Enda behandling

 • Först tillåts diskussion. Efter avslutad diskussion röstar lagtinget om ändringen av regeringsprogrammet. Omröstningen är en förtroendeomröstning för landskapsregeringen. Diskussion.


 • Talman! Frågan varför landskapsregeringen för ett meddelande till lagtinget som rör en revidering av landskapsregeringens sammansättning i relation till arbetsuppgifter har väckts. Orsaken till att vi gör det är att det är den bedömning som rättschefen gör. En ändring av regeringsprogrammet, i det här fallet angående ansvarsområdena, är en väsentlig ändring och ska således föras till lagtinget för information och för bedömning.


 • Talman! Jag har en fråga till lantrådet. Vi fick höra här att ansvaret för den här typen av frågor; jordförvärv, hembygdsrätt och näringsrätt, ska övergå till till lantrådet från vicelantrådet, vilket det står i meddelandet. Men jag vill kolla om jag uppfattade saken rätt. Jag förstod i förra veckan att vicelantrådet ändå skulle hålla i till exempel lagstiftningsprocessen gällande jordförvärvsrätten. Är det korrekt uppfattat, att det bara gäller beslut på enskild föredragning som uppgifterna flyttas bort från vicelantrådet?


 • Talman! Det är korrekt uppfattat.


 • Talman! I den liberala lagtingsgruppen råder det en desillusionerad uppgivenhet. Jag tycker att lantrådet kan sluta hymla och stryka ordet "tillsammans" i regeringsprogrammet så behöver vi inte låtsas längre.

  Det verkar vara mera regel än undantag att säga en sak och sedan göra någonting annat. Det förblir oklart för oss hur och på vilket sätt jordförvärvs- och näringsrättsfrågorna ska hanteras. Vad jag kunde förstå nu på lantrådets korta förklaring så blir det mest ett spel för galleriet. Vicelantrådet ska då tydligen fortsätta leda den parlamentariska arbetsgruppen. När det gäller själva handläggningen av direkta beslut så kommer lantråd att fatta dem, om jag har förstått saken rätt. Jag får nog lov att säga att informationen är väldigt knapphändig.

  Vi kan väl konstatera då att nu går en ny näringsrättslagstiftning ut på remiss här i dagarna och regeringsblocket har sagt att de ska komma med förändrade jordförvärvsregler inom det här året. Den tidtabellen tror jag inte riktigt på. Så, som sagt var, det blir ett spel för galleriet.

  Frågan har debatterats hit och dit, vi har haft en misstroendedebatt och det har också varit ganska stort medieutrymme. Jag tror att vi alla kan hålla med om att vicelantråd har stor teoretisk kunskap om självstyrelsen och dess grundfundament. Men det är ju inte på det viset att det inte finns fler som har både stor erfarenhet och djup kunskap i de här frågorna. Mot bakgrund av att kunskap om självstyrelsen så hårt marknadsförs så är det ju helt anmärkningsvärt att vicelantrådet gång på gång ignorerar och direkt går emot den högsta instansen när det gäller självstyrelsepolitik, nämligen självstyrelsepolitiska nämnden. Först när det gällde affären med JO och JK och sedan i det aktuella jordförvärvsärendet.

  Talman! Lantrådets ledarskap och landskapsregeringens regeringsduglighet urholkas bit för bit.


 • Ledamot Jessy Eckerman (S) Gruppanförande | 13:28

  Talman! Vi behandlar i dagens plenum ett meddelande från landskapsregeringen att man fråntar vicelantrådet ansvaret för närings-, hembygdsrätt samt jordförvärvsfrågor och flyttar över dessa till lantrådet. Det kan den socialdemokratiska gruppen förvisso tycka att är bra i och med att vi lämnat in misstroendeyrkandet, men vi hade gärna sett en mer omfattande omstrukturering i regeringsblocket.

  Det som förvånar är att vicelantrådet fortsättningsvis kommer att leda den parlamentariskt tillsatta gruppen som behandlar dessa frågor.

  Vice lantrådet har alltså inte landskapsregeringens förtroende att behandla frågorna men ändå förtroendet att leda den parlamentariska gruppen. Vilka signaler ger man här till lagtinget och till alla medborgarna? Det är väldigt oklart hur jordförvärvs- och näringsrättsfrågorna ska behandlas i framtiden.

  Socialdemokraterna kommer att rösta emot detta meddelande för att markera att vi inte har förtroende för regeringen Thörnroos. Tack!


 • Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.

  Enligt lagtingsordningens 25 § ska lagtingets behandling av meddelandet avslutas med en omröstning vid vilken det för ändringen av regeringsprogrammet krävs mer än hälften av de avgivna rösterna.

  Omröstningen verkställs genom öppen omröstning. Jag ber lagtingsledamöterna Jessy Eckerman och Tage Silander att biträda vid omröstningen.

  Omröstningspropositionen ställs så att de som röstar för att en ändring av regeringsprogrammet ska godkännas röstar ja och de röstar för att en ändring av regeringsprogrammet inte ska godkännas röstar nej. En ja-röst är en röst för förtroende för regeringen och en nej-röst en röst för icke-förtroende för regeringen. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd. Upprop.

  Omröstningen utföll med 15 ja-röster, 7 nej-röster, och 8 var frånvarande.

  Eftersom mer än hälften av de avgivna rösterna är ja-röster har lagtinget beslutat godkänna ändringen av regeringsprogrammet. Lagtinget har således förtroende för landskapsregeringen. Ärendet är slutbehandlat.