Lagtingets beslut 59/2010

Tillhör ärendet: Budget för landskapet Åland 2011, Ålands fredsinstitut och Hamngatan 4, tillägg till motiveringen, Förändringar under den allmänna motiveringen, Europeiska Unionen - Regionala utvecklingsfonden, höjning av anslag, Kontroll av cistern, Förbud mot användning av glutamater, tillägg till allmänna motiveringen, Marknadsföring av idrott och kultur, moment 47.03.41, Representation i HELCOM, tillägg till kapitelmotivering, Landskapsunderstöd för kurs-, utbildnings- och rådgivningsverksamhet, höjning av anslag, Elektronisk studiestödsansökan, ändring av kapitelmotivering, Golfbaneprojekt, minskning av anslag, GMO-fri zon, komplettering av allmänna motiveringen, Skärgårdssamarbetet, höjning av anslag, Bussarnas samordning samt bilpool, ändring av motiveringen, Minst samma sociala förmåner som i riket, ändring av allmänna motiveringen, Understöd för kollektivtrafik, ändrad motivering, Skärgårdssamarbete, tillägg till allmänna motiveringen, Oavlönat hemarbete, tillägg till motivering, Separering av program och distrubutionsverksamheten, ändring av kapitelmotivering, Nytt självstyrelsesystem för Åland, ändring av kapitelmotivering, Kompensation för förlust av skatteintäkter, höjning av anslag, Kortruttsinvesteringar - sänkning av anslag, Landskapets inkomster, Ålandshavskommitté, Nordiskt avtal om sjömansbeskattning, ÅHS:s ansvar för de äldres hälso- och sjukvård, ändring av allmänna motiveringen, Ekonomisk kompensation till kommunerna, änding i allmänna motiveringen, Näringsavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter, ändring av motiveringen, Lagtingets kansli - verksamhetsutgifter, sänkning av anslaget, Bättre förutsättningar för näringslivet, Satsning på elbilar, Åtgärder för aktivare skogsbruk, Handlingsplan för minskning av kravet på finska inom näringslivet, Centralisering och entreprenad av ekonomi- och löneräkningsfunktionerna, Understödjande av politisk verksamhet, ändring av motiveringen, Upphandling av nytt bokningssystem, Sänkning av jordbruksanslag, Förenkling av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets arbetsuppgifter, Internationellt samarbete, tillägg till allmänna motiveringen, Verkställandet av förändringar föreslagna i betänkandet om hembygdsrätt, jordförvärv och näringsrätt, Indragning av tjänsten som kommunikationschef, Försäljning av aktier i Posten Åland Ab, Allmän tandvård, ändring av allmänna motiveringen, Affärsbokföring införs senast 2014, ändring av allmänna motiveringen, Frysning av landskapsandelar, Etablerande av en Ålandshavskommission, ändring av motiveringen, Samordning av ombudsmannafunktioner, ändring av motiveringen, Ombyggnad av Självstyrelsegården, minskning av anslag och ändring av motivering, Indexjustering av barnbidraget, ändring av motivering, Avskaffande av TV-avgiften, ändring av motivering, Mottagningscentral för brännbart avfall, ändring av motivering, Inkomstgränsen för erhållande av studiestöd, tillägg till motivering, Samordning av bildningsarbetet, tillägg till motivering, En virtuell skola, tillägg till motivering, Näringsutvecklare, ändring av motivering, Försäljning av Kumlinge flygfält, tillägg till motivering, Nytt kollektivtrafiksystem, tillägg till motivering, Ombyggnad av ms Skarven, anslaget utgår, Utbyggnad av GC-vägnätet, ändring av motivering, Kortruttsöverenskommelse, tillägg till motivering, Språkrådets status, ändring av motivering, Alternativ sträckning för g/c väg i Jomala, tillägg till motivering, ÅMHM:s avgifter, sänkning av anslag, Caféverksamheten vid besökscentret i Bomarsund, ändring av motivering, Äldreomsorg, ändring och motivering, Sjötrafik i smhällets regi, ändring av anslag, Elektronisk studiestödsansökan II, ändring av kapitelmotivering, Skärgårdsutvecklingsprogram, ändring av motivering, En ny närings- och kommunikationsavdelning, ändring av den allmänna motiveringen, Lag om språkrådets verksamhet, ändring av motivering, Utvecklad ägarstyrning, tillägg till kapitelmotivering, Likvärdiga bildningsförbund, ändring av motivering, Bomarsunds besökscentrum, Avyttring av travbanan, Näringslivsutveckling, tillägg till motivering, Jan Karlsgårdens värdshus, tillägg till motivering, Introduktionsplan för elbilar på Åland, tillägg till motivering, Kravspecifikation för bokningssystem, sänkning av anslag
Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 59/2010

 

Datum

Ärende

 

2010-12-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Budget för landskapet Åland år 2011

 

     På framställning av landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående budget för landskapet Åland år 2011:

    

 

I N K O M S T E R

 

 

 

 

 

Avdelning 31

 

 

 

 

31.

LAGTINGET

4 000

 

 

 

31.05.

LAGTINGETS KANSLI

4 000

31.05.01.

Lagtinget - verksamhetsinkomster

4 000

 

 

 

 

Avdelning 32

 

 

 

 

32.

LANDSKAPSREGERINGEN

215 000

 

 

 

32.05.

LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER

170 000

32.05.12.

Interreg IV A Central Baltic Programme 2007 - 2013

170 000

 

 

 

32.20.

KONSUMENTFRÅGOR

42 000

32.20.39.

