För kännedom

 • Utdrag ur protokollet

  PLENUM DEN 22 DECEMBER 1999 KL. 9.30

  TALMANNEN:

  Plenum börjar. Upprop. (Frånvarande: vtm Häggblom).

  29 lagtingsledamöter närvarande.

   

   

  Föredras för bordläggning ärende nr 1:

   

  Näringsutskottets betänkande nr 1/1999-2000 angående ändring av näringsstödslagen. (FR nr 6/1999-2000).

   

  Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till lagtingets plenum den 3 januari. Godkänt.

   

   

  Föredras för bordläggning ärende nr 2:

   

  Social- och miljöutskottets betänkande nr 1/1999-2000 angående ändring av 13 § landskapslagen om hälso- och sjukvården. (FR nr 2/1999-2000).

   

  Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till lagtingets plenum den 3 januari. Godkänt.

   

   

  Föredras för remiss ärende nr 3:

   

  Landskapsstyrelsens framställning om avskaffande av bidraget för bekämpning av flyghavre. (FR nr 8/1999-2000).

   

  Talmannen förslår att ärendet remitteras till näringsutskottet. Godkänt. Diskussion.

   

  Landskapsstyrelseledamoten Roger Jansson:

  Herr talman!

  Landskapsstyrelsen föreslår att 11 § i landskapslagen om bekämpning av flyghavre, som stadgar om  möjlighet till bidrag för användning av gift för bekämpningen av ogräset flyghavre, skall upphävas. Lagändringen innebär att stöd för plockning av flyghavre och andra insatser för att begränsa ogräsets spridning, som bl.a. utförts i samarbete mellan landskapsstyrelsen och 4H-rörelsen, kan fortsätta, liksom förstås också egen finansierad giftbekämpning. Bakgrunden till lagförslaget är EU:s regleringar av möjligheter att ge stöd för den här typen av verksamhet och det har då betraktats såsom ett mot EU:s regelverk stridande stöd ur statsstödsregelsynpunkt och ur miljöskyddssynpunkt. Man har betraktat detta som en giftanvändning som inte är acceptabel ur miljösynpunkt och som ett statsstöd som snedvrider konkurrensen inom den inre marknaden. Orsaken till att det här kommer relativt sent är att landskapsstyrelsen notifierade stödformen enligt statsstödsreglerna redan 1996; sedan blev ärendet liggande i kommissionen tills handläggare skulle bytas under 1999 och då uppmärksammade man detta ärende och angav gentemot landskapsstyrelsen en brådska med att nu måste någonting åtgärdas snabbt; annars skulle man sätta igång en process. Vi har förhandlat med kommissionen och kommit överens om att det inte vidtas några aktiva åtgärder från kommissionens sida, om vi någorlunda snabbt kan få igenom en lagändring i landskapet, vilket vi nu föreslår för lagtinget. Om vi inte lyckas med detta blir det ett eventuellt återbetalningskrav som måste anhängiggöras för dem som har fått stödet; lyckligtvis rör det sig inte om mycket pengar - det är fråga om 20.000-30.000 mark sammanlagt - men för de enskilda som får en återbetalningsskyldighet kan det kännas ganska besvärande, ifall det skulle inträffa. Kan vi nu föra igenom frågan på det sätt som landskapsstyrelsen föreslår torde sådana problem inte uppstå.

   

  Ltl Ronald Boman:

  Herr talman!

  Först blev jag himla glad när jag fick se att landskapsstyrelsen frivilligt tänker avskaffa ett bidrag. Nu börjar min verksamhet ge inte bara indirekta resultat utan även direkta. Men sällan får man vara riktigt glad! Ser man ett ljus i tunneln är det nog med all säkerhet tåget som kommer, åtminstone när det gäller bidrag. Men man får vara glad även åt det lilla. I det här fallet är det fråga om ett årligt stöd om 15.000-30.000 mark som kommer att försvinna. Inte för att landskapsstyrelsen vill minska på bidragsbiten, utan för att stödet är och troligen har varit olagligt en längre tid. Det finns kanske skäl för landskapsstyrelsen att granska ännu flera stöd. Det kanske är så att det finns ännu flera stöd som inte finner nåd inför EG-rätten.

