Remissdebatt

 • Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. Diskussion.


 • Talman! Ärade lagting. Det här lagförslaget bör behandlas med en snabb tidtabell för att de nya bestämmelserna vid behov ska kunna tillämpas från och med höstterminen 2020. Det handlar om nuvarande grundskolelag som gäller fram till årsskiftet.

  Anledningen till behovet av en snabb tidtabell är att under våren var landskapets skolor på Åland stängda enligt smittskyddslagen med stöd av beredskapslagen och den finska regeringens förordning om temporära begränsningar. Den 15 juni fattade finska regeringen beslut om att undantagstillstånd inte längre råder i Finland och att beredskapslagen inte längre ska tillämpas.

  Situationen är nu den att om det inte är tryggt för våra åländska barn att återvända till skolorna som vanligt, när höstterminen börjar eller senare under hösten på grund av vid COVID-19 pandemin på Åland, har landskapsregeringen eller en annan myndighet som anges i lag möjlighet att stänga våra skolor med stöd av smittskyddslagen enligt 30 § 9 punkten i självstyrelselagen. Det är i enlighet med vår åländska lagstiftning som undervisningen ska bedrivas vid eventuell stängning.

  Talman! Nuvarande landskapslag om grundskolan på Åland saknar bestämmelser om distansundervisning. Med tanke på ovissheten kring situationen med COVID-19 på Åland under hösten är det motiverat att brådskande ändra lagstiftningen om undervisning i grundskolan för att förbättra möjligheterna att tillfälligt bedriva undervisning i grundskolan helt eller delvis som distansundervisning, om landskapsmyndigheterna tvingas fatta beslut om att stänga grundskolorna helt eller delvis med stöd av 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Det är det organ som ansvarar för förvaltningen av grundskolan som har rätt att fatta beslut om övergång helt eller delvis till distansundervisning.

  Utgångspunkten i landskapsregeringens förslag är barnets bästa. Barnens rättigheter enligt FN:s konvention om barnets rättigheter såsom rätten till liv och hälsa samt grundläggande utbildning ska tillgodoses även i en situation där skolorna stängs på grund av smittsam sjukdom.

  Talman! Landskapsregeringen föreslår nu en ändring av den nu gällande grundskolelagen så att bestämmelserna om möjligheter till distansundervisning under exceptionella förhållanden införs för att trygga elevernas situation och rätt till undervisning under hösten.

  Lagförslaget bör behandlas med en mycket snabb tidtabell för att bestämmelserna vid behov ska kunna tillämpas från och med början av höstterminen i augusti.

  Lagförslaget har beretts som tjänstemannaberedning vid lagberedningen i samråd med utbildningsbyrån. På grund av lagförslagets brådskande natur har förslaget inte skickats ut på remiss. Däremot har kommunförbundet, Mariehamns stad samt skoldirektörerna informerats om förslaget och beretts möjligheter att komma med synpunkter. Ingen av instanserna har haft något att invända mot förslaget.

  Landskapsregeringen kommer i samband med detta även att lägga fram ett förslag om ändring av den nya landskapslagen om barnomsorg i grundskolan som träder i kraft den 1 januari 2021. Tack.


 • Tack, talman! Tack minister Hambrudd. Utskottet har ju föregått lagtingets behandling och kommit överens om hörande redan i morgon, bland annat ministern och ministerns stab. Den här snabba behandlingen förordar vi naturligtvis och är samarbetsvilliga.

  Det finns ändå en fråga som jag vill ställa här. Det gäller eleverna i årskurs 1-3. Hur har man tänkt sig om skolan stängs helt och hållet, distansundervisning får inte ordnas för dessa elever.


 • Talman! Tack ledamot Juslin för frågan. Stort tack för att lag- och kulturutskottet redan har inlett processen.

  De yngsta eleverna, i årskurs 1-3, är föreslagna att inte omfattas av möjligheten till distansundervisning i särskilda situationer, utan de har rätt till närundervisning. Det motiveras av deras ålder och utvecklingsnivå, så av den anledningen.


 • Men om smittskyddsläkare stänger skolan och eleverna inte har rätt till skolans utrymmen då behöver man ju ordna undervisningen för 1-3 på något sätt i varje fall. Nog finns det ju elever i årskurs 3 och till och med yngre som är helt kapabla att genomföra distansundervisning. Men ni har exkluderat dem ovillkorliga genom den här lagstiftningen, alltså de får inte åtnjuta distansundervisning? Det upplever jag själv lite märkligt, måste jag säga.