Statens ersättning för konsumentrådgivningsverksam-

 

 

hetens kostnader

42 000

 

 

 

32.40.

LAGBEREDNINGEN

3 000

32.40.01.

Lagberedningen - verksamhetsinkomster

3 000

 

 

 

 

Avdelning 33

 

 

 

 

33.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

4 540 000

 

 

 

33.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

75 000

33.01.01.

Kansliavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster

75 000

 

 

 

33.03.

KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET OCH EXTERNA KONTAKTER

27 000

33.03.01.

Ålandskontoret i Helsingfors - verksamhetsinkomster

27 000

 

 

 

33.05.

RADIO- OCH TV-VERKSAMHET

2 289 000

33.05.60.

Inkomster av radio- och TV-verksamhet

2 289 000

 

 

 

33.15.

UNDERSTÖDJANDE AV POLITISK VERKSAMHET

180 000

33.15.50.

Statsanslag för understödjande av politisk verksamhet

90 000

33.15.51.

Statsanslag för understödjande av politisk information

90 000

 

 

 

33.27.

ELSÄKERHET OCH ENERGI

15 000

33.27.05.

Inkomst av elinspektionsverksamhet

15 000

 

 

 

33.30.

BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET

2 000

33.30.04.

Brand- och räddningsväsendet - verksamhetsinkomster

2 000

 

 

 

33.40.

FASTIGHETSENHETEN

1 485 000

33.40.88.

Överlåtelse av fastigheter

1 485 000

 

 

 

33.60.

ÅLANDS POLISMYNDIGHET

292 000

33.60.20.

Ålands polismyndighet - verksamhetsinkomster

292 000

 

 

 

33.95.

PERSONALARBETE OCH ARBETSMILJÖ

175 000

33.95.06.

Ersättningar från Folkpensionsanstalten för företagshälsovården

175 000

 

 

 

 

Avdelning 34

 

 

 

 

34.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

25 230 000

 

 

 

34.10.

SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

200 000

34.10.31.

Inkomst av danaarv

200 000

34.10.88.

Försäljning av aktier

0

 

 

 

34.20.

PENNINGAUTOMATMEDEL

10 000 000

34.20.50.

Avkastning av Ålands Penningautomatförenings verksamhet

10 000 000

 

 

 

34.90.

PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER

15 000 000

34.90.04.

Överföring från pensionsfonden

15 000 000

 

 

 

34.95.

ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER

30 000

34.95.01.

Förvaltningens ofördelade verksamhetsinkomster

30 000

 

 

 

 

Avdelning 35

 

 

 

 

35.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10 282 000

 

 

 

35.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

25 000

35.01.01.

Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster

25 000

 

 

 

35.52.

NATURVÅRD

3 000

35.52.01.

Naturvård - verksamhetsinkomster

3 000

 

 

 

 

 

 

35.60.

ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET

654 000

35.60.20.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet - verksamhetsinkomster

320 000

35.60.21.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium - verksamhetsinkomster

334 000

 

 

 

35.70.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

9 600 000

35.70.20.

Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsinkomster

6 300 000

35.70.39.

Kommunernas ersättning för Gullåsen

3 300 000

 

 

 

 

Avdelning 36

 

 

 

 

36.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

1 705 000

 

 

 

36.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

12 000

36.01.01.

Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster

12 000

 

 

 

36.03.

STUDIESTÖD

50 000

36.03.51.

Återindrivna studiestöd

50 000

 

 

 

36.13.

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET

1 000

36.13.55.

Inkomster av kulturell verksamhet

1 000

 

 

 

36.15.

GRUNDSKOLEVÄSENDET

2 000

36.15.24.

Inkomster från försäljning av läromedel

2 000

 

 

 

36.19.

VUXENUTBILDNING

200 000

36.19.08.

Inkomster för projekten Nätpedagogik och Validering på Åland

200 000

 

 

 

36.20.

EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN

497 000

36.20.46.

EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF

497 000

 

 

 

36.32.

ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA

117 000

36.32.20.

Ålands folkhögskola - verksamhetsinkomster

117 000

 

 

 

36.34.

ÅLANDS MUSIKINSTITUT

79 000

36.34.20.

Ålands musikinstitut - verksamhetsinkomster

79 000

 

 

 

36.35.

ÅLANDS LYCEUM

21 000

36.35.20.

Ålands lyceum - verksamhetsinkomster

21 000

 

 

 

36.40.

ÅLANDS SJÖMANSSKOLA

50 000

36.40.20.

Ålands sjömansskola - verksamhetsinkomster

50 000

 

 

 

36.42.

ÅLANDS YRKESSKOLA

65 000

36.42.20.

Ålands yrkesskola - verksamhetsinkomster

65 000

 

 

 

36.44.

ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA

97 000

36.44.20.

Ålands naturbruksskola - verksamhetsinkomster

97 000

 

 

 

36.48.

ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA

190 000

36.48.20.

Ålands hotell- och restaurangskola - verksamhetsinkomster

55 000

36.48.21.

Rörelseverksamhet

135 000

 

 

 

36.50.

ÅLANDS VÅRDINSTITUT

50 000

36.50.20.

Ålands vårdinstitut - verksamhetsinkomster

50 000

 

 

 

36.52.

ÅLANDS HANDELSLÄROVERK

2 000

36.52.20.

Ålands handelsläroverk - verksamhetsinkomster

2 000

 

 

 

36.60.

MUSEIBYRÅN

271 000

36.60.20.

Museibyrån - verksamhetsinkomster

270 000

36.60.88.

Inkomst av donation

1 000

 

 

 

36.80.

