreläggs betänkandets motivering för enda behandling. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

  Begäres ordet? Ingen begär ordet. Ärendet är slutbehandlat.

  Tredje behandling

  4      Tolkningstjänster

  Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 1/2010-2011)

  Landskapsregeringens framställning (FR 2/2010-2011)

  I tredje behandling har lagtinget att antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid andra behandlingen eller att förkasta förslaget. Först tillåts diskussion och därefter föreläggs lagförslaget för antagande.

  Diskussion. Ingen diskussion.

  Föreläggs lagförslaget för antagande i tredje behandling. Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.

  Föreläggs betänkandets motivering för enda behandling. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat.

  Enda behandling

  5      Budget för landskapet Åland 2011

  Finansutskottets betänkande (FU 3/2010-2011)

  Landskapsregeringens framställning (FR 1/2010-2011)

  Finansmotionerna nr 1-78 (FM 1-78/2010-2011)

  Diskussionen förklarades avslutad vid plenum 20.12.2010. Detaljbehandlingen vidtar. I detaljbehandlingen föreläggs först utgifterna enligt huvudtitel och kapitel jämte detaljmotiveringar. Där ändringsförslag inte aviserats föreläggs dock huvudtitlarna i sin helhet.

  Efter det föreläggs inkomsterna enligt avdelningar och kapitel jämte detaljmotiveringar om ändringsförslag aviserats och i övrigt i deras helhet.

  Sedan föreläggs betänkandets klämmar och slutligen dess allmänna motivering. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

  Först föreläggs utgifterna enligt huvudtitel jämte detaljmotiveringar.

  Föreläggs 41 Ht enligt kapitel.

  Kapitel 41.01. Godkänt.

  Kapitel 41.05.

  Ltl Danne Sundman

  Herr talman!  Jag föreslår i enlighet med min reservation att anslaget under moment 41.05.01 minskas till 627 000 euro samt att meningen ”Vid kansliet kommer under året att inrättas en ny tjänst som sekreterare/receptionist (lkl A19)” i motiveringarna under momentet stryks.

  Ltl Anders Eriksson

  Herr talman! Jag ber att få understöda förslaget.

  Talmannen

  Under detaljbehandlingen har lagtingsledamoten Danne Sundman, understödd av lagtingsledamoten Anders Eriksson, föreslagit att anslaget under moment 41.05.01 minskas till 627 000 euro samt att meningen ”Vid kansliet kommer under året att inrättas en ny tjänst som sekreterare/receptionist (lkl A19)” i motiveringarna under momentet stryks.    

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med lagtingsledamoten Danne Sundmans ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

  Föreläggs kapitel 41.10. Godkänt.

  Föreläggs kapitel 41.20. Godkänt.

  Föreläggs 42 Ht enligt kapitel.

  Kapitel 42.01. Godkänt.

  Kapitel 42.05.

  Ltl Danne Sundman

  Herr talman! Jag föreslår att sista stycket i motiveringen under moment 42.05.11 ges följande tillägg: "Språkrådets profil höjs, rådet ges en mer självständig ställning och aktivare roll i att driva och övervaka språkpolitiken, också gentemot landskapsregeringen. Språkrådets verksamhet ska lagfästas och i lagstiftningen anges inriktningen av verksamheten."

  Vtm Gun-Mari Lindholm

  Talman! Jag understöder ltl Sundmans ändringsförslag.

  Talmannen

  Under detaljbehandlingen har lagtingsledamoten Danne Sundman, understödd av vice talman Gun-Mari Lindholm föreslagit att sista stycket i motiveringen under moment 42.05.11 ges följande tillägg:

  "Språkrådets profil höjs, rådet ges en mer självständig ställning och aktivare roll i att driva och övervaka språkpolitiken, också gentemot landskapsregeringen. Språkrådets verksamhet ska lagfästas och i lagstiftningen anges inriktningen av verksamheten."

   Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med lagtingsledamoten Danne Sundmans ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

  Ltl Danne Sundman

  Herr talman! Jag begär öppen omröstning

  Vtm Gun-Mari Lindholm

  Talman! Jag understöder ltl Danne Sundman förslag om öppen omröstning.

  Talmannen

  Öppen omröstning är begärd, understödd och kommer att verkställas. Jag ber ledamöterna Dahl och Aaltonen att biträda vid omröstningen.

