Remissdebatt

 • Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.

  Diskussion.


 • Minister Harry Jansson Anförande | 14:05

  Talman! Ärade lagtingsledamöter. Från en oerhört stor och principiellt viktig fråga för vårt samhälle till en liten, men å andra sidan oerhört väsentlig fråga för dem som berörs och det är också en principiellt intressant fråga.

  Landskapsregeringen förslår alltså att vi ska justera den gällande räddningslagen som gäller på Åland. Därmed ska vi tillse att när det utförs räddningsuppdrag av de frivilliga brandkåristerna - det som kallas för avtalsbrandkårer - så ska vi täppa till den lucka som i dag finns under de första två timmarna när brandkåren rycker ut, oavsett tid på dygnet det handlar om som de ställer upp.
  Det här beror ju, som vi har kunnat konstatera eller snarare ordföranden i Ålands brand- och räddningsförbund Jan Lindgren, helt enkelt på ett misstag i samband med att räddningslagen stiftades. Vi har haft en god dialog med Jan Lindgren och övriga inom räddningsbranschen om vi kallar den så.

  Vi finner det från landskapsregering, precis som Ålands brand- och räddningsförbund, oerhört angeläget att det finns en trygghet hos dem som rycker ut för att rädda liv och egendom, och att de också under de två första timmarna av ett räddningsuppdrag ska vara skyddade. Händer det värsta eller händer en mindre skada så ska det offentliga finnas där för att täcka den skada som uppstår.

  Vi har visserligen kunnat konstatera att lyckligtvis har det inte uppstått några större olyckor med personskador etc. utan det har varit mer eller mindre fråga om mindre ersättningar som har utgått till följd av skadorna i första hand på egen utrustning och sådant.

  Men det är klart, är olyckan framme - vi kan alla tänka oss tillbaka till Alfridanatten - så är vi oerhört lyckligt lottade som ö-rike att ingen från räddningspersonalen råkade ut för något när de röjde allt möjligt, från elledningar till nedfallna träd. Och det är väl den här typen av händelser som gör att man känner att vi måste också ha en grundtrygghet för dem som räddar oss alla när det verkligen behövs.

  Så vi hoppas att lagtinget har beredskap att behandla det här i snabb ordning med tanke på frågans vikt för den enskilde. Förmodligen vill vi också uppta pengar redan i kommande tilläggsbudget för att täcka de kostnader som kan bli aktuella under senare delen av året. Tack, talman.


 • Tack, talman! Tack till vicelantrådet Jansson. Jag håller helt med vicelantrådet om den ovärderliga insats som alla våra frivilliga brandkårister gör och den trygghet det ger oss åldringar.

  Vicelantrådet och jag har oftast helt olika syner när det gäller ekonomi och hur Åland och ålänningarna skulle må bäst av att vara uppstrukturerade.

  Min fråga tangerar det här lagförslaget och räddningsmyndigheten. Hur framskrider det viktiga arbetet?


 • Minister Harry Jansson Repliksvar | 14:09

  Om jag får ta den inledande kommentaren från ledamot Holmberg så tycker jag inte att vi alltid har helt olika åsikter om hur samhället ska struktureras. Vi har lite olika syner på behovet av den kommunstruktur vi har idag och därmed brukar ledamot Holmberg och undertecknad vara på lite olika spår.

  När det gäller räddningsmyndigheten så tillhör den ju då, tyvärr, den typen av frågor som vi nu har fått underordna i krishanteringen, men den finns på min lista över sådant som ska göras. Egentligen så har jag också väntat lite på reaktioner från räddningsmaskineriet som sådant, utan att nämna någon. "It takes two to Tango" som de säger på modern svenska. Det är faktiskt så att vi måste kanske få en känsla av att vi kan föra någonting i hamn, för tvång har ju visat sig inte vara så lyckat.


 • Tack, talman! Jag tror att det alltid är viktigt att man har deadlines, att man har ett datum för när saker och ting ska vara gjorda. Vicelantrådet nämnde att arbete just nu kring en räddningsmyndighet för Åland är pausad. Men finns det då inom landskapsregeringen ett slutdatum när man önskar att detta arbete ska vara slutfört och när en lag kan komma till lagtinget?


 • Minister Harry Jansson Repliksvar | 14:10

  Nej, ledamot Holmberg, jag har inget slutdatum på grund av omständigheterna.

  Däremot har vi nästan ett akut behov ändå att bestämma oss hur vi vill ordna räddningsorganisationen på Åland. Det är åter en gång utgående från alarmcentralens behov att hitta sin plats i strukturen. Därmed, ledamot Holmberg, så brådskar det faktiskt. Jag har lovat t.f. alarmmästaren Johan Ehn att vi här före sommaren redan kommer med ett besked från landskapsregeringen. Så fort vi kommer att ha tid för överläggningar så kommer också landskapsregeringen att börja diskutera den sidan, och därmed kommer också frågan om en central räddningsmyndighet åter att aktualiseras. Ledamoten kanske får ett snabbare svar än väntat.


 • Ledamot Robert Mansén (C) Anförande | 14:12

  Talman! Den aktuella ändringen i räddningslagen för landskapet Åland som berör bl. a. ersättning för olycksfall vid räddningsuppdrag är oerhört viktig. Att luckan funnits i lagen kan i det närmaste ses som ett olycksfall i arbetet. En lucka som nu täpps till.

  Kommunerna kan välja att ha en ordinarie-, halvordinarie- eller en avtalsbrandkår som sköter kommunens operativa brand- och räddningsverksamhet. Mariehamn är den enda som har en ordinarie brandkår dvs. Mariehamns Räddningsverk. I alla andra kommuner har man valt att teckna avtal med en frivillig brandkår för att sköta kommunens operativa brand- och räddningsverksamhet.

  I avtalet som tecknas mellan kommunen och avtalskåren, dvs. FBK:n, bestäms bl.a minimi personalstyrka, anspänningstid vid utryckningar och vad avtalskåren ska få i ersättning för att man sköter kommunens operativa brand- och räddningsverksamhet.

  På Åland har vi idag cirka 400 brandkårister. Avtalsbrandkårerna i Ålands kommuner bildar ett imponerande och kraftfullt nätverk som samarbetar med varandra vid större uppdrag eller vid uppdrag som är av speciell karaktär.

  I fjol hade räddningsväsendet på Åland totalt cirka 450 larm. Av dessa var cirka 210 i Mariehamn där merparten dvs. 110 betjänades av Räddningsverket och cirka 100 larm av Strandnäs FBK. På det hela taget betjänade de frivilliga brandkårerna cirka 340 larm under fjolåret. Hur många av dessa uppdrag varade då under 2 timmar, dvs. de som berörs av den aktuella lagändringen? Jo, ungefär 2/3 av uppdragen kan räknas dit. Det betyder att totalt cirka 220 uppdrag varade under 2 timmar.
  Lägger vi då till att det uppskattningsvis deltar i medeltal 8 - 10 personer per larm så berör lagändringen cirka 2 000 personinsatser per år.

  Talman! Centerns lagtingsgrupp stöder förslaget till ändring av räddningslagen för landskapet Åland så alla kårmedlemmar som drabbas av olycksfall under ett räddningsuppdrag har rätt till ersättning för de kostnader olycksfallet orsakar, oavsett om lön betalas för uppdraget eller inte. Tack, talman.


 • Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet
  omfattas? Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.