Remissdebatt

 • Talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. Diskussion.


 • Talman! Som ni vet genomförs det just nu en rad förändringar på den finska sidan inom socialvårdsområdet. Ett flertal ändringar i rikets utkomststödslag träder i kraft den 1 januari 2023. Landskapsregeringen har på grund av den snäva tidtabellen för riksreformen inte möjlighet att med motsvarande tidtabell som i Finland utreda om och på vilket sätt motsvarande ändringar bör införas i den åländska blankettlagen om utkomststöd, samt genomföra lagstiftningsprocessen för att få till stånd avvikelser i den åländska blankettlagen till den 1 januari 2023.

  I den åländska blankettlagen om utkomststöd ingår en bestämmelse om att ändringar i rikets utkomststödslag automatiskt träder i kraft på Åland. Landskapsregeringen föreslår att ändringar görs i blankettlagen så att ändringar i rikslagen om utkomststöd som träder i kraft i riket den 1 januari 2023 inte träder i kraft på Åland.  

  Vidare föreslås att en föråldrad bestämmelse om televisionsavgift upphävs i blankettlagen om utkomststöd eftersom vi numera har medieavgift.

  Den man bör veta är att den slutliga regeringspropositionen ännu inte har kommit till riksdagen men det senaste vi hört är att den ska komma dit vecka 36. Det vi också vet är att det kommer hundratals lagar till riksdagen nu i höst och vi vet inte hur den slutliga lagpropositionen kommer att se ut efter riksdagsbehandlingen och det är den vi ska ta ställning till och Ålandsanpassa. Det innebär, som sagt, att det blir en omöjlighet för oss på Åland att kunna sätta denna lag i kraft med den blankettlag vi har utan att socialvårdsbyrån hunnit göra de analyser och anpassningar som bör göras här på Åland. Tack!


 • Tack, talman! Tack för presentationen. Jag förstår att det var önskemål om en snabb behandling i utskottet och det ska vi försöka med.

  Förslagets verkningar, man skriver här att de inte har verkningar för barn. Det blir ju ett antagande förstås eftersom man inte vet vilka de här ändringarna i riket är. Så att skriva att de inte har verkningar så är egentligen att man antar att de inte har. Men jag förstår problematiken att man måste göra på det här viset.

  Här står att läsa att "ett utredningsarbete pågår i landskapsregeringen avseende hur blankettlagen om utkomststöd bör reformeras". Alltså menar man då den åländska lagstiftningen? Vi kanske får höra mera i utskottet om det.


 • Talman! Tack för frågan ledamot Söderlund. De strukturella förändringar som nu sker i Finland, det är de som kommer att skapa de största ändringarna i utkomststödslagen. I Finland överförs mycket till välfärdsområdena där vi fortfarande har kommunerna kvar på Åland. Det här behöver analyseras. Vad får det för verkningar hos oss? Det handlar om ansökningsförfaranden, definitioner på vad som hör till en familj med mera. Det här är någonting som vi vill nu att görs tillsammans med socialvårdsbyrån och KST. KST har haft mycket åsikter och tycker att den utkomststöd vi har behöver kanske förändras, moderniseras och göras om. Här är nu tanken att det ska göras i nära samarbete tillsammans med KST.


 • Tack, talman! Det låter jättebra att man tittar på det. Det är lätt att komma in på de här frågorna fast detta egentligen handlar om en annan sak; stopplagen, om man får kalla den så. Det är ju viktigt att vi får till insatser där de sedan verkligen gör nytta. Ingen tvivlar väl på att vi är på väg mot svåra tider för många. Vi behöver insatser som inte förvärrar situationen utan faktiskt hjälper till där det behövs.


 • Tack, talman! Vi är helt överens, det är klart att vi behöver se till det. Precis som minister Höglund var inne på tidigare så är det här är någonting som vi diskuterar mycket just nu. Var och hur kan vi gå in och hjälpa?

  Till ledamotens tidigare fråga om barnkonsekvens, man har ju sett utkast på lagen men man har inte sett den slutliga versionen och därför har man känt att man kan skriva på det sättet. Men man vet överhuvudtaget inte hur den slutliga produkten kommer att se ut, den lag som kommer från riksdagen efter att den har varit i utskottet och hur den slutliga produkten blir. Den kommer som sagt till riksdagen vecka 36 enligt planen.

  Det kommer att bli en tuff höst för riksdagsledamöterna i Finland, för de har många lagar som kommer just nu.


 • Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet omfattas? Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.