  Upprop.

  Omröstningen har givit vid handen 19 ja-röster, 9 nej-röster och 2 är frånvarande

  Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

  Kapitel 42.20. Godkänt.

  Kapitel 42.25. Godkänt.

  Kapitel 42.30. Godkänt.

  Kapitel 42.40. Godkänt.

  Kapitel 42.50. Godkänt.

  Kapitel 42.59. Godkänt.

  Föreläggs 43 Ht enligt kapitel.

  Kapitel 43.01. Godkänt.

  Kapitel 43.03. Godkänt.

  Kapitel 43.04. Godkänt.

  Kapitel 43.05. Godkänt.

  Kapitel 43.10. Godkänt.

  Kapitel 43.15.

  Ltl Anders Eriksson

  Herr talman! Jag föreslår att texten under det tredje tankestrecket i detaljmotivering under moment 43.15.50 ”Understödjande av politisk verksamhet” stryks och ersätts av följande: ”Understöd vid byte av organisation utbetalas inte till ny organisation under den pågående mandatperioden samt”

  Ltl Danne Sundman

  Herr talman! Jag ber att få understöda ltl Anders Eriksson ändringsförslag.

  Talmannen

  Under detaljbehandlingen har lagtingsledamoten Anders Eriksson, understödd av lagtingsledamoten Danne Sundman föreslagit att texten under det tredje tankestrecket i detaljmotivering till moment 43.15.50 ”Understödjande av politisk verksamhet” stryks och ersätts av följande: ”understöd vid byte av organisation utbetalas inte till ny organisation under den pågående mandatperioden samt”.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med lagtingsledamoten Anders Erikssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

  Kapitel 43.20. Godkänt.

  Kapitel 43.25. Godkänt.

  Kapitel 43.25. Godkänt.

  Kapitel 43.27

  Ltl Danne Sundman

  Herr talman! Jag föreslår att motiveringen under moment 43.27.04 Befrämjande av energihushållning och tryggande av energiförsörjning (VR) i enlighet med finansmotion nr 77 ges följande tillägg ”En studie över möjligheten och en strategi för omställning av samhället till elfordon tas fram under året med hjälp av medel från momentet.

  Vtm Gun-Mari Lindholm

  Talman! Jag ber att få understöda ltl Sundmans förslag.

  Talmannen

  Under detaljbehandlingen har lagtingsledamoten Danne Sundman, understödd av vice talman Gun-Mari Lindholm, föreslagit att motiveringen under moment 43.27.04 Befrämjande av energihushållning och tryggande av energiförsörjning (VR) i enlighet med finansmotion nr 77 ges följande tillägg ”En studie över möjligheten och en strategi för omställning av samhället till elfordon tas fram under året med hjälp av medel från momentet”.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med lagtingsledamoten Danne Sundmans ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

  Kapitel 43.30. Godkänt.

  Kapitel 43.32. Godkänt.

  Kapitel 43.40.

  Ltl Danne Sundman

  Herr talman, jag föreslår att anslaget under moment 43.40.74 Renovering samt ombyggnad av Självstyrelsegården (R) minskas med 3,0 miljoner euro samt att motiveringen under momentet skall lyda som följer ”Landskapsregeringen kommer under året att genomföra mindre renoveringar i självstyrelsegården inklusive renovering av caféet och köket men innan en större totalrenovering genomförs kommer landskapsregeringen att ta fram en helhetsplan där framtida personalresurser och dess behov av utrymmen beaktas. Landskapsregeringen kommer att fullfölja planeringen av en fjärde våning och återkommer med närmare information och förslag i senare budget."

  Ltl Mika Nordberg

  Talman! Jag ber att få understöda ltl Danne Sundmans förslag.

  Talmannen

  Under detaljbehandlingen har lagtingsledamoten Danne Sundman, understödd av lagtingsledamoten Mika Nordberg föreslagit att att anslaget under moment 43.40.74 Renovering samt ombyggnad av Självstyrelsegården (R) minskas med 3,0 miljoner euro samt att motiveringen under momentet skall lyda som följer: ”Landskapsregeringen kommer under året att genomföra mindre renoveringar i självstyrelsegården inklusive renovering av caféet och köket men innan en större totalrenovering genomförs kommer landskapsregeringen att ta fram en helhetsplan där framtida personalresurser och dess behov av utrymmen beaktas. Landskapsregeringen kommer att fullfölja planeringen av en fjärde våning och återkommer med närmare information och förslag i senare budget".

