Remissdebatt

  • Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.
    Diskussion.


  • Minister Nina Fellman (S) Anförande | 13:17

    Talman! Vi har här ett ganska rutinmässigt utlåtande om ett strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och japan. Landskapsregeringen konstaterar i sitt utlåtande att det är ett generellt avtal som innehåller ganska allmänna åtaganden. Att det inte innehåller bestämmelser som står i strid med självstyrelselagen och tillstyrker därmed att lagtinget antar detta.


  • Diskussionen är avslutad.
    Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.