Fartygsavfall

Lagförslag LF 28/2020-2021 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att en ny landskapslag om mottagning i hamn av avfall från fartyg antas samtidigt som den gällande landskapslagen om mottagning i hamn av fartygsgenererat avfall och lastrester upp-hävs. Den nya lagen behövs för att genomföra EU:s nya fartygsavfallsdirektiv. Den föreslagna lagen har stora likheter med den gällande lagen, men det föreslås ett flertal nya bestämmelser bl.a. att informationen mellan fartyg och hamnar ska ske elektroniskt.


Åtgärder