Föredras

Talmansval V 1/2021-2022

 • Enligt 1 § i arbetsordningen ska den ledamot som längst innehaft ett uppdrag som ledamot av lagtinget inta talmannens plats. Har två eller flera varit ledamöter i lagtinget lika lång tid förs ordet av den till åren äldste av dem. Med anledning av detta har jag intagit talmannens plats och under min ledning förrättas nu valet av en talman samt därefter var för sig val av en första och en andra vicetalman.

  Valet av talman och två vicetalmän förrättas enligt arbetsordningens 93 §, som föreskriver bland annat följande: ”Val av en enda person sker på så sätt att varje ledamot antecknar sin kandidat på en blank valsedel. Detsamma gäller då en enda person jämte ersättare ska utses. Valet av ersättaren förrättas separat. För fyllnadsval finns särskilda regler. Den som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna förklaras vald. Uppnås inte en sådan röstövervikt förrättas ett nytt val mellan de två som vid den första omröstningen har nått det högsta röstetalet. Vid denna omröstning förklaras den som har fått de flesta rösterna vald och om det uppkommer lika röstetal avgörs valet genom lottning.”

  Först förrättas valet av lagtingets talman. Valsedlar finns utdelade till alla lagtingsledamöter. Jag uppmanar ledamöterna att tydligt anteckna namnet på sin kandidat på valsedeln, både förnamn och efternamn. Valsedlarna avlämnas efter upprop. Jag konstate­rar att valurnan är tom. Upprop.

  Jag ber lagtingsledamöterna Söderlund och Eriksson att biträda vid rösträk­ningen.

  23 röstsedlar är inlämnade.

  Rösträkningen har visat att 18 röster har avgivits för Bert Häggblom, 5 blanka röstsedlar har avgivits och 7 ledamöter var frånvarande. Eftersom lagtingsledamoten Bert Häggblom har fått mer än hälften av de avgivna rösterna, förklaras han härmed vald till lagtingets talman för arbetsåret 2021-2022.

  Nu förrättas ett val av en första vicetalman. Valet sker på samma sätt och i samma ordning som valet av talman. Jag ber lagtingsledamöterna att skriva sin kandidats namn på den utdelade valsedeln. Valsedlarna avlämnas efter upprop. Valurnan konstateras vara tom. Upprop.

  Jag ber lagtingsledamöterna Strand och Högman att biträda vid rösträkningen.

  23 röstsedlar är inlämnade.

  Rösträkningen har visat att lagtingsledamot Katrin Sjögren har fått 22 röster, 1 blank röstsedel har avgivits och 7 ledamöter var frånvarande. Eftersom lagtingsledamoten Katrin Sjögren har fått mer än hälften av de avgivna rösterna förklaras hon vald till lagtingets förste vicetalman för arbetsåret 2021-2022.

  Slutligen förrättas ett val av en andra vicetalman på samma sätt som de tidigare förrättade valen. Jag uppmanar lagtingsledamöterna att skriva sin kandidats namn på den utdelade valsedeln. Valsedlarna avlämnas efter upprop. Valurnan konstateras vara tom. Upprop.

  Jag ber lagtingsledamöterna Fellman Mansén att igen biträda vid rösträkningen.

  23 röstsedlar är inlämnade.

  Rösträkningen har visat att 18 röster har avgivits för lagtingsledamot Roger Nordlund, 5 blanka sedlar har avgetts och 7 ledamöter var frånvarande.

  Eftersom lagtingsledamoten Roger Nordlund har fått mer än hälften av de avgivna rösterna förklaras han härmed vald till lagtingets andra vicetalman för arbetsåret 2021-2022.

  Jag uppmanar nu talmannen och de båda vicetalmännen att inför lagtinget avge den högtidliga försäkran enligt 10 § i arbetsordningen.


 • Talman Bert Häggblom Anförande | 10:20

  Jag, Bert Häggblom, försäkrar att jag som talman efter all min förmåga ska upprätthålla den rätt som enligt självstyrelselagen och grundlagen tillkommer Åland och dess befolkning.


 • Jag, Yvonne Eva Katrin Sjögren, försäkrar att jag som talman efter all min förmåga ska upprätthålla den rätt som enligt självstyrelselagen och grundlagen tillkommer Åland och dess befolkning.


 • Jag, Kjell Roger Nordlund, försäkrar att jag som talman efter all min förmåga ska upprätthålla den rätt som enligt självstyrelselagen och grundlagen tillkommer Åland och dess befolkning.


 • Mitt uppdrag som ålderstalman är härmed fullgjort. I egenskap av talman övertar jag nu talmansklubban och övertar ledningen av förhandlingarna.

  Ett meddelande om valet av talman och vicetalmän kommer att sändas till landshövdingen och landskapsregeringen enligt arbetsordningens 10 §.

  En gudstjänst med anledning av lagtingets öppnande hålls i dag kl. 12.00 i S:t Görans kyrka. Lagtingsledamöterna samlas utanför lagtingshuset kl. 11.45 för procession till kyrkan.

  Öppningshögtidligheten äger rum i dag kl. 13.00 i lagtingets plenisal, då landshövdingen förklarar lagtinget öppnat.