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med lagtingsledamoten Danne Sundmans ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

  Ltl Danne Sundman

  Talman! Jag yrkar på öppen omröstning.

  Ltl Mika Nordberg

  Talman! Jag ber att få stöda öppen omröstning.

  Talmannen

  Öppen omröstning har begärts, understötts och kommer att verkställas. Jag ber ledamöterna Sjölund och Gunell att biträda vid rösträkningen.

  Upprop.

  Omröstningen har givit vid handen 16 ja-röster, 6 nej-röster, 6 avstår och 2 är frånvarande. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

  Kapitel 43.60. Godkänt.

  Kapitel 43.95. Godkänt.

  Föreläggs 44 Ht enligt kapitel.

  Kapitel 44.01. Godkänt.

  Kapitel 44.05.

  Ltl Camilla Gunell

  Herr talman! Jag föreslår att anslaget under moment 44.05.36 Kompensation för förlust av skatteintäkter som orsakas av avdrag (F) höjs med 750 000 euro.

  Ltl Danne Sundman

  Herr talman! Jag understöder ltl Gunells förslag

  Talmannen

  Under detaljbehandlingen har lagtingsledamoten Camilla Gunell, understödd av lagtingsledamoten Danne Sundman föreslagit att anslaget under moment 44.05.36 Kompensation för förlust av skatteintäkter som orsakas av avdrag (F) höjs med 750 000 euro. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med lagtingsledamoten Danne Sundmans ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

  Kapitel 44.10. Godkänt.

  Kapitel 44.20. Godkänt.

  Kapitel 44.90. Godkänt.

  Kapitel 44.95. Godkänt.

  Föreläggs 45 Ht enligt kapitel.

  Kapitel 45.01. Godkänt.

  Kapitel 45.10. Godkänt.

  Kapitel 45.15. Godkänt.

  Kapitel 45.20. Godkänt.

  Kapitel 45.25. Godkänt.

  Kapitel 45.30. Godkänt.

  Kapitel 45.35. Godkänt.

  Kapitel 45.50. Godkänt.

  Kapitel 45.52. Godkänt.

  Kapitel 45.54. Godkänt.

  Kapitel 45.56.

  Ltl Danne Sundman

  Herr talman! Jag föreslår att motiveringen under kapitel 45.56 AVFALLSHANTERING ges följande tillägg: ”Under året görs en utredning om kostnaderna för anläggande av samt för driften av en mottagningscentral för brännbart avfall på Åland i landskapsregeringens regi ”.

  Ltl Mika Nordberg

  Talman! Jag ber att få understöda ltl Danne Sundmans förslag

  Talmannen

  Under detaljbehandlingen har lagtingsledamoten Danne Sundman, understödd av lag tingsledamoten Mika Nordberg, föreslagit att motiveringen under kapitel 45.56 AVFALLSHANTERING ges följande tillägg: ”Under året görs en utredning om kostnaderna för anläggande av samt för driften av en mottagningscentral för brännbart avfall på Åland i landskapsregeringens regi ”.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med lagtingsledamoten Danne Sundmans ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

  Kapitel 45.60. Godkänt.

  Kapitel 45.70. Godkänt.

  Föreläggs 46 Ht enligt kapitel.

  Kapitel 46.01. Godkänt.

  Kapitel 46.03.

  Ltl Danne Sundman

  Herr talman! Jag föreslår att motiveringen under moment 46.03.50. Studiepenning (F) ges följande tillägg: ”Under året görs en översyn av studiestödslagen i syfte att i större utsträckning möjliggöra arbete under studietiden”.

  Vtm Gun-Mari Lindholm

  Talman! Jag ber att få understöda ltl Danne Sundman förslag.

  Talmannen

  Under detaljbehandlingen har lagtingsledamoten Danne Sundman, understödd av vice talman Lindholm, föreslagit att motiveringen under moment 46.03.50. Studiepenning (F) ges följande tillägg: ”Under året görs en översyn av studiestödslagen i syfte att i större utsträckning möjliggöra arbete under studietiden.”. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med lagtingsledamoten Danne Sundmans ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

  Kapitel 46.05. Godkänt.