   

  Till sist får jag så här inför julen beklaga de jordbrukare som enligt texten i framställningen får denna kostnad “övervältrad” på sig. För både de jordbrukare som tappar detta stöd och för mig som trodde att nu har landskapsstyrelsen tänkt om, så är ljuset i tunneln med all säkerhet ett tåg!

   

  Landskapsstyrelseledamoten Roger Jansson:

  Herr talman!

  Landskapsstyrelsen fortsätter naturligtvis sitt löpande arbete med att se till att våra stödformer följer EU:s regelverk också framöver, och det är ett ganska betyande arbete bara det, men sedan - för den uppmärksamma lagtingsledamoten - vet vi att vi har ett handlingsprogram för landskapsstyrelsen som också anger att politiska bedömningar kontinuerligt görs visavi stödformerna i landskapet och en genomgång av stödformerna både när det gäller att förändra i minskande riktning och när det gäller att förändra i förbättrande riktning när det gäller inte minst regionalpolitiken, och effektiva resultat i en regionalpolitik och fungerande näringspolitik görs hela tiden. Jag tror alltså inte att landskapsstyrelsen sneglar på vad den enskilda lagtingsledamoten Boman tycker och tänker i de här frågorna, men det kan också därifrån komma guldkorn ibland som vi kan ha nytta av. Men det här är alltså ett stort fortlöpande arbete som landskapsstyrelsen och dess tjänstemän jobbar med.

   

  Ltl Boman, replik:

  Herr talman!

  Jag vill säga att också regeringen Jansson hade ett program för näringsstöden, men man följde inte programmet så speciellt bra, för det slutade med att bidragen ökade år efter år.

   

  Landskapsstyrelseledamoten Roger Jansson, replik:

  Herr talman!

  Det är fullt möjligt att ltl Boman och möjligen någon till här i lagtinget hade velat att man skulle ha låtit det åländska jordbruket förblöda. Den förra landskapsstyrelsen, lika litet som den här landskapsstyrel­sen, har den viljan. Tvärtom vill man med olika stödformer se till att den olyckliga jordbrukspolitken, som EU-medlemskapet tvingar oss att följa, inte resulterar i den synnerliga kraftiga utslagningen av det åländska jordbruket som skulle bli följden. Orsaken till de bidragshöjningar som har varit under de senaste åren när det gäller näringslivet ligger just i denna jordbrukspolitik, som har varit nödvändig att genomföra.

   

  TALMANNEN: Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till näringsutskottet.

   

   

  Föredras för fortsatt behandling ärende nr 4:

   

  Finansutskottets betänkande nr 1/1999-2000 med förslag till budget för landskapet Åland år 2000.  (FR nr 4/1999-2000 samt FM nr 1-35/1999-2000).

   

  Diskussionen förklarades avslutad vid plenum den 21 december.

   

  Detaljbehandlingen vidtar. I detaljbehandlingen förelägges utgifterna enligt huvudtitel och kapitel jämte detaljmotiveringar, dock så att där ändringsförslag ine aviserats förelägges huvudtitlarna i deras helhet; därefter förelägges inkomsterna enligt avdelningar jämte detaljmotiveringar, sedan betänkandets klämmar och slutligen dess allmänna motivering. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

   

  Förelägges 41 Ht. Lagtinget i sin helhet. Godkänd.

   

  Förelägges 42 Ht. Landskapsstyrelsen i sin helhet. Godkänd.

   

  Förelägges 43 Ht. Kansliavdelningens förvaltningsområde.

  01. Allmän förvaltning. Godkänt. 03. Ålandskontoret i Helsingfors. Godkänt. 04. Främjande av jämställdheten. Godkänt. 05. Radio- och TV-verksamhet. Godkänt. 10. Lagtingsval. Godkänt. 15. Understödjande av politisk verksamhet. Godkänt. 20. Planläggnings- och byggnadsväsendet. Godkänt. 25. Främjande av bostadsproduktion. Godkänt.  27. Elsäkerhet och elenergi. Godkänt. 30. Brand- och räddningsväsendet. Godkänt. 32. Landskapsalarmcentralen. Godkänt. 40. Fastighetsförvaltning.

   

  Ltl Ronald Boman: Herr talman! Jag föreslår att moment 43.40.76 utgår.

   

  Ltl Viveka Eriksson: Herr talman! Jag ber att få understöda ltl Bomans förslag.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Boman, understödd av ltl Viveka Eriksson, föreslagit att moment 43.40.76 i dess helhet utgår ur förslaget. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja; de som röstar med ltl Bomans ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talmannen röstar nej. Majoritet för ja.

