Första behandling

 • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet. Diskussion.


 • Ledamot Rainer Juslin (Lib) Anförande | 13:55

  Tack, talman! För att genomföra det ändrade direktivet om användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg föreslår landskapsregeringen att ett tillägg görs i landskapslagen om besiktning och registrering av fordon. Bestämmelsen ger en innehavare av trafiktillstånd för godstrafik rätt att använda ett utlandsregistrerat fordon för godstransporter på Åland under en månad utan att registrera fordonet här.

  För att förhindra missbruk av bestämmelserna om utlandsregistrerade fordon införs samtidigt en straffbestämmelse i trafikbrottslagen för Åland som gäller innehavaren av trafiktillståndet. Om denne uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att anmäla ett utlandsregistrerat fordon till Fordonsmyndigheten eller underlåter att registrera fordonet efter att ha använt det i 30 dagar kan tillståndsinnehavaren dömas till böter. Föraren av fordonet kan påföras en avgift för trafikförseelse om han eller hon inte kan visa upp de handlingar som enligt den nya bestämmelsen i landskapslagen om besiktning och registrering av fordon ska finnas i fordonet under färd.

  Ändringarna i direktivet skulle ha varit genomförda senast den 6 augusti 2023 så de föreslagna ändringarna bör därför träda i kraft så snart som möjligt.

  Utskottet konstaterar att det föreligger behov av att införa ett undantag från registreringsskyldighet för tillfällig användning av fordon hyrda utan förare för godstrafik på väg, till följd av ett EU-direktiv från 2006.

  Landskapsregeringen föreslår därför att en ny paragraf införs i landskapslagen om besiktning och registrering av fordon som ger en innehavare av trafiktillstånd för godstrafik möjlighet att hyra utländska godsfordon utan förare under en begränsad tid för användning på Åland. Det handlar enbart om företag som har trafiktillstånd varför lagförslaget gäller tillståndspliktig trafik. Gods är ett vitt begrepp men det kan vara värt att notera att det finns annan lagstiftning som reglerar hur man får transportera exempelvis levande djur och farligt gods.

  Utskottet konstaterar att lagförslaget torde vara till fördel för såväl trafikidkarna som deras kunder och föreslår därför att lagförslaget antas utan ändringar.

  Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet att lagtinget antar lagförslaget i oförändrad lydelse. Tack!


 • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i deras helhet.

  Föreläggs först förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om besiktning och registrering av fordon för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av trafikbrottslagen för Åland för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

  Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.