Remissdebatt

 • Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.

  Diskussion.


 • Ledamot Anders Eriksson (ÅF) Anförande | 15:12

  Tack, herr talman! Det är idag exakt tre månader sedan, och det har landskapsregeringen på sig att ge ett svar på den effektivitetsrevision som landskapsrevisionen hade. Den minnesgode kommer ihåg att det var väldigt uppmärksammat i media. Personligen hör jag inte till dem som inte bryr mig så mycket om vilka frågor man tar upp i media, men jag kommer ändå att beröra två korta saker.

  Eftersom svaret på effektivitetsrevisionen kom först idag så har jag inte hunnit läsa igenom landskapsregeringens svar, det går ju till utskottet och vi får all anledning att återkomma när det kommer tillbaka. Men om det fler än jag som inte har hunnit läsa de här rapporterna - jag läste revisionsberättelsen när den kom den 27 februari - så rekommenderar jag det. Det är intressant läsning.

  Vi kommer ju på grund av coronapandemin att bli tvungna - det kan rent rentav vara nyttigt - att börja spara och effektivisera i landskapsförvaltningen. Det finns en hel del som man kan ta fasta på i berättelserna.

  Det är två punkter som jag bara vill uppmärksamgöra utskottet på inför sin behandling. Det var ju mycket runt ÅDA, jag tänker inte återge allt som sades. Jag vill peka på ett stycke sidan 4 i det dokument vi behandlar nu: "Av IT granskningen framgår att IT-driften för den allmänna förvaltningen och de underliggande myndigheter vars IT-drift allmänna förvaltningen skötte har blivit dubbelt dyrare efter att ÅDA övertagit uppgiften." En del säger att det här är vulgärpropaganda. Jag hör till dem som väljer att tro på de fakta som vår revisionsenhet lägger fram. Jag skulle vilja att man går till botten med det här. Är det så här? Och om det är så, hur är det möjligt? Finans- och näringsutskottet kan se på detta.

  Den andra saken som jag vill uppmärksamma utskottet på finns på sidan 5: "Beträffande granskningen av datainspektionen, lotteriinspektionen och upphandlingsinspektionen framförs att budgetarna är för stora i förhållande till det verkliga behovet." Mitt inspel här emellan; det är antagligen inte den enda enheten inom landskapsförvaltningen, men här sägs det så. "Landskapsregeringens styrning av myndigheterna bör tydliggöras. En utredning från 2017 om små myndigheter kan vidareutvecklas som grund för omorganisering och effektivisering av myndigheterna. En person bedöms mer än väl räcka till för att sköta datainspektionens verksamhet. En heltidstjänst bedöms inte behövas för varken lotteriinspektionen eller upphandlingsinspektionen. En omorganisering rekommenderas därför."

  De här båda punkterna hoppas jag att man en gång för alla reder ut från finans- och näringsutskottets sida så att vi vet vad som är vad. För tro mig, vi kommer att behöva alla goda råd vi kan få för att effektivisera landskapsförvaltningen framöver.


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Anförande | 15:16

  Talman! Bästa lagting. Jag överskred min tid med råge i förra ärendet, så jag ska korta ner mitt anförande nu. Jag håller i mångt och mycket med det som ledamot Eriksson tog upp här i sitt anförande. Det skriver jag under på.

  När det gäller ÅDA så kanske vi inte riktig har en samsyn. Jag tror att det kan vara bra att vi i utskottet tittar noggrannare på just ÅDA. Det kan vara svårt, det kan ofta handla om en jämförelse mellan äppel och päron, före - efter. I datavärlden - jag är långt ifrån den egentligen när det gäller IT-kunskap - men jag har också förundrats många gånger över hur en IT-investering på sista raden ändå inte blir en inbesparing. Det blir ingen effektivisering sett till kostnaderna. Men det kan ju också handla om att mervärdet så att säga blir så pass mycket mer än vad man egentligen är varse om.

  När det gäller fastighetsverket vill bara säga en sak. Jag har varit fyra år vid Åland gymnasium och jag kan konstatera - jag tror jag talar för många som har varit inne i motsvarande underliggande myndigheter - att fastighetsverkets intern hyressättningar och nivåer kan vara frustrerande många gånger. Nu är ÅHS inne i systemet. När vi snart går in igen i spartider, effektiviseringstider med budgetramar så tror jag att de som kommer att sitta i diverse styrelser och hantera dessa budgetramar så kommer att känna en frustration över att den faktiska inbesparingsvolymen, frånsett personalkostnader och intern hyra, många gånger är väldigt liten. Det finns helt enkelt inte så mycket påverkbar massa att hantera egentligen.

  Så även här tycker jag att utskottet med fog kunde ta en närmare titt och se hur fastighetsverket fungerar speciellt med glasögonen på från våra underliggande myndigheter.

  Överlag eller speciellt när det gäller ÅHS så tror jag inte att det finns många företag på Åland som verkar med samma kravställning, med samma antal anställda, med samma budgetomfång och med samma behov av utveckling som ÅHS. När man nu under ett antal år sett på de utmaningar som ÅHS har, alltifrån nya olika processtyrningar till digitalisering och till kompetensförsörjning etc. så undrar jag om det inte skulle vara av godo att ÅHS styrelse också blir professionaliserad. Jag ser inget egentligt bevis på att en helt politiserad ÅHS styrelse är det optimala. För min del så tror jag nog att det är den vägen vi ska vandra för att få en styrning av ÅHS som är optimal och ha ett fullgott stöd för ÅHS ledning.

  Det var det jag tänkte säga kring det här. Jag ser fram emot utskottsbehandlingen. Tack.


 • Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet omfattas? Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.