   

  Lagtinget har omfattat finansutskottes förslag. 

   

  Förelägges 44 Ht. Finansavdelningens förvaltningsområde.

  01. Allmän förvaltning. Godkänt. 05. Allmänna stöd till kommunerna. Godkänt. 10. Särskilda understöd, lån och investeringar.

   

  Ltl Erland: Herr talman! Jag föreslår, i enlighet med det förslag som har delats ut, att sista meningen i femte stycket utgår och till betänkandet fogas följande nytt stycke: “Utskottet föreslår att landskapet, mot bakgrund av att projektet medför stora spridningseffekter, förbättrad regional balans och utjämning av säsongsskillnader, finansierar ett simhallsbygge i Godby med beaktande av konjunkturläget och en prioriteringsplan för byggverksamheten i landskapet.”

   

  Ltl Sarin-Grufberg: Herr talman! Jag understöder förslaget.

   

  TALMANNEN: Begäres ordet?  Ltl Erland, understödd av ltl Sarin-Grufberg, har föreslagit att den sista meningen i detaljmotiveringens femte stycke utgår samt att ett nytt stycke av följande lydelse fogas till betänkandet: “Utskottet föreslår att landskapet, mot bakgrund av att projektet medför stora spridningseffekter, förbättrad regional balans och utjämning av säsongsskillnader, finansierar ett simhallsbygge i Godby med beaktande av konjunkturläget och en prioriteringsplan för byggverksamhe­ten i landskapet.” Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. Den som röstar med finansutskottets förslag röstar ja; den som röstar med ltl Erlands förslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat finansutskottets förslag.

   

  Ltl Sarin-Grufberg: Herr talman! I enlighet med de  aviserade ändringsförslagen har jag ett ändrings-förslag under moment 44.10.74 och det är att sista meningen i femte stycket utgår och till betänkandet fogas följande nya stycke: “Utskottet föreslår att landskapet, mot bakgrund av att projektet medför stora spridningseffekter och utjämning av säsongsskillnader, finansierar en uppvärmd fotbollsplan i Mariehamn med beaktande av konjunkturläget och en prioriteringsplan för byggverksamheten i landskapet.”

   

  TALMANNEN: Begäres ordet?

   

  Ltl Sune Mattsson: Herr talman! Jag understöder ltl Sarin-Grufbergs förslag.

   

  TALMANNEN: Ltl Sarin-Grufberg, understödd av ltl Sune Mattsson, har ytterligare under momentet föreslagit att den sista meningen i detaljbehandlingens femte stycke utgår och att ett nytt stycke av följande lydelse fogas till betänkandet: “Utskottet föreslår att landskapet, mot bakgrund av att projektet medför stora spridningseffekter och utjämning av säsongsskillnader, finansierar en uppvärmd fotbollsplan i Mariehamn med beaktande av konjunkturläget och en prioriteringsplan för byggverksam­heten i landskapet.”  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. Den som röstar med finansutskottet röstar ja; den som röstar med ltl Sarin-Grufbergs ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Ltl Wiklöf: Herr talman! Jag yrkar på öppen omröstning.

   

  Ltl Sundback: Herr talman! Jag stöder förslaget om öppen omröstning.

   

  TALMANNEN: Öppen omröstning är begärd. Öppen omröstning kommer att verkställas. Jag ber ledamöterna Eklöw och Andersson biträda vid omröstningen. Ja för finansutskottets förslag och nej för ltl Sarin-Grufbergs ändringsförslag. Omröstning sker efter upprop.

   

  Upprop.

   

  Talmannen: nej, Eklöw: nej, Viveka Eriksson: nej, Andersson: ja, Englund: ja, Dennis Jansson: ja, Lindqvist: ja, Sjöblom: nej, Sundback: nej, Wiklöf: nej, K-G Eriksson: ja, Strand: ja, P-E Eriksson: ja, vtm Erlandsson: ja, Holmberg: ja, Erland: nej, Sune Mattsson: nej, Sarin-Grufberg: nej, Sjöstrand: nej, Svensson: nej, Wickström-Johansson: nej, Christer Jansson: ja, J-E Mattsson: ja, Lundberg: ja, Pehrsson: ja, vtm Häggblom borta, Lindholm: ja, Karlström: ja, Harry Eriksson: ja, Boman: nej.

