Stöd till åländska småföretagare

Åtgärdsmotion MOT 2/2019-2020 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Motionären föreslår att lagtinget ger landskapsregeringen i uppdrag att vidga åtgärderna för små-företagarna med anledning av coronakrisen och ge direkta, temporära stöd för företagens fasta kostnader.


Åtgärder