För kännedom

  • Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 16 maj 2022. En budgetmotion med anledning av ett förslag till en tilläggsbudget ska lämnas in senast klockan 12.00 den fjärde dagen efter det att förslaget upptagits för kännedom på föredragningslistan. Motionstiden utlöper alltså på fredag denna vecka klockan 12.00. Antecknas.