Remissdebatt

 • Talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.

  Diskussion.


 • Herr talman! Det här är en mindre teknisk ändring i lagen om tillämpning på Åland av familjevårdarlagen som handlar om ett familjehems lämplighet.

  Anledningen till att vi gör det är för att vi då kan upphäva tillämpningen av den gamla socialvårdsförordningen. Den har funnits sedan tidigare men nu flyttar vi den till familjevårdslagen så att den ska fortsätta att finnas. I Finland finns den i deras nya familjevårdslag. Det är alltså inga nya bestämmelser, utan rent tekniskt för att göra det enklare och tydligare för dem som använder sig av lagen.

  Vi kommer så småningom att göra en översyn av familjevårdarlagen, när är ännu inte bestämt. Tanken är att den här lagen ska träda i kraft den 1 januari 2021 samtidigt som de andra socialvårdslagarna träder i kraft.


 • Tack, talman! Tack för presentationen. Vi har ju nu då fått ytterligare en lag som varken har varit på remiss eller har en barnkonsekvensanalys, trots att den i allra högsta grad gäller barn. Finns det några speciella orsaker till det eller är det medvetet?


 • Tack, talman! Det är absolut inte någonting medvetet, utan det här är en teknisk förändring. Det är ingenting som ändras rent praktiskt eller för personen i fråga eller för barnen i fråga. Det handlar bara om att flytta från en lag till en annan lag.


 • Tack, talman! Det är väl ändå viktigt att se till att de åländska barnen har lagar som har åländska anpassningar, om det behövs och när det behövs, tänker jag.

  Men ni nämnde att en ny lag är på kommande. Jag har förstått att det finns önskemål och förhoppningar om att det ganska snart från fältet. Det är ingenting som finns i ert regeringsprogram om jag tittar rätt. Kan ni säga någonting om förväntad tidsplan?


 • Tack, talman! Inte i dagsläget, nej. Jag vet att den är efterfrågad och det kom också fram i remissvaren från Rädda Barnen och ombudsmannamyndigheten, tror jag, att det behöver göras en översyn av familjevårdarlagen. Det är man medveten om på avdelningen.

  Men just nu så är det full fokus på att få det nya socialvårdslagstiftningspaketet i hamn, få alla anvisningar, tillämpningsanvisningar, guider och sådant klart. Med tanke på att det har blivit en viss förskjutning på grund av COVID-19, och allt det arbete som just nu pågår på avdelningen, så vågar jag inte lova när det kommer att bli. Men det finns med i vårt medvetande och vi vet om att det är viktigt.


 • Ledamot Wille Valve (M) Anförande | 13:35

  Talman! Det här är kanske det svåraste ärendet att säga något alls om idag, men jag tänkte försöka.

  Det är en strikt teknisk ändring som innebär att en redan befintlig text flyttas från förordningsnivå till lagnivå, det vill säga exakt samma bestämmelser som tidigare avses gälla.

  Det är en formidabel utmaning att säga något särskilt av bestående värde om detta ärende som kanske rent av måste betecknas som alla icke ärendes moder. Jag kan inte ens föreställa mig att utskottet skulle ha något att invända, men kanske vi lyckas.

  Det enda som jag kan föreställa mig att det möjligen finns att säga är att det kan vara intressant att läsa Ålandsdelegationens resonemang. Eftersom man kan föreställa sig att Ålandsdelegationen kan ta tillfället i akt och göra en indirekt grundlagstolkning av lämplig författningsnivå eftersom Ålandsdelegationen vid några tillfällen faktiskt har tagit ställning i ljuset av den nya grundlagen. Just det kan väl möjligen vara av intresse för landskapsregeringen i framtida lagstiftning. Tack för ordet.


 • Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet omfattas? Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.