Remissdebatt

 • Utdrag ur protokollet

  Talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.

  Diskussion.

  Minister Wille Valve

  Talman! Detta är en angelägen lag som kommit ur ett tämligen omsorgsfullt beredningsarbete. Landskapsregeringen har nu förverkligat regeringsprogrammets målsättning om en översyn av tillsynens intensitet och kostnader i reformen av taxasystemet. Det är nu dags att förverkliga en annan målsättning, nämligen en översyn av ÅMHM-lagen.

  Lagens innehåll kan grupperas i två olika kategorier. Den viktigaste delen och kanske den mest uppmärksammade handlar om att stärka styrelsens ställning och ansvar för att leda myndigheten och också om att klargöra myndighetschefens beslutsansvar och uppgifter i förhållande till styrelsen. Detta är väldigt viktiga beståndsdelar, dvs. att myndighetens centrala aktörer alltid är klara över sina respektive roller. Jag vill betona att lagen utgör till denna del en viktig beståndsdel i det allmänna utvecklingsarbetet av myndigheten ÅMHM.

  Lagen innehåller också ett flertal bestämmelser av ”uppstädningskaraktär”. Jag vill nämna några av dessa.

  Praktiska erfarenheter har visat att det inte är vettigt att ÅMHM:s styrelse kärar och svarar i domstol i enskilda inspektörers ärenden. Processen vid utnämnandet av prövningsnämndens ledamöter förändras, eftersom praktiska erfarenheter visat att alltför rigida krav omöjliggör att en miljöprövningsnämnd överhuvudtaget utses. Processen för utseende av myndighetschef förändras så att han eller hon i framtiden utses av styrelsen, inte landskapsregeringen. Behörighetskraven fastställs i fortsättningen av landskapsregeringen i inrättandebeslut, inte i lag och detta för att möjliggöra smidigare anpassningar. 

  Talman! Landskapsregeringen bedömer att ifrågavarande lag är en betydlig beståndsdel i det fortsatta utvecklingsarbetet för myndigheten ÅMHM. Tack för ordet.

  Ltl Torsten Sundblom, replik

  Talman! Jag tycker att det är bra att det här lagförslaget kommer. Min förhoppning är åtminstone att detta ska ge tydligare roller och med den synen tänker jag gå till utskottet och behandla det här.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl Harry Jansson, replik

  Tack, talman! Tack till minister Valve för ännu ett efterlängtat lagförslag. Det är sannerligen behövligt med tanke på den turbulens som har präglat denna oerhört viktiga tillsynsmyndighet som vi kallar ÅMHM.

  När jag läste igenom lagförslaget så reagerade jag på att det är gammaldags tänkt att ordförande i styrelsen för ÅMHM skulle tvingas inta en föredragande roll, med tanke på att organisationens storlek borde möjliggöra att man alltid hittar en föredragande utgående ifrån den sakkunskap som organisationens ärenden aktualiserar. Jag tycker att detta borde vara med som vägkost också från ministerns sida till utskottet. Är det faktiskt så att vi ska ta till det som brukar vara en nödlösning, att styrelseordförande hoppar in och också tar en aktiv föredragande roll?

  Minister Wille Valve, replik

  Tack ltl Jansson för detta intressanta inspel som säkerligen är rotat i ltl Janssons betydande erfarenheter från olika former av myndighetsarbete och också chefsuppdrag. Det är någonting som jag tycker att vi för all del kan begrunda också i utskottsarbete, om det finns skäl som talar för det som ltl Jansson efterfrågade. I vilket fall som helst är det inte någon prestigefråga för landskapsregeringen.

  Ltl Harry Jansson, replik

  Tack för det svaret minister Valve. Jag tycker att det är viktigt att vi tillsammans hjälper organisationer som har problem så att faktiskt styrmekanismerna fungerar i vardagen.

  Sedan får man lätt bilden i den här framställningen att det är fritt för den nya styrelsen att inrätta tjänster osv. Men det är viktigt att det kommer att framgå också av utskottsbetänkandet att nog måste också ÅMHM utgå från de riktlinjer, också av ekonomisk karaktär, som landskapsregeringen ger till denna förvaltningsenhet. Det blir lite för stora växlar att dra på den nya styrelsens vägnar om man fritt kan agera när det gäller inrättande av nya tjänster. Även där skulle jag önska att det skulle komma ett litet förtydligande, under det kommande utskottsarbete, så att det tydligt framgår var gränsen går också för styrelsens behörighet i det avseendet.

  Minister Wille Valve, replik

  Jag tror mig förstå hur ltl Jansson resonerar. Jag tror att svaret på den frågan klarnar vid en jämförelse av den idag ikraftvarande lagen där det nu är tydligare. Det står för all del redan idag att styrelsen kan inrätta tjänster, men det tydliggörs i denna lag att så är fallet. Det inverkar ju sedan inte på själva förfarandet för inrättande av tjänster, såsom det beskrivs i tjänstemannalagen och liknande. Jag tror att det är det som ledamoten är ute efter. Det torde vara relativt enkelt att klargöra den frågeställningen.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl Brage Eklund, replik

  Tack, fru talman! Tack för föredragandet av lagförslaget, minister Valve.

  Vi från Åland Framtid har påpekat många gånger och varit lite kritiska till den roll som styrelsen har idag. Nu klargör man detta här i lagförslaget. Det är välkommet att man styr organisationen så att det kommer att fungera. Vi har inte direkt några större invändningar mot lagförslaget.

