Skärpta regler gällande sexualbrott

Åtgärdsmotion MOT 8/2018-2019 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

I denna motion föreslår vi att lagtinget på nytt väcker ett initiativ i enlighet med självstyrelselagens 22 § i ett ärende som hör till rikets lagstiftningsbehörighet.
Initiativet syftar till att hemställa om att riksdagen uppmanar regeringen att skärpa sexualbrottslagstiftningen åtminstone på Åland så att den bättre motsvarar den allmänna rättsuppfattningen. Lagstiftningen bör innefatta bland annat införande av ett s.k. rekvisit för samtycke/frivilligt deltagande. Vår förhoppning är att sådana lagändringar ska införas för hela Finland men om så inte blir fallet skulle Åland kunna vara ett försöksområde för en modern sexualbrottslagstiftning i Finland.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Självstyrelsens grunder