Remissdebatt

  • Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.

    En gemensam diskussion kommer att tillåtas även för detta ärende och ärende nr 7 på föredragningslistan.