  Minister Wille Valve, replik

  Tack ltl Eklund.

  Talmannen

  Replikskiftena är avslutade.

   Vtm Veronica Thörnroos

  Talman! Vår myndighet ÅMHM har figurerat i pressen ganska frekvent det senaste året. Det har varit olika slags problem inom organisationen och stora delar av detta har dryftats för allmänheten i våra lokala tidningar.

  Från centerns sida så tror vi att det är bra att landskapsregeringen nu lägger fram ett förslag med revidering av organisationen.

  Styrelsens tidigare roll har nog, åtminstone utifrån sett, uppfattats mera som en gummistämpel. Deras faktiska påverkningsmöjligheter inom organisationen har varit väldigt svaga. Vi välkomnar därför från centerns sida att styrelsens ställning stärks.

  Likaså tror vi också att det är bra att myndighetens roll och uppdrag tydligt klargörs.

  Det som vi däremot har en reflektion kring är att det saknas en biträdande myndighetschef. Vi skulle gärna se att utskottet kanske kunde titta lite närmare på den biten. Vi är alla människor. Av olika anledningar kan vi tvingas vara borta från vårt arbete kortare eller längre tider. Frågeställningen är då vem som axlar myndighetschefens roll? Tittar man på lagstiftningen så sägs det att styrelsens ordförande i vissa ärenden, som direkt berör myndighetschefen, ska vara föredragande i styrelsen. Kollegan, ltl Harry Jansson, dryftade lite frågetecken kring det också.

  Men, som sagt, vi tycker att social- och miljöutskottet behöver fundera vidare kring behovet av en biträdande myndighetschef.

  Vidare noterar jag i lagförslaget att det saknas helt information om hur organisationen är tänkt att se ut. Man har ju tidigare eftersträvat en väldigt platt organisationsmodell. Jag tycker inte att det framgår ur lagförslaget hur det är tänkt, om det finns några planer på hur organisationen ska se ut eller om landskapsregeringen avser att presentera det i en förordning. Det hade varit intressant att höra tankegångarna kring det.

  När det sedan gäller styrelsens roll, om man gör en jämförelse med Ålands gymnasieskola, så finns i 56 § i Ålands gymnasieskolas lag det rör styrelsens uppdrag. ”Styrelsen kan delegera avgränsade uppgifter som avses i 4 mom. punkterna 8, 9, 11 och 12”. Då undrar förstås den nyfikne vad det står där? Där står i punkt 4: ”Årligen tillställa landskapsregeringen en verksamhetsberättelse över det gångna läsåret.” Det är en delegering vidare där. Det finns också ”beslut om styrdokument instruktioner, tillsättande av yrkesråd och beslut i övriga ärenden som enligt denna lag ankommer på styrelsen av principiell karaktär.

  Observera, jag säger inte att det ska finnas en delegeringsfullmakt från styrelsens sida. Men jag skulle gärna se att utskottet närmare fördjupade sig i varför man har valt att lämna bort det. Jag utgår ifrån att det är ett medvetet aktivt val. Det finns i 5 § i föreliggande lagförslag.

  Fru talman! Avslutningsvis, men de här orden, så stöder vi lagförslaget men ber social- och miljöutskottet att närmare fördjupa sig i de frågeställningar som jag tidigare presenterade. Tack.

  Minister Wille Valve, replik

  Tack vtm Thörnroos. Ett kort klargörande. Landskapsregeringen har tagit till sig flera av landskapsrevisorernas tankar från år 2016, vilket i klartext betyder att ÅMHM:s organisation behöver bli mer hierarkisk än vad den är idag. Det behöver inrättas mellanchefstjänster. Detta är också någonting som vi beskrev i budgeten 2018, om inte mitt minne sviker mig. Där beskrev vi också denna målsättning. Den motiveras framförallt av hållbarhet. Det blir ohållbart att jobba på det sätt som det har gjorts idag, vilket vi får återkomma till lite senare idag när det gäller vtm Thörnros fråga.

  Vtm Veronica Thörnroos, replik

  Talman! Jag tar inte ställning till det utlåtande som minister Wille Valve nu presenterade.

  Jag säger så här; jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt när vi omorganiserar våra myndigheter - och redan när vi har planer på att omorganisera underlydande myndigheter - att vi i ett tidigt skede involverar och informerar personalen.

  Vi har gjort - jag säger vi för jag har säkert själv också varit med i tidigare regeringsställning - omorganisationer som påverkar på individnivå och man har fått läsa om det i tidningarna. Med tanke på den turbulenta tid som ÅMHM har haft av olika orsakar så tror jag att det vore av yttersta vikt att personalen i ett tidigt skede informeras om vilka planer landskapsregeringen och styrelsen har för den framtida organisationen.

  Minister Wille Valve, replik

  Ja, så är det. Det är därför som landskapsregeringen har tagit en aktiv roll i den här frågan. Undertecknad har deltagit i personalmöten på myndigheten i fråga och bl.a. också hel personaldag ute i Lemböte där flera av de här organiseringsfrågorna och också andra frågor dryftades.

  Vad gäller själva sakinnehållet i vtm Thörnroos anförande så vill jag också uppmärksamma den makt som styrelsen får i att fastställa arbetsordningen som också är av betydelse för det som vtm Thörnroos lyfte upp.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.

  Kan förslaget att remittera ärendet till social- och miljöutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.