Ändrade avgiftsgrunder i vården

Lagförslag LF 2/2018-2019 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

I detta lagförslag föreslår landskapsregeringen att hela dygnsavgiften för sjukhusvistelse och vissa avgifter för den offentliga tandvården inkluderas i högkostnadsskyddet. För att till viss del finansiera detta föreslås att högkostnadsskyddet för de som passerat eller under året fyller 75 år höjs från 125 euro till 250 euro om inte personen i fråga hör till dem som vid den senaste beskattningen hade sammanlagda beskattningsbara kapital- och förvärvsinkomster i statsbeskattningen under 14 000 euro. För dessa är högkostnadstaket fortfarande 125 euro. Förslaget är ett steg mot att på sikt göra högkostnadsskydden mer åldersneutrala eftersom ekonomiskt svaga patientgrupper finns i alla ålderskategorier.
Lagändringen hör ihop med landskapsregeringens förslag till budget för 2019 på ett sådant sätt att den bör sättas i kraft på de grunder som anges i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Hälso- och sjukvård, hälsoskydd och djurskydd