Första behandling

 • Utdrag ur protokollet

  Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betänkandet.

  Diskussion.

  Ltl Christian Beijar

  Fru talman! Beträffande landskapsregeringens lagförslag angående Förvaltningsuppgifter om djursjukdomar föreslår social- och miljöutskottet att lagförslaget antas.

  Utskottet föreslår en kläm om vidtagande av åtgärder för att få till stånd en ändring av 30 § 8 punkten i självstyrelselagen.

  Vid lagstiftningskontrollen, av den av lagtinget den 18 september 2013 antagna landskapslagen, om ändring av landskapslagen om ändring av landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet förordnades den bestämmelse att förfalla som stadgar att ÅMHM ska sköta de förvaltningsuppgifter gällande smittsamma sjukdomar som i riket, enligt lagstiftningen om bekämpande av smittsamma sjukdomar hos husdjur, ska skötas av kommunerna.

  Motiveringen till att bestämmelsen förordnades att förfalla var att det enligt 30 § 8 punkten i självstyrelselagen till landskapsmyndighet endast kan överföras sådana förvaltningsuppgifter som ankommer på en riksmyndighet. Tolkningen är att med uppgifter som ankommer på en riksmyndighet avses uppgifter som ankommer på en statlig myndighet, inte uppgifter som ankommer på en kommunal myndighet.

  Därför föreslår landskapsregeringen att lagtinget antar en landskapslag om ändring av landskapslagen om ÅMHM, som i stort sett motsvarar ändringen som förföll, dock så att i lagtexten klargörs att ÅMHM enbart ska sköta de förvaltningsuppgifter i rikslagstiftningen om bekämpande av smittsamma sjukdomar hos husdjur som i riket ankommer på staten, men som handhas av kommunalveterinärer.

  I riket utför kommunalveterinärerna uppgifter enligt lagen om djursjukdomar för staten på ett sätt som skiljer sig från hur staten i lag ålägger kommunerna uppgifter. Uppgifterna är statliga, trots att den som enligt lag utför dem är anställda av kommunerna. Kommunalveterinärerna styrs inte av kommunala beslut i dessa frågor utan av statliga myndigheter och lagstiftning som sådan.

  Därför föreslås nu en ny formulering i lagförslaget att lyda ”att ÅMHM ska sköta de uppgifter som i riket ankommer på staten men som enligt rikslagstiftningen ska handhas av kommunalveterinären”. I och med detta uppfylls kravet som framgår av 30 § 8 punkten i självstyrelselagen att landskapsmyndighet kan sköta uppgifter som ankommer på en riksmyndighet.

  Fru talman! På Åland finns inte några kommunalveterinärer utan tillhandahållandet av veterinärvård och andra uppgifter som i riket sköts av kommunalveterinärer, exempelvis tillsynsuppgifter inom djurskyddslagstiftningen, sköts sedan 2008 av landskapsmyndigheten Ålands miljö och hälsoskyddsmyndighet. Veterinärvården överfördes de facto redan 1994 till en landskapsmyndighet då Ålands hälso- och sjukvård inledde sin verksamhet.

  För att möjliggöra att en landskapsmyndighet ska kunna sköta förvaltningsuppgifter som ankommer såväl riksmyndigheter som kommuner inom smittskyddet för både människor och djur föreslår utskottet en kläm som uppmanar landskapsregeringen att vidta åtgärder för att åstadkomma en ändring av 30 § 8 punkten i självstyrelselagen.

  Förslaget till kläm skulle lyda: ”Att lagtinget ger landskapsregeringen i uppdrag att vidta åtgärder i syfte att åstadkomma en ändring av 30 § 8 punkten i självstyrelselagen så att det av lagtexten framgår att det är möjligt för landskapet att själv besluta om hur handhavandet av de uppgifter som anges i 30 § 8 punkten ska ordnas.”

  Minister Carina Aaltonen

  Tack, fru talman! Det är glädjande att utskottet stöder landskapsregeringens förslag om att vi ska göra den här tillfälliga ändringen. Man uppmärksammar också att det behöver göras en ändring i självstyrelselagens 30 § 8 punkt.

  Det här beslutet togs i social- och miljöutskottet den 5 juni 2014, sedan dess har en hel sommar flutit igenom och nu har vi september. Jag kan informera utskottet och hela lagtinget att den här propositionen om att göra en självstyrelselagsändring snart kommer ut på remiss. Man har helt enkelt lagt till en punkt 9 där landskapet Åland kan organisera sina förvaltningsuppgifter enligt vår organisation. En självstyrelselagsändring kommer att hinnas med, det kommer att träda ikraft så snart som möjligt efter riksdagsvalet 2015. Först ska den här propositionen nu ut på remiss både till landskapsregeringen, till Ålandsdelegationen och till andra ministerier. Sedan ska den behandlas i riksdagen och så ska den godkännas av en kvalificerad majoritet här i Ålands lagting. Sedan kan den här ändringen träda ikraft, förhoppningsvis väldigt snart efter nästa riksdagsval, nästa år.

  Den här frågan har beretts på ett väldigt snabbt och smidigt sätt både av våra tjänstemän här i huset och av justitieministeriet. Den här klämmen behövs helt enkelt inte längre. Propositionen kommer snart till era bord.

  Ltl Torsten Sundblom, replik

  Tack, fru talman! Ja, klämmen behövdes nog i det läget som vi befann oss i då. Det är ju också bra att det går framåt. Det fungerar säkert fast inte punkt 8 ändrades, utan det kommer en punkt till och det fungerar säkert bra det också. Det är ju bra att det går framåt, men klämmen behövdes när utskottet behandlade det här ärendet.

  Minister Carina Aaltonen, replik

  Ja det kan hända att klämmen behövdes just då, men vi behandlar ju ärendet idag i september. Under de här månaderna som har gått så har regeringen verkligen fått en förändring till stånd i samarbete med justitieministeriet. Processen kommer att gå vidare här nu. Jag är väldigt glad över att det går att lösa så att vi får till stånd en självstyrelselagsändring av 30 § och också en ändring av 8 punkten, men också ett tillägg i den 9 punkten. Det gör att de uppgifter som åläggs riksmyndigheter eller kommuner ska landskapsregeringen själva få bestämma hur de ska organiseras.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.

  Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om lagtingsval och kommunalval för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

  Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.