   

  Vid omröstningen har avgivits 16 ja-röster och 13 nej-röster. Lagtinget har omfattat finansutskottets förslag.                        

   

  15. Stöd från EU. Godkänt. 20. Penningautomatmedel. Godkänt. 90. Pensioner och pensionsavgifter. Godkänt. Enligt förvaltningsomrdåe icke fördelade utgifter. Godkänt.

   

  Förelägges 45 Ht. Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde.

  01. Allmän förvaltning. Godkänt. 10. Övriga sociala uppgifter. Godkänt. 15. Av kommunerna anordnade sociala tjänster. Godkänt. 20. Mottagande av flyktingar. Godkänt. 25. Penningautomatmedel för social verksamhet. Godkänt. 30. Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter. Godkänt. 35. Övrig veteri-närvård. Godkänt. 50. Allmän miljövård. Godkänt. 52. Naturvård. Godkänt. 54. Vattenförsörjning och vattenvård. Godkänt. 56. Avfallshantering. Godkänt. 59. Ålands miljöprövningsnämnd. Godkänt.

  70. Ålands hälso- och sjukvård.

   

  Ltl Raija-Liisa Eklöw: Herr talman! Jag föreslår att  under 45.70.20  Verksamhetens utgifter  anslaget höjs med 5 miljoner mark i enlighet med finansmotion nr 22.

   

  Ltl Ronald Boman: Herr talman! Jag ber att få understöda ltl Eklöws förslag.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Eklöw, understödd av ltl Boman, föreslagit

  att anslaget under moment 45.70.20 höjs med 5 miljoner mark i enlighet med finansmotion nr 22. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. Den som röstar med finansutskottets förslag röstar ja; den som röstar med ltl Eklöws förslag röstar nej. Kan omröstningspro­positionen godkännas? Godkänd.

   

  Ltl Eklöw: Herr talman! Jag föreslår öppen omröstning.

   

  Ltl Boman: Herr talman! Jag ber att få understöda ltl Eklöws förslag om öppen omröstning.

   

  TALMANNEN: Öppen omröstning är föreslagen. Öppen omröstning kommer att verkställas. Jag ber  ledamöterna Viveka Eriksson och Ulf Andersson biträda vid rösträkningen. Ja för finansutskottets förslag och nej för ltl Eklöws ändringsförslag. Omröstning sker efter upprop.

   

  Upprop.

   

  Talmannen: nej, Eklöw: nej, Viveka Eriksson: avstår, Andersson: ja, Englund: ja, Dennis Jansson: ja, Lindqvist: ja, Sjöblom: avstår, Sundback: avstår, Wiklöf: avstår, K-G Eriksson: ja, Strand: ja, P-E Eriksson: ja, vtm Erlandsson: ja, Holmberg: ja, Erland: nej, Sune Mattsson: nej, Sarin-Grufberg: avstår, Sjöstrand: nej,  Svensson: nej, Wickström-Johansson: avstår, Christer Jansson: ja, J-E Mattsson: ja, Lundberg: ja, Pehrsson: ja, vtm Häggblom borta, Lindholm: ja, Karlström: ja, Harry Eriksson: ja, Boman: nej.

   

  Vid omröstningen har avgivits 16 ja-röster, 7 nej-röster och 6 ledamöter har avstått från att rösta.

  Lagtinget har således omfattat finansutskottets förslag.

   

  Förelägges 46 Ht. Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde i sin helhet. Godkänd.

   

  Förelägges 47 Ht. Näringsavdelningens förvaltningsområde.

  01. Allmän förvaltning. Godkänt.  03. Näringslivets främjande. 06. Övrigt stöd till närinsglivet. Godkänt. 07. Turismen. Godkänt. 12. Sysselsättningens främjande. Godkänt. 15. Främjande av lantbruket. Godkänt. 18. Övrigt stöd till lantbruket. Godkänt. 21. Främjande av skogsbruket. Godkänt.

  22. Jakt- och viltvård. Godkänt. 24. Främjande av fiskerinäringen. Godkänt. 40. Arbetsförmedlingen. Godkänt. 43. Yrkesvägledningen. Godkänt. 46. Försöksverksamheten. Godkänt. 49. Skollägenheten vid Jomala gård. Godkänt. 52. Skötsel av jordegendomar. Godkänt. 55. Skötsel av egna skogar. Godkänt. 58. Guttorp fiskodling. Godkänt.