  Kapitel 46.07. Godkänt.

  Kapitel 46.09. Godkänt.

  Kapitel 46.11. Godkänt.

  Kapitel 46.13. Godkänt.

  Kapitel 46.15. Godkänt.

  Kapitel 46.17. Godkänt.

  Kapitel 46.19. Godkänt.

  Kapitel 46.20. Godkänt.

  Kapitel 46.25. Godkänt.

  Kapitel 46.32. Godkänt.

  Kapitel 46.34. Godkänt.

  Kapitel 46.35. Godkänt.

  Kapitel 46.40. Godkänt.

  Kapitel 46.41. Godkänt.

  Kapitel 46.42. Godkänt.

  Kapitel 46.44. Godkänt.

  Kapitel 46.48. Godkänt.

  Kapitel 46.50. Godkänt.

  Kapitel 46.52. Godkänt.

  Kapitel 46.55. Godkänt.

  Kapitel 46.60.

  Ltl Camilla Gunell

  Herr talman, jag föreslår att motiveringen under moment 46.60.74 ges följande tillägg: "Besökarcentret uppförs i Bomarsund i enlighet med framtagna ritningar. Biljettintäkterna finansierar i huvudsak driften för besökarcentret. Caférörelsen bjuds ut till privata aktörer.”

  Ltl Carina Aaltonen

  Herr talman! Jag ber att få understöda ltl Camilla Gunells förslag.

  Talmannen

  Under detaljbehandlingen har lagtingsledamoten Camilla Gunell, understödd av lagtingsledamoten Carina Aaltonen föreslagit att motiveringen under moment 46.60.74 ges följande tillägg: "Besökarcentret uppförs i Bomarsund i enlighet med framtagna ritningar. Biljettintäkterna finansierar i huvudsak driften för besökarcentret. Caférörelsen bjuds ut till privata aktörer.” Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med lagtingsledamoten Camilla Gunells ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

  Kapitel 46.80. Godkänt.

  Föreläggs 47 Ht enligt kapitel.

  Kapitel 47.01.

  Ltl Camilla Gunell

  Herr talman! Jag föreslår att motiveringen under kapitel 47.01 ges följande tillägg: "Landskapsregeringen påbörjar en översyn av näringsavdelningen under 2011 i syfte att prioritera resurserna bättre för att gynna den framtida utvecklingen av näringslivet".

  Ltl Carina Aaltonen

  Herr talman! Jag ber att få understöda ltl Camilla Gunells förslag.

  Talmannen

  Under detaljbehandlingen har lagtingsledamoten Camilla Gunell, understödd av lagtingsledamoten Carina Aaltonen, föreslagit att motiveringen under kapitel 47.01 ges följande tillägg: "Landskapsregeringen påbörjar en översyn av näringsavdelningen under 2011 i syfte att prioritera resurserna bättre för att gynna den framtida utvecklingen av näringslivet".  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med lagtingsledamoten Camilla Gunells ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

  Ltl Anders Eriksson

  Herr talman! Jag föreslår att tredje stycket under moment 47.01.01. utgår och ersätts av följande: ”att det under året inrättas en ordinarie heltidstjänst som sjöfartsutvecklare”.

  Ltl Roger Jansson

  Herr talman! Jag understöder ltl Anders Erikssons förslag.

  Talmannen

  Under detaljbehandlingen har lagtingsledamoten Anders Eriksson, understödd av lagtingsledamoten Roger Jansson, föreslagit att tredje stycket under moment 47.01.01. utgår och ersätts av följande: ”att det under året inrättas en ordinarie heltidstjänst som sjöfartsutvecklare”. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med lagtingsledamoten Anders Erikssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

  Föreläggs kapitel 47.03.

  Ltl Camilla Gunell

  Herr talman! Jag föreslår att anslaget under moment 47.03.42 Landskapsunderstöd för kurs-, utbildnings- och rådgivningsverksamhet höjs med 40 000 euro och att motiveringen ges följande tillägg: "Landskapsregeringen fortsätter att tillhandahålla "starta eget -rådgivning" genom samarbete med Ålands Näringsliv r.f."

