Första behandling

 • Utdrag ur protokollet

  Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.

  Diskussion.

  Ltl Tage Silander

  Herr talman! Finans- och näringsutskottet har gett ett betänkande angående godkännande av protokollet om med Uzbekistan om ändring av avtalet för att undvika dubbelbeskattning.

  I framställningen föreslås att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet med Uzbekistan om ändring av avtalet för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst, träder i kraft i landskapet till de delar protokollet faller inom landskapets behörighet.

  Med hänvisning till bl.a. detta föreslår utskottet att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder ikraft i landskapet Åland till de delar protokollet faller inom landskapets behörighet.

  Talmannen

  Begärs ordet? Diskussion är avslutad.

  Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling.

  Ärendets första behandling är avslutad.