ÅLANDS LANDSKAPSARKIV

1 000

36.80.20.

Ålands landskapsarkiv - verksamhetsinkomster

1 000

 

 

 

 

Avdelning 37

 

 

 

 

37.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

3 011 000

 

 

 

37.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

29 000

37.01.01.

Näringsavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster

29 000

 

 

 

37.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

112 000

37.03.23.

Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsinkomster

112 000

 

 

 

37.05.

EUROPEISKA UNIONEN - REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

5 000

37.05.47.

EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF

5 000

 

 

 

37.15.

FRÄMJANDE AV LANTBRUKET

98 000

37.15.04.

Inkomster för avbytarservice inom lantbruket

98 000

 

 

 

37.17.

EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING

2 369 000

37.17.46.

Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013

2 369 000

 

 

 

37.22.

JAKT- OCH VILTVÅRD

137 000

37.22.04.

Inkomster för viltvårds- och jaktärenden

123 000

37.22.40.

Inkomster från hjortdjursavgifter och försålt fallvilt

14 000

 

 

 

37.26.

EUROPEISKA UNIONEN - STRUKTURPROGRAM FÖR FISKERISEKTORN

10 000

37.26.46.

EU:s finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn 2007 - 2013

10 000

37.30.

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET

106 000

37.30.20.

Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten - verksamhetsinkomster

2 000

37.30.25.

Inkomster för projekt

104 000

 

 

 

37.52.

SKÖTSEL AV JORDEGENDOMAR

15 000

37.52.20.

Skötsel av jordegendomar - verksamhetsinkomster

15 000

 

 

 

37.55.

SKÖTSEL AV EGNA SKOGAR

130 000

37.55.20.

Skötsel av egna skogar - verksamhetsinkomster

130 000

 

 

 

37.58.

ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP

0

37.58.75.

Inkomster för grundrenovering och ombyggnad av Ålands fiskodling, Guttorp

0

 

 

 

 

Avdelning 38

 

 

 

 

38.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

1 183 000

 

 

 

38.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

57 000

38.01.01.

Trafikavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster

57 000

 

 

 

38.10.

ÖVRIG TRAFIK

0

38.10.04.

Inkomster av oljesanering

0

 

 

 

38.20.

KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK

0

38.20.70.

Försäljning av fartyg

0

 

 

 

38.30.

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

0

38.30.88.

Försäljning av fastigheter

0

 

 

 

38.32.

PROJEKTERING, MARK- OCH VATTENPLANERING

100 000

38.32.20.

Projekterings- och vattenenheten - verksamhetsinkomster

100 000

 

 

 

38.50.

VERKSTAD OCH LAGER

46 000

38.50.20.

Verkstad och lager - verksamhetsinkomster

46 000

 

 

 

38.70.

MOTORFORDONSBYRÅN

980 000

38.70.20.

Motorfordonsbyrån - verksamhetsinkomster

980 000

 

 

 

 

Avdelning 39

 

 

 

 

39.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

275 904 000

 

 

 

39.01.

FINANSIELLA POSTER

3 018 000

39.01.91.

Räntor på lån

850 000

39.01.92.

Ränteinkomster

800 000

39.01.93.

Premier för landskapsgarantier

18 000

39.01.94.

Dividendinkomster

1 350 000

 

 

 

39.10.

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

215 410 000

39.10.90.

Avräkningsbelopp

188 600 000

39.10.91.

Skattegottgörelse

19 500 000

39.10.92.

Återbäring av lotteriskatt

6 700 000

39.10.93.

Apoteksavgifter

610 000

 

 

 

39.20.

ÅTERBETALADE LÅN

3 250 000

39.20.91.

Avkortningar på lån

3 250 000

 

 

 

39.30.

UPPTAGNA LÅN

37 126 000

39.30.87.

Regionallån

2 500 000

39.30.90.

Finansieringslån

34 626 000

 

 

 

39.90.

ÅTERFÖRDA ANSLAG

2 100 000

39.90.90.

Återförda utgiftsrester och reservationsanslag

2 000 000

39.90.95.

Återbokade bidrag

100 000

 

 

 

39.95.

UTJÄMNINGSFOND

15 000 000

39.95.90.

Överföring från utjämningsfond

15 000 000

 

 

 

 

Inkomsternas totalbelopp

322 074 000

 

 

 

 

 

 

 

U T G I F T E R

 

 

 

 

 

Huvudtitel 41

 

 

 

 

41.

LAGTINGET

-2 836 000

 

 

 

41.01.

LAGTINGET

-1 708 000

41.01.01.

Lagtinget - verksamhetsutgifter (VR)

-1 708 000

 

 

 

41.05.

LAGTINGETS KANSLI

-694 000

41.05.01.

Lagtingets kansli - verksamhetsutgifter (VR)

-664 000

41.05.04.

Lagtingets bibliotek - verksamhetsutgifter (VR)

-30 000

 

 

 

41.10.

LAGTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER

-389 000

41.10.04.

Revisionsutgifter (VR)

-50 000

41.10.05.

Expertutlåtanden

-6 000

41.10.06.

Till lagtingsgruppernas disposition för kansliändamål

-248 000

41.10.18.

Dispositionsmedel (VR)

-85 000

 

 

 

41.20.

ÅLANDS DELEGATION I NORDISKA RÅDET

-45 000

41.20.01.

Ålands delegation i Nordiska rådet - verksamhetsutgifter (VR)

-45 000

 

 

 

 

Huvudtitel 42

 

 

 

 

42.

LANDSKAPSREGERINGEN

-2 808 000

 

 

 

42.01.

