Föredras

Prioritera barns hälsa SF 8/2021-2022

 • Även för denna fråga gäller samma regler. Svaret kommer att ges av minister Annette Holmberg-Jansson. Ordet ges först till lagtingsledamoten Pernilla Söderlund.


 • Talman! Åländska barn har inte tillgång till de lagstadgade hälsokontrollerna på grund av bristande resurser, vilket hindrar hälsovårdare från att i god tid reagera på avvikelser och identifiera behov av särskilt stöd, vilket även gör att hänvisning till vidare undersökningar och vård försenas.

  Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga: Vilka åtgärder tänker landskapsregeringen vidta för att uppfylla rådgivningsförordningens krav på regelbundna och lagstadgade hälsogranskningar för att inte äventyra barns och deras familjers hälsa?


 • Tack, talman! Tack för frågan ledamot Söderlund. Den här frågan är väldigt operativ och av en operativ karaktär för ÅHS men även brett formulerad. Jag vill börja med att först klargöra några saker kring bemanningen på ÅHS.

  ÅHS har i nuläget 8,5-9 tjänster beroende på hur man räknar en pooltjänst som hälsovårdare inom rådgivningen. I år har landskapsregeringen tillfört en hälsovårdartjänst till preventiva tjänster som kan användas till barnrådgivningen.

  THL:s rekommendation är 1 hälsovårdartjänst till maximalt 340 st. 0-6-åringar. Hos oss har vi en hälsovårdare per 260 barn, så vi ligger egentligen rätt bra till. Nu har vi tillsatt ytterligare en tjänst så siffrorna ser ännu bättre ut jämfört med riksgenomsnittet.

  Jag vet om att det finns ett missnöje inom rådgivningen och bland hälsovårdarna. Jag har fått information om att det nu har hållits möten med högsta ledningen på sjukhuset.

  Problemen på barnrådgivningen är till stor del strukturella och de strukturella problemen bör lösas internt på ÅHS och den processen har jag fått information om att också är på gång. De arbetar med att förbättra kommunikationen internt och själva organisationen. Man inför dessutom nu äntligen kösystem samt tele Q och arbetar på alla sätt att stärka hälsovårdarna i deras arbete. Till hösten planeras även en kivaQ workshop för personalen.

  En högt prioriterad sak och en viktig kugge är barnhälsovårdens psykologtjänst som är otillsatt just nu, men även det arbete som görs med att tydliggöra och stärka samarbetet med andra aktörer.

  Barnrådgivningen är en av flera pusselbitar i våra barns liv men även annan hjälp i barnomsorgen och i skolans värld. Vi står nu i startgroparna för att påbörja vårt 3,5-åriga projekt kring barns och ungas psykiska hälsa och där ser jag att även barnrådgivningen och skolhälsovården som viktiga komponenter. Vi vet att barnrådgivningen har fått mera arbetsuppgifter bland annat med lene-undersökningar och att man haft problem med att hinna med hembesök vid 6 månaders ålder. Dessutom behövs tolkhjälp i högre grad än tidigare och det gör att besök tar lite längre tid. Därför har vi som sagt i år utökat med en tjänst i år och vi kommer att tillsammans med ÅHS-styrelse ha en kommunikation kring frågan. Det sker nu återkommande tjänstemannamöten mellan ÅHS och landskapsregeringen. De mötena är förstås inte specifikt kring denna fråga, men där finns möjlighet att lyfta de frågor som behöver behandlas akut nu eller efter ett tag.

  Förebyggande vård och tidiga förutseende insatser är viktiga och nödvändiga så vi är helt överens kring den frågan.


 • Ledamot Pernilla Söderlund (Lib) Tilläggsfråga | 15:13

  Tack, talman! Tack för svaret minister Holmberg-Jansson. Antalet hälsovårdstjänster 8-9, kanske 10 är jättebra, men när de inte är besatta och ingen söker dem så hjälper det inte hur många tjänster man har om det inte finns folk på dem.

  Tillgången till tider för rådgivningskontroller har varit dålig länge, och nu är det om möjligt ännu sämre, och värre ser det ut att bli. På ÅHS hemsida kan man läsa; "Barnrådgivningen har begränsad kapacitet att ta emot barn för rådgivningsbesök på grund av personalbrist." Detta innebär att endast de minsta barnen prioriteras. Även för dem kan det bli väntetid. Besöket kan bli på en annan barnrådgivning. Barn som är 3 år eller äldre sätts på kö, precis som ministern var inne på, men ingen vet hur länge. Den här kön kommer att växa sig längre och längre.

