Invasiva främmande arter

Lagförslag LF 8/2019-2020 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om ändring av landskapslagen om naturvård. De föreslagna ändringarna härrör från Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter, vilken kräver att det på nationell nivå vidtas lagstiftningsåtgärder för att motverka spridningen av invasiva främmande arter dvs. främmande arter vilkas introduktion eller spridning har konstaterats hota eller negativt inverka bl.a. på den biologiska mångfalden.

Lagförslaget innehåller bestämmelser om förbud mot att släppa ut främmande arter i miljön, fastighetsägares och -innehavares samt olika marknadsaktörers omsorgsplikt att tillse att spridningen av invasiva främmande arter motverkas, allmän styrning och särskilda förvaltningsuppgifter, landskapsregeringens rätt att få uppgifter och utföra inspektioner. Det innehåller även bestämmelser om administrativa in-grepp och straffbestämmelser.


Åtgärder