Första behandling

 • Utdrag ur protokollet

  Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.

  Diskussion.

  Ltl Carina Aaltonen

  Herr talman! Den internationella sjöfartsorganisationen IMO har gjort flera ändringar i bilagorna till MARPOL-konventionen om förhindrande av förorening från fartyg under de senaste åren. Ändringarna gäller bland annat överföring av oljelast mellan oljetankfartyg (så kallade STS-operationer), att utse Östersjön till specialområde i fråga om utsläpp av toalettavfall, förbud mot utsläpp av fast avfall och luftutsläpp från fartyg. I rikets proposition till riksdagen föreslås det att de ovan nämnda ändringarna godkänns och sätts i kraft till den del de hör till området för lagstiftningen och till Finlands behörighet. Med anledning av dessa ändringar föreslås det också ändringar i rikets miljöskyddslag för sjöfarten. Landskapsregeringen har konstaterat att motsvarande ändringar i en viss utsträckning kommer att behöva göras i åländsk lagstiftning till den del det berör åländsk lagstiftningsbehörighet. Det handlar om vissa bestämmelser gällande fritidsbåtar, bekämpande av oljeskador samt mottagning av fartygsavfall i hamnar.

  Landskapsregeringen konstaterade i ett utlåtande till kommunikationsministeriet i oktober 2016 att utkastet till regeringens proposition på ett tillfredställande sätt redogjorde för vilka områden som berör åländsk lagstiftningsbehörighet.

  Utskottet välkomnar dessa ändringar av MARPOL-konventionen som bland annat innebär att alla nybyggda fartyg från 2018 måste kunna föra iland sitt toalettavfall i de hamnar de besöker, och alla äldre fartyg som trafikerar Östersjön från 2020 måste ha samma möjligheter ombord på sina fartyg.

  Det här är något som vi verkligen välkomnar. Vi ska vara rädda om vårt så hårt belastade men ack så värdefulla innanhav, Östersjön. Därför är alla åtgärder som minskar nedsmutsningen av henne av största vikt.

  Utskottet föreslår att lagtinget ger det begärda bifallet.

  Talmannen

  Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.

  Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling.

  Ärendets första behandling är avslutad.