Åtgärder för att förbättra förutsättningarna för hemundervisade barns rätt till likvärdig undervisning

Skriftlig fråga SF 7/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Frågeställaren undrar vilka åtgärder landskapsregeringen avser vidta för att förbättra förutsättningarna för hemundervisade barns rätt till likvärdig under-visning och för att stöda kommunerna i tillsynsansvaret för dessa barn?

Åtgärder