LANTRÅDET OCH LANDSKAPSREGERINGENS LEDAMÖTER

-846 000

42.01.01.

Landskapsregeringen - verksamhetsutgifter (VR)

-776 000

42.01.18.

Dispositionsmedel

-70 000

 

 

 

42.05.

LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER

-466 000

42.05.05.

Kostnader för kommittéer och utredningar

-100 000

42.05.09.

Externt samarbete

-66 000

42.05.11.

Utgifter för språkrådet

-30 000

42.05.12.

Interrreg IVA Central Baltic Programme 2007 - 2013 (VR)

-170 000

42.05.13.

Koordinering av integrationsarbetet (VR)

-40 000

42.05.19.

Oförutsedda utgifter (F)

-60 000

 

 

 

42.20.

KONSUMENTFRÅGOR

-60 000

42.20.01.

Konsumentrådgivningen - verksamhetsutgifter (VR)

-42 000

42.20.21.

Konsumentskydd - verksamhetsutgifter (VR)

-18 000

 

 

 

42.25.

REVISIONSBYRÅN

-180 000

42.25.01.

Revisionsbyrån - verksamhetsutgifter (VR)

-180 000

 

 

 

42.30.

ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ

-466 000

42.30.20.

Ålands statistik- och utredningsbyrå - verksamhetsutgifter (VR)

-466 000

 

 

 

42.40.

LAGBEREDNINGEN

-610 000

42.40.01.

Lagberedningen - verksamhetsutgifter (VR)

-610 000

 

 

 

42.50.

DISKRIMINERINGSOMBUDSMAN

-65 000

42.50.20.

Diskrimineringsombudsmannen - verksamhetsutgifter (VR)

-65 000

 

 

 

42.59.

DATAINSPEKTIONEN

-115 000

42.59.20.

Datainspektionen - verksamhetsutgifter (VR)

-115 000

 

 

 

 

Huvudtitel 43

 

 

 

 

43.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-14 455 000

 

 

 

43.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

-1 507 000

43.01.01.

Kansliavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)

-1 507 000

 

 

 

43.03.

KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET OCH EXTERNA KONTAKTER

-361 000

43.03.01.

Ålandskontoret i Helsingfors - verksamhetsutgifter (VR)

-185 000

43.03.02.

Ålandskontoret i Stockholm - verksamhetsutgifter (VR)

-81 000

43.03.04.

Informationsverksamhet (VR)

-95 000

 

 

 

43.04.

FRÄMJANDE AV JÄMSTÄLLDHETEN

-72 000

43.04.01.

Främjande av jämställdheten - verksamhetsutgifter (VR)

-72 000

 

 

 

43.05.

RADIO- OCH TV-VERKSAMHET

-2 289 000

43.05.60.

Främjande av rundradioverksamhet (F)

-1 978 000

43.05.61.

Understöd för investeringar i radio- och TV-anläggningar (R)

0

43.05.62.

Upphovsrättskostnader (F)

-311 000

 

 

 

43.10.

LAGTINGSVAL

-162 000

43.10.04.

Utgifter för lagtingsval (F)

-150 000

43.10.31.

Landskapets andel av valnämndernas utgifter

-12 000

 

 

 

43.15.

UNDERSTÖDJANDE AV POLITISK VERKSAMHET

-180 000

43.15.50.

Understödjande av politisk verksamhet

-90 000

43.15.51.

Understödjande av politisk information

-90 000

 

 

 

43.20.

PLANLÄGGNINGS- OCH BYGGNADSVÄSENDET

-80 000

43.20.01.

Planläggnings- och byggnadsväsendet - verksamhetsutgifter (VR)

-80 000

 

 

 

43.25.

FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION

-680 000

43.25.61.

Understöd för bostadsreparationer (R)

-200 000

43.25.62.

Understöd för investeringar i uppvärmningssystem som främjar miljövården (R)  

-160 000

43.25.64.

Understöd och specialåtgärder gällande låntagare med ekonomiska svårigheter och för kvalitetshöjande åtgärder i flerbostadshus (R)

-20 000

43.25.67.

Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion (F)

-300 000

43.25.83.

Bostadslån (R)

0

 

 

 

43.27.

ELSÄKERHET OCH ENERGI

-198 000

43.27.04.

Befrämjande av energihushållning och tryggande av energiförsörjning (VR)

-192 000

43.27.05.

Utgifter för upprätthållande av elsäkerhet och övervakning av elmarknad

-6 000

 

 

 

43.30.

BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET

-105 000

43.30.01.

Brand- och räddningsväsendet - verksamhetsutgifter (VR)

-30 000

43.30.30.

Landskapsandelar enligt landskapslagen om brand- och räddningsväsendet

-75 000

 

 

 

43.40.

FASTIGHETSENHETEN

-3 045 000

43.40.01.

Fastighetsenheten - verksamhetsutgifter (VR)

-1 445 000

43.40.74.

Renovering samt ombyggnad av Självstyrelsegården (R)

0

43.40.75.

Ombyggnader och grundförbättringar (R)

-1 600 000

 

 

 

43.60.

ÅLANDS POLISMYNDIGHET

-5 285 000

43.60.20.

Ålands polismyndighet - verksamhetsutgifter (VR)

-5 285 000

 

 

 

43.95.

PERSONALARBETE OCH ARBETSMILJÖ

-491 000

43.95.06.

Utbildning, företagshälsovård, arbetarskydd och personalaktiviteter (VR)

-411 000

43.95.09.

