Kompensation till kommunerna för sänkta samfundsskatteintäkter

Lagförslag LF 5/2022-2023 (under behandling)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att kommunerna ska kompenseras för det bortfall av intäkter från samfundsbeskattningen som orsakas av social- och hälsovårdsreformen i riket. Reformen leder till att kommunernas andel av samfundsskatten sänks med 11,25 procentenheter.
Enligt förslaget ska ett belopp motsvarande 11,25 procentenheter av den samfundsskatt som återförs till Åland i form av skatteavräkning fördelas mellan kommunerna. Kompensationen betalas månatligen i förskott under skatteåret och avräknas efter att beskattningen har slut-förts. Fördelningen av kompensationen mellan kommunerna sker enligt de andelar som med stöd av kommunalskattelagen för landskapet Åland fastställs för fördelning av samfundsskatten.
Kommunernas andel av samfundsskatten sänks från och med skatteåret 2023. Den föreslagna lagen är med hänvisning till det avsedd att tillämpas från och med det skatteåret och bör således träda i kraft så snart som möjligt.
Om lagen skulle träda i kraft efter årsskiftet ska förskottet för månaderna före ikraftträdandet betalas ut retroaktivt.


Åtgärder

 • 2022-11-03

  Inkommet ärendeInkommet

  Från: Ålands landskapsregering

  Dokument

 • 2022-11-07

  För kännedom

  Läs protokollet

 • 2022-11-14

  RemissdebattUtskottsarbete

  Läs protokollet

  Föreslagen mottagare: Finans- och näringsutskottet

 • 2022-11-14

  Remitterat

  Till: Finans- och näringsutskottet

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter