Ny blankettlag om gödselmedel

Lagförslag LF 18/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag genom vilken rikets lag om gödselmedel, med vissa undantag, görs tillämplig på Åland. Avsikten är att den föreslagna nya blankettlagen ska ersätta den gällande landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om gödselfabrikat.
Det huvudsakliga syftet med föreliggande lagförslag är att uppdatera den befintliga landskapslagstiftningen om gödselfabrikat så att den står i bättre överensstämmelse med såväl den nya rikslagstiftningen som det EU-rättsliga regelverket för gödselprodukter. För att uppnå detta syfte föreslås även vissa ändringar i landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produkter. De föreslagna lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Jord- och skogsbruk, fiske