Personalpolitiska åtgärder

-80 000

 

 

 

 

Huvudtitel 44

 

 

 

 

44.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-39 169 000

 

 

 

44.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

-2 199 000

44.01.01.

Finansavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)

-1 899 000

44.01.04.

Verkställande av beskattningen (VR)

-210 000

44.01.05.

Utvecklingsarbete (VR)

-90 000

 

 

 

44.05.

ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA

-6 340 000

44.05.30.

Finansieringsunderstöd till kommunerna (F)

-2 100 000

44.05.31.

Allmänna landskapsandelar till kommunerna (F)

-1 850 000

44.05.32.

Kompensation för utebliven kapitalinkomstskatt till kommunerna (F)

-590 000

44.05.36.

Kompensation för förlust av skatteintäkter som orsakas av avdrag (F)

-1 800 000

 

 

 

44.10.

SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

-2 701 000

44.10.31.

Överföring av danaarv

-200 000

44.10.50.

Understöd till föreningar för anslutning till svenska moderorganisationer

-1 000

44.10.87.

Regionallån

-2 500 000

 

 

 

44.20.

PENNINGAUTOMATMEDEL

-2 709 000

44.20.50.

Bidrag ur penningautomatmedel

-800 000

44.20.51.

Projektbidrag ur penningautomatmedel

-744 000

44.20.52.

Evenemangsbidrag ur penningautomatmedel

-100 000

44.20.86.

Lån ur penningautomatmedel (R)

-1 065 000

 

 

 

44.90.

PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER

-24 340 000

44.90.01.

Pensioner - verksamhetsutgifter (VR)

-347 000

44.90.04.

Pensioner och familjepensioner (F)

-23 420 000

44.90.05.

Övriga pensionsutgifter (F)

-573 000

 

 

 

44.95.

ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER

-880 000

44.95.01.

Förvaltningens ofördelade verksamhetsutgifter (VR)

-570 000

44.95.04.

Ålandsdelegationen - verksamhetsutgifter (VR)

-10 000

44.95.05.

IKT-utveckling (VR)

-150 000

44.95.08.

Förtroendemannaarvoden m.m.

-20 000

44.95.70.

Anskaffning av inventarier (R)

-130 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudtitel 45

 

 

 

 

45.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-119 495 000

 

 

 

45.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

-1 088 000

45.01.01.

Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)

-1 088 000

 

 

 

45.10.

ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

-10 744 000

45.10.01.

Övriga sociala uppgifter - verksamhetsutgifter (VR)

-105 000

45.10.50.

Bostadsbidrag (F)

-1 500 000

45.10.52.

Moderskapsunderstöd (F)

-90 000

45.10.53.

Barnbidrag (F)

-8 640 000

45.10.54.

Utkomstskydd för personer med diagnosen fibromyalgi (F)

-19 000

45.10.55.

Understöd till kommunerna för förebyggande utkomststöd

-20 000

45.10.56.

Underhållsstöd (F)

-335 000

45.10.57.

Stöd för tolkningstjänster för funktionshindrade (F)

-35 000

 

 

 

45.15.

AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER

-18 872 000

45.15.30.

Landskapsandel till kommunerna för driftskostnader för socialvården (F)

-18 872 000

45.15.31.

Landskapsandel för anläggningskostnader för sociala tjänster (R)

0

 

 

 

45.20.

MOTTAGANDE AV FLYKTINGAR

-110 000

45.20.30.

Mottagande av flyktingar (R)

-110 000

 

 

 

45.25.

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR SOCIAL OCH MILJÖVERKSAMHET

-2 500 000

45.25.50.

Understöd för social verksamhet

-2 200 000

45.25.53.

Understöd för miljöverksamhet

-300 000

 

 

 

45.30.

ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER

-33 000

45.30.01.

Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter - verksamhetsutgifter (VR)

0

45.30.52.

Understöd för Kumlinge filialapotek

-30 000

45.30.53.

Ersättning för resor i samband med vård i Sverige (F)

-3 000

 

 

 

45.35.

MILJÖHÄLSOVÅRD

-26 000

45.35.01.

Miljöhälsovård - verksamhetsutgifter (VR)

-26 000

 

 

 

45.50.

ALLMÄN MILJÖVÅRD

-8 000

45.50.01.

Allmän miljövård - verksamhetsutgifter (VR)

-8 000

 

 

 

45.52.

NATURVÅRD

-161 000

45.52.01.

Naturvård - verksamhetsutgifter (VR)

-25 000

45.52.20.

Naturreservat - verksamhetsutgifter (VR)

-135 000

45.52.60.

Bidrag för ersättande av skador förorsakade av sällsynta och särskilt skyddsvärda arter av djur

-1 000

45.52.88.

Anskaffning av områden för naturskyddsändamål (R)

0

 

 

 

45.54.

VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD

-618 000

45.54.01.

Vattenförsörjning och vattenvård - verksamhetsutgifter (VR)

-349 000

45.54.31.

Räntestöd för vatten- och avloppsåtgärder

-90 000

45.54.60.

Understöd för samhällenas vatten- och avloppsåtgärder (R)

-179 000

45.54.61.

Understöd för vattenmiljöförbättrande åtgärder

0

 

 

 

45.56.

AVFALLSHANTERING

-79 000

45.56.04.

Avfallshantering - verksamhetsutgifter (VR)

-16 000

45.56.62.

Främjande av avfallshanteringen

-63 000

 

 

 

45.60.

ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET

-2 276 000

45.60.20.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet - verksamhetsutgifter (VR)

-1 686 000

45.60.21.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium - verksamhetsutgifter (VR)

-590 000

 

 

 

45.70.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

-82 980 000

45.70.20.

Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsutgifter (VR)

-75 980 000

45.70.70.

Anskaffningar (R)

-1 000 000

45.70.74.

Byggnadsinvesteringar (R)

0

45.70.75.

Om- och tillbyggnad av centralsjukhuset (R)

-6 000 000

 

 

 

 

Huvudtitel 46

 

 

 

 

46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-56 133 000

 

 

 

46.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

-893 000

46.01.01.

Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)

-828 000

46.01.04.

Utvecklingsarbete (VR)

-60 000

46.01.06.

Integration och mångkulturellt befrämjande (VR)

-5 000

 

 

 

46.03.

STUDIESTÖD

-7 024 000

46.03.50.

Studiepenning (F)

-6 864 000

46.03.51.

För övriga i landskapslagen om studiestöd förutsatta utgifter (F)

-140 000

46.03.52.

Vissa studiesociala förmåner och stipendier (F)

-20 000

 

 

 

46.05.

BILDNINGSARBETE

-370 000

46.05.51.

Landskapsandel för medborgarinstituts driftskostnader (F)

-295 000

46.05.52.

Landskapsbidrag för bildningsförbundens verksamhet

-75 000

 

 

 

46.07.

BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN

-706 000

46.07.04.

Övriga utgifter för biblioteksverksamheten

-120 000

46.07.30.

Landskapsandel för kommunala bibliotek (F)

-554 000

46.07.50.

Understöd åt författare och översättare (RF)

-32 000

 

 

 

 

 

 

46.09.

ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET

-846 000

46.09.04.

Utgifter för Ålands kulturdelegation

-16 000

46.09.05.

Nordiskt kulturutbyte

-100 000

46.09.23.

Utgifter för serien Det åländska folkets historia

-35 000

46.09.30.

Kommunal ungdoms-, idrotts- och kulturverksamhet (F)

-675 000

46.09.59.

Övrig kulturell verksamhet

-20 000

 

 

 

46.11.

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE OCH IDROTT

-1 486 000

46.11.04.

Ålands ungdomsråd

-36 000

46.11.52.

Understöd till föreningar och organisationer för ungdomsarbete

-220 000

46.11.53.

Understöd för idrottsorganisationers verksamhet

-1 135 000

46.11.54.

Understöd för idrotts- och sportanläggningar

-65 000

46.11.56.

Understöd för särskilda idrottsevenemang

-30 000

 

 

 

46.13.

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET

-3 305 000

46.13.50.

Verksamhetsunderstöd till föreningar och organisationer samt projektmedel och stipendier

-650 000

46.13.51.

Understöd åt Stiftelsen Ålands Sjöfartsmuseum r.s.

-260 000

46.13.52.

Understöd för särskilda projekt

-90 000

46.13.53.

Understöd för 4/mbk Pommerns underhåll (R)

-35 000

46.13.57.

Verksamhetsunderstöd för museal verksamhet

-130 000

46.13.59.

Understöd för konst- och kulturundervisning

-140 000

46.13.74.

Utbyggnad av Ålands sjöfartsmuseum (R)

-2 000 000

 

 

 

46.15.

GRUNDSKOLEVÄSENDET

-12 340 000

46.15.30.

Landskapsandel för grundskolornas driftsutgifter (F)

-12 340 000

46.15.32.

Landskapsandel för anläggningskostnader för grundskolor och allmänna bibliotek (R)

0

 

 

 

46.17.

YRKESUTBILDNING

-25 000

46.17.04.

Utgifter för studerande i behov av särskilt stöd (VR)

-20 000

46.17.05.

Utgifter för åländska studerande i norden (VR)

-5 000

 

 

 

46.19.

VUXENUTBILDNING

-990 000

46.19.04.

Läroavtalsutbildning - verksamhetsutgifter (VR)

-340 000

46.19.06.

Sysselsättningsfrämjande utbildning (VR)

-450 000

46.19.08.

Utgifter för projekten Nätpedagogik och Validering på Åland (VR)

-200 000

 

 

 

46.20.

EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN

-994 000

46.20.41.

Landskapets finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF (RF)

-497 000

46.20.46.

EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF (RF)

-497 000

 

 

 

46.32.

ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA

-1 102 000

46.32.20.

Ålands folkhögskola - verksamhetsutgifter (VR)

-1 102 000

 

 

 

 

 

 

46.34.

ÅLANDS MUSIKINSTITUT

-907 000

46.34.20.

Ålands musikinstitut - verksamhetsutgifter (VR)

-907 000

 

 

 

46.35.

ÅLANDS LYCEUM

-3 655 000

46.35.20.

Ålands lyceum - verksamhetsutgifter (VR)

-3 655 000

 

 

 

46.40.

ÅLANDS SJÖMANSSKOLA

-2 981 000

46.40.20.

Ålands sjömansskola - verksamhetsutgifter (VR)

-2 527 000

46.40.22.

Kostnader för skolfartyg (VR)

-454 000

 

 

 

46.41.

ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM

-62 000

46.41.20.

Ålands sjösäkerhetscentrum - verksamhetsutgifter (VR)

-62 000

 

 

 

46.42.

ÅLANDS YRKESSKOLA

-4 856 000

46.42.20.

Ålands yrkesskola - verksamhetsutgifter (VR)

-4 856 000

 

 

 

46.44.

ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA

-765 000

46.44.20.

Ålands naturbruksskola - verksamhetsutgifter (VR)

-765 000

46.44.21.

Skoljordbruket Jomala gård - verksamhetsutgifter (VR)

0

 

 

 

46.45.

