Föredras

Talmansval V 1/2023-2024

 • Först förrättas valet av en talman samt därefter var för sig val av en första och en andra vicetalman.

  Valet av talman och två vicetalmän förrättas enligt arbetsordningens 93 §, som föreskriver bland annat följande: ”Val av en enda person sker på så sätt att varje ledamot antecknar sin kandidat på en blank valsedel. Detsamma gäller då en enda person jämte ersättare ska utses. Valet av ersättaren förrättas separat. För fyllnadsval finns särskilda regler. Den som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna förklaras vald. Uppnås inte en sådan röstövervikt förrättas ett nytt val mellan de två som vid den första omröstningen har nått det högsta röstetalet. Vid denna omröstning förklaras den som har fått de flesta rösterna vald och om det uppkommer lika röstetal avgörs valet genom lottning.”

  Först förrättas valet av lagtingets talman. Valsedlar finns utdelade till alla lagtingsledamöter. Jag uppmanar ledamöterna att tydligt anteckna namnet på sin kandidat på valsedeln, både förnamn och efternamn.
  Valsedlarna avlämnas efter upprop.

  Konstateras att valurnan är tom. Upprop.

  Jag ber lagtingsledamöterna Nina Fellman och Jesper Josefsson att biträda vid rösträk­ningen.

  29 st röstsedlar är inlämnade.

  Rösträkningen har visat att 26 röster har avgivits för Ingrid Zetterman och 1 röst för fru Sjögren.
  Ytterligare har 2 blanka röstsedlar avgivits.

  Eftersom lagtingsledamoten Ingrid Zetterman har fått mer än hälften av de avgivna rösterna, förklaras hon härmed vald till lagtingets talman för arbetsåret 2023-2024.

  Nu förrättas ett val av en första vicetalman. Valet sker på samma sätt och i samma ordning som valet av talman. Jag ber lagtingsledamöterna att skriva sin kandidats namn på den utdelade valsedeln. Valsedlarna avlämnas efter upprop.

  Valurnan konstateras vara tom. Upprop.

  Jag ber lagtingsledamöterna Camilla Gunell och Robert Mansén att biträda vid rösträkningen.

  29 st röstsedlar är inlämnade.

  Rösträkningen har visat att lagtingsledamot Liz Mattsson har fått 29 röster.

  Eftersom lagtingsledamot Liz Mattsson har fått mer än hälften av de avgivna rösterna förklaras hon vald till lagtingets förste vicetalman för arbetsåret 2023-2024.

  Slutligen förrättas ett val av en andra vicetalman på samma sätt som de tidigare förrättade valen. Jag uppmanar lagtingsledamöterna att skriva sin kandidats namn på den utdelade valsedeln. Valsedlarna avlämnas efter upprop.

  Valurnan konstateras vara tom. Upprop.

  Jag ber lagtingsledamöterna Jessy Eckerman och John Holmberg att biträda vid rösträkningen.

  29 röstsedlar är inlämnade.

  Rösträkningen har visat att 24 röster har avgivits för lagtingsledamot Marcus Måtar och 5 blanka sedlar har avgetts.

  Eftersom lagtingsledamoten Marcus Måtar har fått mer än hälften av de avgivna rösterna förklaras han härmed vald till lagtingets andra vicetalman för arbetsåret 2023-2024.

  Jag uppmanar nu talmannen och de båda vicetalmännen att inför lagtinget avge den högtidliga försäkran enligt 10 § i arbetsordningen.
  Mitt uppdrag som ålderstalman är härmed fullgjort. Jag ber den nyvalda talmannen motta talmansklubban och överta ledningen av förhandlingarna.


 • Jag, Ingrid Elisabet Zetterman, försäkrar att jag som talman efter all min förmåga ska upprätthålla den rätt som enligt självstyrelselagen och grundlagen tillkommer Åland och dess befolkning.


 • Jag, Liz Virginia Mattsson, försäkrar att jag som talman efter all min förmåga ska upprätthålla den rätt som enligt enligt självstyrelselagen och grundlagen tillkommer Åland och dess befolkning.


 • Jag, Marcus Gunnar Måtar, försäkrar att jag som talman efter all min förmåga ska upprätthålla den rätt som enligt enligt självstyrelselagen och grundlagen tillkommer Åland och dess befolkning.


 • Mitt uppdrag som ålderstalman är härmed fullgjort. Jag ber den nyvalde talmannen motta talmansklubban och övertar ledningen av förhandlingarna. Gratulerar till talmännen!


 • Bästa lagting! På mina egna och vicetalmännens vägnar vill jag tacka för det stora förtroende som ni uppvisar för oss. Vi ska göra vårt bästa, såsom vi har försäkrat, att lotsa lagtinget efter bästa förmåga.

  Ett meddelande om valet av talman och vice talmän kommer att sändas till landshövdingen och landskapsregeringen enligt arbetsordningens 10 §.

  En gudstjänst med anledning av lagtingets öppnande hålls i dag kl. 13.00 i S:t Görans kyrka. Lagtingsledamöterna samlas utanför lagtingshuset kl. 12.45 för procession till kyrkan. Öppningshögtidligheten äger rum i dag kl. 14.00 i lagtingets plenisal, då presidenten förklarar lagtinget öppnat.