  För precis som ministern sade så vanligtvis är vi politiker ense om, dels att förebyggande arbete lönar sig och dels att barns och ungas hälsa ska prioriteras. Vi fick alarmrapporter om barns negativa hälsoutveckling redan före pandemin, och pandemins alla negativa effekter har vi knappast sett toppen av ännu. De negativa effekterna på familjers hälsa är bland annat i form av ökat våld, depressioner men även ensamhet som påverkar barn på ett negativt sätt. Familjers behov av stöd kan vi säkert också vara ense om, men tyvärr uteblir detta nu. Vårdskulden är och blir ännu större inom barnhälsovården. Hur ska detta riktigt åtgärdas? Vilka åtgärder ser ministern att behövs?


 • Tack, talman! I mitt svar så pratade jag om att man man äntligen inför ett kösystem samt tele Q. Den information som jag har fått, förstås i andra hand eftersom jag inte jobbar som hälsovårdare, så är ju att tidigare har man satt väldigt mycket tid på att svara i telefon och boka in möten. Nu kommer man att slippa ifrån det, man kan boka på nätet och förhoppningsvis så småningom så kan man också boka om tider. Vi vet också att många barn blir sjuka och tidskapaciteten behöver utnyttjas maximalt om man har situationer där det är ont om tider.

  Jag har ingen information om att tjänster skulle vara otillsatta inom barnhälsovården. Jag vet att psykologtjänsten är otillsatt.

  Vad vi från landskapsregeringen kan göra - när man från styrelsens sida säger att man behöver ha flera hälsovårdstjänster - är att vi nu har tillsatt en extra tjänst, styrelsen har godkänt den. Det är ju ett sätt, vi måste ha örat mot marken, lyssna och se vad vi kan göra. De facto så kan inte jag som minister gå in och styra i den operativa ledningen och hur det ska fungera inom ÅHS organisation. Det är inte det som jag ska göra. Vi ska se till att de har de resurser som de behöver. Jag tror att jag stannar där.


 • Ledamot Pernilla Söderlund (Lib) Tilläggsfråga | 15:17

  Tack, talman! Både i insändarform och i artikelform har vi de senaste åren fått läsa om hälsovårdarnas vädjan om mera resurser, dels att de behöver bli flera, dels att utbildning och ansvar behöver löna sig. Trots en längre utbildning är lönen för en hälsovårdare endast marginellt högre, vilket minskar incitamenten för att utbilda sig för en sjukskötare. Till skillnad från andra yrkesgrupper så har de inte lön under utbildningstiden, utan får ett lönebortfall som blir riktigt svårt att kompensera. Vi har en yrkesgrupp här som verkligen tänjer på sig själva, för att få verksamheterna att gå runt. Hur länge tror vi att de orkar?

  Vår rådgivningsförordning är nu flera år gammal, men fortsättningsvis är alla delar inte riktigt på plats. Barnkonventionen är tydlig: ”Barn har rätt till bästa möjliga hälsa, tillgång till hälso- och sjukvård”. Anser ministern att vi uppfyller barnkonventionen när våra barn blir utan dessa hälsokontroller?


 • Tack, talman! Hälsovården, hälsovårdarnas ställning, deras löner och bristen på hälsovårdare, ja, det är ju svårt för landskapsregeringen att åtgärda som en quick fix. Det fungerar inte så. Däremot så har vi nu initierat och sagt att vi tillsammans med utbildningsbyrån, minister Hambrudd, minister Röblom och jag själv ska titta tillsammans med hälso- och sjukvårdsbyrån och se vilka utbildningar som man skulle behöva initiera och påbörja på Åland. Vi har ju också haft diskussioner om att det skulle finnas behov av psykoterapeututbildningar. Det är någonting som vi från landskapsregeringen kan komma emot och göra.

  Det är klart att det är olyckligt om det inte finns tider för de grundläggande undersökningarna. Därför har vi, som sagt, kommit emot i år och inrättat en ny tjänst som hälsovårdare. Om det kommer fram vid de möten som tjänstemännen har sinsemellan att det behövs mera och att det initieras från styrelsens sida, där även Liberalerna har en ledamot med, så får vi så klart ta detta till diskussion då.


 • Landskapsregeringens svar antecknas för kännedom. Ärendet är slutbehandlat.