ÅLANDS GYMNASIUM

-215 000

46.45.20.

Ålands gymnasium - verksamhetsutgifter (VR)

-215 000

 

 

 

46.48.

ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA

-1 727 000

46.48.20.

Ålands hotell- och restaurangskola - verksamhetsutgifter (VR)

-1 632 000

46.48.21.

Rörelseverksamhet (F)

-95 000

 

 

 

46.50.

ÅLANDS VÅRDINSTITUT

-1 086 000

46.50.20.

Ålands vårdinstitut - verksamhetsutgifter (VR)

-1 086 000

 

 

 

46.52.

ÅLANDS HANDELSLÄROVERK

-1 060 000

46.52.20.

Ålands handelsläroverk - verksamhetsutgifter (VR)

-1 060 000

 

 

 

46.55.

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

-4 943 000

46.55.20.

Högskolan på Åland - verksamhetsutgifter (VR)

-4 943 000

 

 

 

46.60.

MUSEIBYRÅN

-3 662 000

46.60.20.

Museibyrån - verksamhetsutgifter (VR)

-2 931 000

46.60.50.

Bidrag för renovering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader

0

46.60.70.

Inköp av konst med donationsmedel (F)

0

46.60.71.

Inköp av konst (R)

-10 000

46.60.74.

Utvecklande av Bomarsund (R)

-500 000

46.60.75.

Ombyggnad av Jan Karlsgårdens värdshus (R)

-220 000

46.60.88.

Inköp av värdepapper med donationsmedel (F)

-1 000

 

 

 

46.80.

ÅLANDS LANDSKAPSARKIV

-133 000

46.80.20.

Ålands landskapsarkiv - verksamhetsutgifter (VR)

-133 000

 

 

 

 

Huvudtitel 47

 

 

 

 

47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-21 376 000

 

 

 

47.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

-1 683 000

47.01.01.

Näringsavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)

-1 683 000

 

 

 

47.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

-2 225 000

47.03.05.

Utgifter för investeringslån (F)

-11 000

47.03.23.

Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsutgifter (VR)

-212 000

47.03.24.

Kostnader för skärgårdsnämnden (VR)

-27 000

47.03.40.

Bidrag för företagens internationalisering

-150 000

47.03.41.

Turismens främjande (R)

-1 190 000

47.03.42.

Landskapsunderstöd för kurs-, utbildnings- och rådgivningsverksamhet

-90 000

47.03.44.

Nationella investeringsbidrag (R)

0

47.03.45.

Bidrag för produkt- och teknologiutveckling

-100 000

47.03.46.

Räntestöd för företags investeringar

-30 000

47.03.47.

Finansieringsstöd för företag i skärgården

-175 000

47.03.48.

Räntestöd för Finnvera Abp:s lån till åländska företag

-40 000

47.03.60.

Ersättande av kreditförluster (R)

-50 000

47.03.62.

Internationella utvecklingsprojekt (R)

-150 000

 

 

 

47.05.

EUROPEISKA UNIONEN - REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

-10 000

47.05.42.

Landskapets finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF (RF)

-5 000

47.05.47.

EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF (RF)

-5 000

47.05.69.

Återbetalning av medel för målprogram 2

0

 

 

 

47.15.

FRÄMJANDE AV LANTBRUKET

-2 445 000

47.15.04.

Förvaltningsarvoden och övriga gottgörelser för gårdsbrukslån (F)

-8 000

47.15.23.

Utgifter för avbytarservice inom lantbruket (F)

-650 000

47.15.43.

Utgifter för lantbrukets räntestödslån (F)

-190 000

47.15.44.

Investeringsstöd till lantbruket (R)

-1 250 000

47.15.46.

Utgifter för räntestödslån vid skördeskador (F)

-10 000

47.15.47.

Växtskydd och växtinspektionsverksamhet (F)

-7 000

47.15.48.

Stöd för producentorganisationer och rådgivning

-330 000

 

 

 

47.17.

EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING

-8 433 000

47.17.07.

Nationellt tekiskt stöd (R)

-100 000

47.17.42.

Landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 1 (RF)

-498 000

47.17.43.

Landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 2 (RF) 

-5 440 000

47.17.44.

Landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 3 och 4 (RF)

0

47.17.46.

Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 1 (RF)

-332 000

47.17.47.

Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 2 (RF)

-2 011 000

47.17.48.

Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 3 och 4 (RF)

0

47.17.60.

Landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, tekniskt stöd (R)

-26 000

47.17.65.

Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, tekniskt stöd (R)

-26 000

 

 

 

47.21.

FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET

-297 000

47.21.01.

Främjande av skogsbruket - verksamhetsutgifter (VR)

-30 000

47.21.40.

Särskilda understöd för skogsbruket (F)

-17 000

47.21.41.

Stöd för skogsbruksåtgärder (R)

-250 000

47.21.83.

Förhandsfinansiering av skogsförbättringsarbeten (F)

0

47.21.84.

Skogsförbättringslån (R)

0

47.21.88.

Ersättning för biotopskydd (R)

0

 

 

 

47.22.

JAKT- OCH VILTVÅRD

-117 000

47.22.04.

Utgifter för viltvårds- och jaktärenden (RF)

-103 000

47.22.40.

Bidrag för hjortdjursskador och utgifter för tillvaratagande av fallvilt (R)

-14 000

 

 

 

47.24.

FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN

-169 000

47.24.01.

Främjande av fiskerinäringen - verksamhetsutgifter (VR)

-28 000

47.24.40.

