Blankettlag om dataskydd

Lagförslag LF 9/2018-2019 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Dataskyddsförordningen började tillämpas den 25 maj 2018. I lagförslag nr 14/2017–2018 har landskapsregeringen tidigare föreslagit antagandet av landskapslagstiftning som kompletterar dataskyddsförordningen och som riktar sig till alla andra myndigheter inom landskaps- och kommunalförvaltningen än Ålands polismyndighet. Lagstiftningen antogs av lagtinget den 21 november 2018. Detta nya lagförslag utgår från att rikets dataskyddslagstiftning ska tillämpas då personuppgifter behandlas inom landskapets resterande behörighet över skyddet av personuppgifter. Den föreslagna blankettlagen syftar till ett enhetligt skydd av personuppgifter inom den privata sektorn och Ålands polismyndighet. Samtidigt ska blankettlagen genomföra det dataskyddsdirektiv som riktar sig till brottsbekämpande myndigheter.
Blankettlagen innebär att tre centrala riksförfattningar om dataskydd ska tillämpas i samband med sådan behandling av personuppgifter som inte är föremål för den av Ålands lagting den 21 november 2018 antagna landskapslagen om dataskydd inom landskaps- och kommunalförvaltningen. Samtidigt ska den gällande blankettlagen upphävas. Avsikten är att den föreslagna lagstiftningen träder i kraft så snart som möjligt med tanke på att dataskyddsdirektivet skulle vara genomfört inom medlemsstaterna senast den 6 maj 2018. Landskapsregeringen anser att lagförslaget bör åtföljas av en överföring till riksmyndighet av tillsynen över behandlingen av person-uppgifter inom den privata sektorn och Ålands polismyndighet. Förverkligandet av detta förutsätter att det antas en särskild överenskommelseförordning.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

IT