 • Ledamot Juslin har naturligtvis rätt. Det finns vissa elever som kan ha distansundervisning. Likaså nu under våren så var det ju vissa elever som också hade distansundervisning med anledning av smittorisken. Om en skola stängs helt eller delvis så finns det ändå möjligheter att ombesörja närundervisning för de här eleverna. Lagförslaget innehåller även till exempel att elever som har funktionsnedsättning ska ha rätt att få närundervisning och även elever som är nyanlända och har svårt med det svenska språket ska också ha möjlighet till att få närundervisning.


 • Talman! Vi har alla förståelse för att det är bråttom, det finns fatalietider och det har varit en tjänstemannaberedning. Men det har ju varit väldigt svårt för kommunerna och skolledarna att ge någon form av utlåtande eftersom åsikterna skulle vara inne dagen före man fick lagförslaget. Så man hann inte se lagförslaget före åsikterna skulle vara inne. Det kan man säkert köpa med den här lagen som gäller för hösten.

  Vi anser att det är ett större problem med det mera omfattande lagförslaget som vi ska debattera på onsdag. Det är stora saker i de här lagförslagen uppfattar liberalerna.


 • Talman!Tack ledamot Sjögren. Landskapsregeringen hade naturligtvis önskat att det fanns mer tid så att kommunerna och övriga som skulle behöva höras hade en längre tid kring remissförfarandet.

  Nu lever vi tyvärr i en sådan verklighet att vi har en COVID-19 situation och av den anledningen så vill vi vara säkra på att det faktiskt finns en lagstiftning på plats.


 • Talman! Vi är helt eniga med att den lagframställning som berör hösten ska ha en snabb och forcerad behandling och det ställer vi oss också till förfogande till.

  Men när det gäller lag 2, som ska vara den nya delen i den nya grundskolelagen, så skulle den har förtjänat en remiss. Den har ju också en längre fatalietid eftersom den träder i kraft vid årsskiftet. Skulle det visa sig att man kommer att få ont om tid så kunde man ju också förlängt paragrafen i den gamla grundskolelagen som reglerar distansundervisning.

  Det går lite för snabbt ibland. Jag tycker att man inte kan hänföra allting till COVID-19 och coronasituationen. Som sagt var, det här är en tvåstegsraket.


 • Tack, talman! Att man skulle förlänga den lagförändring som vi nu diskuterar, att den även skulle hänvisa till den nya barnomsorgslagen, så har jag förstått att det är ännu mer komplicerat om man skulle hänvisa till den paragrafen om distansundervisning i den nuvarande grundskolelagen.


 • Talman! Tack minister Hambrudd. Jag förstår mycket väl tidpressen.

  Jag vill ändå fortsätta där min kollega Sjögren avslutade sitt replikskifte. Vi har sett den här problematiken eller utmaningen som de flesta länder har idag. Det gäller att få fram akut snabb lagstiftning på kortast möjliga tid, helst igår. Vissa länder har ändå valt att begränsa parlamentets roll många gånger i själva lagstiftningen.

  Jag kan tycka att det är synd att man då kanske hastar fram lagstiftning två, den som ska börja gälla från den 1 januari. Där finns det ändå tid. Beslutet togs 18 juni. Skulle man verkligen ha velat ha en ordentlig remissrunda, med snäv tidsmarginal men ändock, så skulle det finnas tid att så göra. Jag tror att det kvalitetsmässigt inte är önskvärt att utskotten hamnar i en form av lagberedningsroll och höranderoll där man kanske borde få lite mer serverat innan betänkandena skrivs.


 • Talman! Tack ledamot Holmberg. Som sagt, i de bästa av världar hade jag verkligen önskat att det fanns mer tid. Nu gjorde landskapsregering bedömningen att vi ansåg att förslaget till lagförändringen borde komma skyndsamt också till lagtinget som ska fatta beslutet om den här lagen ska antas eller inte.


 • Tack, talman! Det finns ju effekter som säkert påverkar ganska många. Det handlar också om kommunal ekonomin många gånger. Jag tänker till exempel på det det tekniska stödet som man har rätt till vid distansundervisning. Jag tänker på det mångprofessionella stödet. Det är ändå kostnader som många gånger landar i famnen på kommunerna. Därför är det också viktigt att man har kontroll på det, både för kommunerna men speciellt för invånarnas och elevernas skull.


 • Talman! Tack ledamot Holmberg. Det mångprofessionella stödet ska ju ändå fortgå i skolorna vad det än är för någonting. Skillnaden nu är ju att under våren var skolorna stängda och hade distansundervisning utifrån beredskapslagen. Det var en helt annan situation.

  Den här lagen är ju inte under beredskap, utan det är ett sätt att om vi är tvungna att stänga en skola helt eller delvis eller till och med alla grundskolor på Åland så är det viktigt att säkerställa att våra barn och elever har den rätt som de ska ha till gällande undervisning och andra förmåner.


 • Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet omfattas? Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.