  Ltl Danne Sundman

  Talman! Jag har den äran att understöda ltl Gunells utomordentliga förslag.

  Talmannen

  Under detaljbehandlingen har lagtingsledamoten Camilla Gunell, understödd av lagtingsledamoten Danne Sundman, föreslagit att anslaget under moment 47.03.42 Landskapsunderstöd för kurs-, utbildnings- och rådgivningsverksamhet höjs med 40 000 euro och att motiveringen ges följande tillägg: "Landskapsregeringen fortsätter att tillhandahålla "starta eget"-rådgivning genom samarbete med Ålands Näringsliv r.f.". Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med lagtingsledamoten Camilla Gunells ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

  Talmannen

  Begäres ytterligare ordet?

  Ltl Camilla Gunell

  Herr talman! Jag föreslår att anslaget under moment 47.03.44 Nationella investeringsbidrag minskas med 1 500 000 euro.

  Ltl Carina Aaltonen

  Talman! Jag ber att få understöda ltl Camilla Gunells ändringsförslag.

  Talmannen

  Under detaljbehandlingen har lagtingsledamoten Camilla Gunell, understödd av lagtingsledamoten Carina Aaltonen, föreslagit att anslaget under moment 47.03.44 Nationella investeringsbidrag minskas med 1 500 000 euro. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med lagtingsledamoten Camilla Gunells ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

  Kapitel 47.05. Godkänt.

  Kapitel 47.15. Godkänt.

  Kapitel 47.17. Godkänt.

  Kapitel 47.21. Godkänt.

  Kapitel 47.22. Godkänt.

  Kapitel 47.24. Godkänt.

  Kapitel 47.26. Godkänt.

  Kapitel 47.30. Godkänt.

  Kapitel 47.44. Godkänt.

  Kapitel 47.46. Godkänt.

  Kapitel 47.55. Godkänt.

  Kapitel 47.58. Godkänt.

  Föreläggs 48 Ht enligt kapitel.

  Kapitel 48.01. Godkänt.

  Kapitel 48.10.

  Ltl Camilla Gunell

  Herr talman! Jag föreslår att motiveringen under moment 48.10.45. Understöd för kollektivtrafik ges följande tillägg "Landskapsregeringen ser över regelverket för stöd av kollektivtrafik under 2011 så att busstrafiken i Mariehamns stad behandlas likvärdigt som landsortstrafiken”.

  Ltl Carina Aaltonen

  Herr talman! Jag stöder ltl Camilla Gunells ändringsförslag.

  Talmannen

  Under detaljbehandlingen har lagtingsledamoten Camilla Gunell, understödd av lagtingsledamoten Carina Aaltonen, föreslagit att motiveringen under moment 48.10.45. Understöd för kollektivtrafik ges följande tillägg "Landskapsregeringen ser över regelverket för stöd av kollektivtrafik under 2011 så att busstrafiken i Mariehamns stad behandlas likvärdigt som landsortstrafiken.”. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med lagtingsledamoten Camilla Gunells ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen är godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar nej. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

  Kapitel 48.20. Godkänt.

  Kapitel 48.30.

  Ltl Camilla Gunell

  Herr talman! Jag föreslår att anslaget under moment 48.30.78. Kortruttsinvesteringar (R) sänks med 800 000 euro samt att motiveringen under momentet ges följande lydelse: "Landskapsregeringen återkommer i ett kortruttsmeddelande med en helhetsplanering för framtidens skärgårdstrafik. Projekterings- och investeringsmedel upptas i kommande tilläggsbudget".

  Ltl Anders Eriksson

  Talman! Jag ber att få understöda förslaget.

  Talmannen

  Under detaljbehandlingen har lagtingsledamoten Camilla Gunell, understödd av lagtingsledamoten Anders Eriksson, föreslagit att anslaget under moment 48.30.78. Kortruttsinvesteringar (R) sänks med 800 000 euro samt att motiveringen under momentet ges följande lydelse: "Landskapsregeringen återkommer i ett kortruttsmeddelande med en helhetsplanering för framtidens skärgårdstrafik. Projekterings- och investeringsmedel upptas i kommande tilläggsbudget". Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med lagtingsledamoten Camilla Gunells ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen är godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

  Kapitel 48.31. Godkänt.

  Kapitel 48.32. Godkänt.

  Kapitel 48.70. Godkänt.