Landskapets andel i skadeersättningar för försäkrade fiskeredskap och fiskebåtar (F)

-50 000

47.24.43.

Landskapsunderstöd till fond för fiskeriförsäkringar

-1 000

47.24.44.

Främjande av infrastruktur, marknadsföring och strukturpolitik

-40 000

47.24.49.

Övrigt understöd för fiskerinäringens främjande

-50 000

 

 

 

47.26.

EUROPEISKA UNIONEN - STRUKTURPROGRAM FÖR FISKERISEKTORN

-20 000

47.26.41.

Landskapets finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn 2007 - 2013 (RF)

-10 000

47.26.46.

EU:s finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn 2007 - 2013 (RF)

-10 000

 

 

 

47.30.

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET

-4 744 000

47.30.20.

Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten - verksamhetsutgifter (VR)

-1 200 000

47.30.24.

Praktikantplatser för högskolestuderande

-100 000

47.30.25.

Utgifter för projekt (VR)

-104 000

47.30.50.

Arbetslöshetsersättningar (F)

-2 200 000

47.30.52.

Specialutgifter för arbetskraftsservicen

-40 000

47.30.54.

Sysselsättningens främjande (R)

-1 100 000

 

 

 

47.44.

ÅLANDS TEKNOLOGICENTRUM

-310 000

47.44.20.

Ålands teknologicentrum - verksamhetsutgifter (VR)

-310 000

 

 

 

47.46.

FÖRSÖKSVERKSAMHETEN

-400 000

47.46.20.

Försöksverksamheten - verksamhetsutgifter (VR)

-400 000

 

 

 

 

 

 

47.55.

SKÖTSEL AV EGNA SKOGAR

-123 000

47.55.20.

Skötsel av egna skogar - verksamhetsutgifter (VR)

-123 000

 

 

 

47.58.

ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP

-400 000

47.58.20.

Ålands fiskodling, Guttorp - verksamhetsutgifter (VR)

-400 000

47.58.75.

Grundrenovering och ombyggnad av Ålands fiskodling, Guttorp (R)

0

 

 

 

 

Huvudtitel 48

 

 

 

 

48.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-31 422 000

 

 

 

48.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

-690 000

48.01.01.

Trafikavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)

-690 000

 

 

 

48.05.

ÅLANDSTRAFIKEN

-345 000

48.05.20.

Ålandstrafiken - verksamhetsutgifter (VR)

-345 000

 

 

 

48.10.

ÖVRIG TRAFIK

-2 160 000

48.10.04.

Driftsutgifter för oljeskyddsberedskap (F)

-60 000

48.10.40.

Understöd för flygtrafik 

-550 000

48.10.45.

Understöd för kollektivtrafik

-1 550 000

 

 

 

48.20.

KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK

-15 408 000

48.20.22.

Upphandling av sjötrafik (VR)

-15 156 000

48.20.40.

Understöd för varutransporter i skärgården

-252 000

48.20.70.

Anskaffning av fartyg och färjor (R)

0

 

 

 

48.21.

SJÖTRAFIKVERKSAMHET

0

48.21.20.

Sjötrafiken - verksamhetsutgifter (VR)

0

48.21.21.

Reparation och underhåll av färjor (VR)

0

 

 

 

48.30.

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

-11 602 000

48.30.22.

Utgifter för drift och underhåll av vägar (VR)

-2 280 000

48.30.23.

Utgifter för underhåll av farleder och fiskefyrar

-72 000

48.30.24.

Utgifter för drift och underhåll av färjfästen, bryggor, broar, hamnar och byggnader (VR)

-550 000

48.30.25.

Utgifter för drift och underhåll av linfärjor (VR)

-2 250 000

48.30.30.

Landskapsunderstöd för byggande och förbättrande av kommunalvägar (R)

-200 000

48.30.74.

Byggnadsinvesteringar (R)

0

48.30.77.

Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R)

-3 200 000

48.30.78.

Kortruttsinvesteringar (R)

-1 000 000

48.30.79.

Bro- och hamnbyggnadsinvesteringar (R)

-2 050 000

 

 

 

48.31.

VÄGUNDERHÅLLSVERKSAMHET

0

48.31.20.

Vägunderhållsenheten - verksamhetsutgifter (VR)

0

 

 

 

 

 

 

48.32.

PROJEKTERING, MARK- OCH VATTENPLANERING

-337 000

48.32.20.

Projekterings- och vattenenheten - verksamhetsutgifter (VR)

-337 000

 

 

 

48.50.

VERKSTAD OCH LAGER

0

48.50.21.

Utgifter för bolagisering (VR)

0

 

 

 

48.70.

MOTORFORDONSBYRÅN

-880 000

48.70.20.

Motorfordonsbyrån - verksamhetsutgifter (VR)

-880 000

 

 

 

 

Huvudtitel 49

 

 

 

 

49.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

-34 380 000

 

 

 

49.01.

FINANSIELLA POSTER

-230 000

49.01.90.

Ränteutgifter (F)

-30 000

49.01.91.

Avkortningar på av landskapet upptagna finansieringslån (F)

-200 000

 

 

 

49.90.

ÅTERFÖRDA ANSLAG

-150 000

49.90.90.

Återförda inkomstrester (F)

-150 000

 

 

 

49.98.

ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR

-34 000 000

49.98.98.

Föregående års underskott

-34 000 000

 

 

 

 

Utgifternas totalbelopp

-322 074 000

 

 

     Mariehamn den 22 december 2010

 

 

 

Roger Nordlund

talman

 

 

Gunnar Jansson

vicetalman

 

 

Gun-Mari Lindholm

vicetalman