   

  Förelägges 48 Ht. Trafikavdelningens förvaltningsområde i dess helhet. Godkänt.

   

  Förelägges 49 Ht. Finansieringsutgifter i dess helhet. Godkänt.

   

  Utgifterna är därmed godkända.

   

  Förelägges inkomsterna enligt avdelningar i deras helhet jämte detaljmotiveringar.

   

  Avd. 31. Lagtinget. Godkänd.

  Avd. 32. Landskapsstyrelsen. Godkänd.

  Avd. 33. Kansliavdelningens förvaltningsområde. Godkänd.

  Avd. 34. Finansavdelningens förvaltningsområde. Godkänd.

  Avd. 35. Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde. Godkänd.

  Avd. 36. Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde. Godkänd.

  Avd. 37. Näringsavdelningens förvaltningsområde. Godkänd.

  Avd. 38. Trafikavdelningens förvaltningsområde. Godkänd.

  Avd. 39. Skatter och avgifter av skattenatur, inkomster av lån och finansieringsinkomster. Godkänd.

   

  Inkomsterna är därmed godkända.

   

  Förelägges betänkandets första kläm. Betänkandets första kläm är godkänd.

   

  Förelägges betänkandets andra kläm. Betänkandets andra kläm är godkänd.

   

  Förelägges betänkandets tredje kläm. Betänkandets tredje kläm är godkänd.

   

  Förelägges betänkandets allmänna motivering enligt underrubriker.

   

  Förelägges avsnittet “Landskapsstyrelsens ekononomiska politik”. Godkänt.

   

  Förelägges avsnittet “Sjöfarten”.

   

  Ltl Sundback: Herr talman! Jag tycker att det skulle passa bra att till tredje stycket foga följande: “...  för stöd till sjöfartsnäringen så att sysselsättningen inom näringen bibehålls både för manskap och befäl”.

   

  Ltl Wiklöf: Herr talman! Jag understöder ltl Sundbacks förslag.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Sundback, understödd av ltl Wiklöf, föreslagit ett tillägg till allmänna motiveringen under rubriken “Sjöfarten” i enlighet med det utdelade skriftliga förslaget att till det tredje stycket skulle fogas följande: “...  för stöd till sjöfartsnäringen så att sysselsättningen inom näringen bibehålls både för manskap och befäl”. Är redogörelsen riktig? Redo-görelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar för finansutskottets förslag röstar ja och de som röstar för ltl Sundbacks ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar nej. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat finansutskot­tets betänkande.

   

  Förelägges avsnittet “Skattegränsen”. Godkänt. Förelägges avsnittet “Den kommunala ekonomin”.

   

  Ltl Sundback: Herr talman! Jag föreslår att i andra stycket görs ett tillägg av följande lydelse: “...

  fortlöpande se över kostnadsfördelningen. För att alla kommuner skall kunna erbjuda personer med utvecklingsstörning tillräckliga omsorger bör landskapsandelarna för specialomsorgen ses över för att anpassas så att kostnaderna för specialomsorgen utjämnas mellan kommunerna. Dessutom kan det....”

   

  Ltl Wiklöf: Herr talman! Jag understöder ltl Sundbacks förslag.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Sundback, understödd av ltl Wiklöf, föreslagit ett tillägg till allmänna motiveringen i enlighet med det utdelade ursprungliga förslaget under rubriken “Den kommunala ekonomin” av följande lydelse: “... fortlöpande se över kostnadsfördelningen. För att alla kommuner skall kunna erbjuda personer med utvecklingsstörning tillräckliga omsorger bör landskapsandelarna för specialomsorgen ses över för att anpassas så att kostnaderna för specialomsor­gen utjämnas mellan kommunerna. Dessutom kan det....”.

   

  Omröstning kommer att verkställas. De som röstar för finansutskottets  förslag röstar ja; de som röstar för ltl Sundbacks ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar nej. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat finansutskot­tets förslag.

   

  Förelägges avsnittet “Samfundsskatten”. Godkänt. Förelägges “Jämställd lönesättning på Åland”.

