Meddelande enligt 25 § 1 mom. i lagtingsordningen för Åland

Landskapsregeringens meddelande M 5/2020-2021 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

I enlighet med 25 § 1 mom. i lagtingsordningen för Åland (ÅFS 2011:97) ska landskapsregeringen utan dröjsmål överlämna sitt program till lag-tinget i form av ett meddelande när landskapsregeringens program eller sammansättning har ändrats på ett betydande sätt.

Med anledning härav överlämnar landskapsregeringen, under ledning av lantrådet Veronica Thörnroos, följande meddelande till lagtinget.

Åtgärder