  Föreläggs 49 Ht i dess helhet. Huvudtiteln är godkänd.

  Därmed är utgifterna godkända.

  Föreläggs inkomsterna enligt avdelningar i sin helhet jämte detaljmotiveringar.

  Avd. 31 Godkänd.

  Avd. 32 Godkänd.

  Avd. 33 Godkänd.

  Avd. 34 

  Ltl Anders Eriksson

  Herr talman! Under avdelning 34 vill jag föreslå att ett nytt stycke infogas i motiveringarna under moment 34.10.88. ”Försäljning av aktier” med följande lydelse: ”Landskapsregeringen kommer att utreda och förbereda en utförsäljning av landskapets aktieinnehav i Posten Åland Ab”.

  Ltl Danne Sundman

  Herr talman! Jag understöder ltl Anders Erikssons förslag.

  Talmannen

  Under detaljbehandlingen har lagtingsledamoten Anders Eriksson, understödd av lagtingsledamoten Danne Sundman, föreslagit att ett nytt stycke infogas i motiveringarna under moment 34.10.88. ”Försäljning av aktier” med följande lydelse: ”Landskapsregeringen kommer att utreda och förbereda en utförsäljning av landskapets aktieinnehav i Posten Åland Ab”. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med lagtingsledamoten Anders Erikssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

  Avd. 34 Godkänd.

  Avd. 35 Godkänd.

  Avd. 36 Godkänd.

  Avd. 37 Godkänd.

  Avd. 38 Godkänd.

  Avd. 39 Godkänd.

  Därmed är inkomsterna godkända.

  Föreläggs de till betänkandet fogade klämförslagen.

  Klämförslagen är godkända.

  Föreläggs slutligen betänkandets allmänna motivering.

  Talmannen föreslår att den allmänna motiveringen föredras enligt mellanrubrikerna i betänkandet och att ändringsförslagen framläggs under respektive rubrik. Önskar en ledamot framföra förslag under en ny mellanrubrik som inte ingår i betänkandet skall sådana förslag framföras efter behandlingen av de rubriker som ingår i betänkandet. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

  Landskapets budgetekonomi. Godkänd.

  Samhällsreform. Godkänd.

  Självstyrelseutveckling. Godkänd.

  Hållbar utveckling. Godkänd.

  Socialvård

  Ltl Camilla Gunell

  Herr talman! Jag föreslår att den text som ingår i min reservation till betänkandet ska ersätta betänkandets text under rubrikerna socialvård och hälso- och sjukvård i betänkandets allmänna motivering. Den handlar om äldreomsorgen, ansvarsfördelningen kommunerna-landskapet, om vikten av en allmän tandvård och om hälsovårdarberedskap i skärgården.  

  Ltl Carina Aaltonen

  Talman! Eftersom det är så viktigt text så vill jag understöda förslaget.

  Talmannen

  Under detaljbehandlingen har lagtingsledamoten Camilla Gunell, understödd av lagtingsledamoten Carina Aaltonen, föreslagit att den text som ingår i hennes reservation till betänkandet och som också finns utdelad till lagtingsledamöterna ska ersätta betänkandets text under rubrikerna socialvård och hälso- och sjukvård i betänkandets allmänna motivering. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med lagtingsledamoten Camilla Gunells ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

  Talmannen

  Begäres ytterligare ordet?

  Ltl Danne Sundman

  Herr talman! Jag föreslår att  motiveringen i utskottets betänkande i allmänna motiveringen under rubriken "Hälsovårdarberedskap i skärgården" ges följande tillägg: "ÅHS för under året samarbetsdiskussioner med skärgårdskommunerna i syfte att överenskomma om att befintlig personal vid kommunernas äldreboende kan ha en roll i akutsjukvårdsberedskapen i skärgården. Vidare tar landskapsregeringen under året fram en plan för att komplettera frivilliga räddningstjänstens; brandkårens och första hjälpgruppernas, utrustning och kompetens för akutsjukvård. Tillsammans med ambulanshelikoptern vars användningsmöjligheter och villkor har förbättras kan dessa utgöra en kostnadseffektiv och heltäckande akutsjukvårdsberedskap i skärgården."

  Ltl Mika Nordberg

  Talman! Jag ber att få understöda Danne Sundman ändringsförslag.

  Talmannen

  Under detaljbehandlingen har lagtingsledamoten Danne Sundman, understödd av lagtingsledamoten Mika Nordberg, föreslagit att motiveringen i utskottets betänkande i allmänna motiveringen under rubriken "Hälsovårdarberedskap i skärgården" ett tillägg enligt den lydelse det har i Sundmans reservation. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med lagtingsledamoten Danne Sundmans ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande. Vi fortsätter med rubrikerna i den allmänna motiveringen.

  Främjande av näringar. Godkänd.

  Pensionsfonden. Godkänd.

  Utbildning och kultur. Godkänd.

  Skärgårdens utveckling. Godkänd.

  Begärs ytterligare ordet i fråga om betänkandets allmänna motiveringar?

  Ltl Anders Eriksson

  Herr talman! Jag föreslår att första stycket i allmänna motiveringarna i budgeten under rubriken ”Främjande av näringar” utgår, och i stället får följande lydelse: Landskapsregeringens uppgift är att ge det åländska näringslivet goda förutsättningar för verksamhet, utveckling och risktagande. Mot den bakgrunden kommer näringsavdelningen under år 2011 tillsammans med de olika näringsgrenarna att genomföra branschanalyser, bearbeta analyserna och utforma sektorsvisa utvecklingsstrategier. Vidare uppstartas under året ett projekt med syfte att minska byråkratin och skapa bättre förutsättningar för företagande. Innan effekterna av det arbetet slagit igenom fullt ut, inrättas företagscoacher som hjälper småföretagare tillrätta med byråkrati och administration.

  Ltl Anders Englund

  Talman! Jag understöder ltl Anders Erikssons förslag

  Talmannen

  Under detaljbehandlingen har lagtingsledamoten Anders Eriksson, understödd av lagtingsledamoten Anders Englund, föreslagit att första stycket i allmänna motiveringarna i budgeten under rubriken ”Främjande av näringar” utgår och i stället får en lydelse enligt finansmotion nr 53/2010-2011. Texten är också utdelad till ledamöterna. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med lagtingsledamoten Anders Eriksson ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

  Ltl Anders Eriksson

  Herr talman! Jag tycker frågan är så pass intressant så jag skulle önska öppen omröstning.

  Ltl Danne Sundman

  Herr talman! Jag är absolut av samma uppfattning som ltl Anders Eriksson och därför stöder jag hans yrkan om öppen omröstning.

  Talmannen

  Öppen omröstning är begärd, understödd och kommer att verkställas. Jag ber ledamöterna Carlsson och Sundback att biträda vid rösträkningen.

  Upprop.

  Omröstningen har givit vid handen 19 ja-röster, 8-nej röster, 1 avstår och 2 är frånvarande.

  Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

  Begärs ytterligare ordet?

  Ltl Anders Eriksson

  Herr talman! Jag föreslår att ett nytt stycke införs under de allmänna motiveringarna under rubriken ”SKOGSBRUK” som lyder enligt följande: ”Skogsbruksbyrån kommer under året i samarbete med övriga aktörer inom skogsbruket på Åland starta upp ett projekt med målsättningen att stärka aktiviteten i de åländska skogarna och därmed uppnå mera sysselsättning och ekonomisk tillväxt för den åländska skogsnäringen.”

  Ltl Danne Sundman

  Talman! Jag understöder ltl Anders Erikssons förslag.

  Talmannen

  Under detaljbehandlingen har lagtingsledamoten Anders Eriksson, understödd av lagtingsledamoten Danne Sundman, föreslagit att ett nytt stycke införs under de allmänna motiveringarna under rubriken ”SKOGSBRUK” som lyder enligt följande: ”Skogsbruksbyrån kommer under året i samarbete med övriga aktörer inom skogsbruket på Åland starta upp ett projekt med målsättningen att stärka aktiviteten i de åländska skogarna och därmed uppnå mera sysselsättning och ekonomisk tillväxt för den åländska skogsnäringen.” Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med lagtingsledamoten Anders Erikssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

  Allmänna motiveringen är därmed behandlad.

  Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

  Plenum slutar

  Nästa plenum hålls 10.1.2011 kl. 13.00.Plenum är avslutat. Talmannen önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År! (Plenum avslutades kl. 16.56).