   

  Ltl Sundback: Herr talman! Jag önskar göra ett tillägg till andra stycket efter “... använda ett arbetsvärderingssystem” av följande lydelse: “Vid kommande förhandlingar om landskapets tjänstekollektivavtal är det önskvärt att ett av målen för förhandlingarna skulle vara att minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män.” Jag anhåller också om öppen omröstning.

   

  Ltl Wiklöf: Herr talman! Jag stöder ltl Sundbacks förslag.

   

  TALMANNEN: Begäres ordet? Under diskussionen har ltl Sundback, understödd av ltl Wiklöf, föreslagit ändring av texten under rubriken “Jämställd lönesättning på Åland” av följande lydelse: “Vid kommande förhandlingar om landskapets tjänstekollektivavtal är det önskvärt att ett av målen för förhandlingarna skulle vara att minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män.” Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. Öppen omröstning är begärd. De som röstar för finansutskottets förslag röstar ja och de som röstar för ltl Sundbacks ändringsförslag röstar nej.Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.  Jag ber ltl Eklöw och ltl Andersson biträda vid rösträkningen. Omröstningen sker efter upprop.

   

  Upprop.

   

  Talmannen: nej, Eklöw: nej, Viveka Eriksson: nej, Andersson: ja, Englund: ja, Dennis Jansson: ja, Lindqvist: ja, Sjöblom: nej, Sundback: nej, Wiklöf: nej, K-G Eriksson: ja, Strand: ja, P-E Eriksson: ja, vtm Erlandsson: ja, Holmberg: ja, Erland: nej, Sune Mattsson: nej, Sarin-Grufberg: nej, Sjöstrand: nej, Svensson: nej, Wickström-Johansson: nej, Christer Jansson: ja, J-E Mattsson: ja, Lundberg: ja, Pehrsson: ja,  vtm Häggblom borta, Lindholm: ja, Karlström: ja, Harry Eriksson: ja, Boman: nej.

   

  Vid omröstningen har avgivits 16 ja-röster och 13 nej-röster. Lagtinget har omfattat finansutskottets förslag.

   

  Förelägges avsnittet “IT”.

   

  Ltl Sundback: Herr talman! Jag föreslår ett nytt andra stycke av följande lydelse: “För att trygga glesbygdens tillgång till den framtida informationsteknologin är det viktigt att landskapsstyrelsen involverar kommunerna och särskilt tillser att skärgårdskommunernas representanter kan delta i de kontakter och diskussioner som kommer att föras med näringslivet om s.k. bredband och andra liknande tekniker.”

   

  Ltl Wiklöf: Herr talman! Jag stöder ltl Sundbacks förslag.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Sundback, understödd av ltl Wiklöf, föreslagit ett tillägg till allmänna motiveringen en under rubriken “IT” med följande lydelse: “För att trygga glesbygdens tillgång till den framtida informationsteknologin är det viktigt att landskapsstyrelsen involverar kommunerna och särskilt tillser att skärgårdskommunernas representanter kan delta i de kontakter och diskussioner som kommer att föras med näringslivet om s.k. bredband och andra liknande tekniker.”

  Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja; de som röstar med ltl Sundbacks förslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar nej. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat finansutskot­tets betänkande.

   

  Allmänna motiveringen är därmed slutbehandlad.

   

  Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

   

  På grund av följande ärende på föredragningslistan ajourneras lagtinget här i 15 minuter till kl. 10.40, och talmanskonferensen sammanträder omedelbart. (Kl. 10.20).

   

  Kl. 10. 40. Plenum fortsätter.

   

  Antecknas till kännedom att till lagtinget överlämnats:

   

  Av ltl Lasse Wiklöf jämte elva övriga lagtingsledamöter undertecknad skrivelse med yrkande att lagtinget skall förklara att landskapsstyrelseledamoten Roger Jansson inte åtnjuter lagtingets förtroende.

   

  Yrkandet har delgetts landskapsstyrelseledamoten Jansson, som enligt 64d § LO bereds tillfälle att ge förklaring vid lagtingets plenum måndagen den 27 december kl. 9.30. Talmanskonferensen föreslår nämligen att lagtinget skulle hålla ett plenum då. 

   

  Antecknas.

   

  Lagtingets nästa plenum är alltså måndagen den 27 december kl. 9.30. Plenum är avslutat.

  (Plenum avslutades kl. 10.42).