Föredras

 • En fråga ska läsas upp av frågeställaren och efter det ger lantrådet eller en minister svar på frågan. Frågeställaren får sedan hålla högst två anföranden som också kan besvaras. Någon annan diskussion är inte tillåten. För svaret på frågan tillämpas ingen tidsbegränsning medan övriga yttranden inte får överstiga tre minuter. Svaret kommer att ges av minister Holmberg-Jansson. Ordet ges först till lagtingsledamoten Jessy Eckerman.


 • Talman! Minister Holmberg Jansson, könsbalansen i det tillsatta patientrådet vid ÅHS lever inte upp till jämställdhetslagen eftersom en av sex ledamöter är män. Patientrådets sammansättning är inte heller representativ för det åländska samhället gällande ålder och etnicitet. Man uppfyller inte heller FN:s konvention om personer med funktionsnedsättning och representation, artikel 29.

  Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga: Varför prioriterar och respekterar inte landskapsregeringen jämställdhets- och jämlikhetsfrågorna samt lag och konventioner vid tillsättande av arbetsgrupper, kommittéer och råd och hur avser man sköta dessa frågor i framtida tillsättningar?


 • Talman! Tack för frågan ledamot Eckerman. Ålands hälso- och sjukvård är som bekant en landskapsmyndighet underlydande Ålands landskapsregering. Som myndighet svarar alltså ÅHS själva för sina förvaltningsbeslut och att de är lagenliga. Sedan har Ålands ombudsmannamyndighet som uppdrag att övervaka implementeringen av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män och informera om lagen samt ge råd och anvisningar för hur lagen ska tillämpas.

  Landskapsregeringen har på tjänstemannanivå upplyst ÅHS, innan den skriftliga frågan ställdes faktiskt, om jämställdhetskraven för tillsättande av kommittéer, delegationer och andra motsvarande organ i landskapet samt hur beslutet i detta fall kan rättas till.

  Talman! Jag har egentligen ingenting mer att tillägga i frågan.


 • Ledamot Jessy Eckerman (S) Tilläggsfråga | 16:11

  Ledningsgruppen inom ÅHS har torsdagen den 22 mars 2022 sammanträtt för att besluta om att utnämna medlemmarna som ska ingå i rådet. ÅHS styrelse, som ligger under minister Holmberg-Jansson, har satt ut olika kriterier: Urvalet ska spegla samhället i stort; olika kön, ålder och etnicitet. Trots detta består rådet av fem kvinnor och en man, något som bryter mot lagen om representation om kvinnor och män i de organ som tillsätts av kommuner, staten och landskapsregeringen osv.

  Lagen om kvotering mellan kvinnor och män är entydig. Lagen har tillämpats sedan 1980-talet och borde vara allmänt känd i det här laget. Rådet uppfyller inte heller det uppsatta målet om ålder, det finns ingen yngre representant i rådet. Att utesluta yngre att vara delaktiga i frågor som rör dem är en form av åldersdiskriminering. Styrelsens linje om olika etniciteter uppfylls inte heller.

  Hur garanterar man från landskapsregeringen - och det är också ministern som är ansvarig för styrelsen och ÅHS verksamhet - och säkerställer att det tillsatta patientrådets nuvarande sammansättning uppfyller kraven på en rättvis könsbalans, åldersfördelning och mångfald?


 • Talman! Ålands hälso- och sjukvård är en myndighet, underlydande Ålands landskapsregering. Som myndighet så svarar ÅHS själva för sina förvaltningsbeslut och att de är lagenliga.

  Så jag har egentligen ingenting mer att säga i saken. Landskapsregeringen har påpekat att detta behöver rättas till.


 • Ledamot Jessy Eckerman (S) Tilläggsfråga | 16:13

  Ett annat av styrelsen uppsatta kriterierna för patientrådet var att medlemmarna ska representera patientgrupper som är särskilt utsatta eller möter särskilda utmaningar.

  Det verkar som rekryteringsprocessen inte heller följer FN:s konventionen 29 § om att personer med funktionsnedsättningar ska få företräda sig själva och vara delaktiga i det demokratiska arbetet. Vad jag fått höra så hade man bara en öppen intresseanmälan, vilket ganska sällan ger resultat gällande viktiga och högt uppsatta krav i rekryteringen.

  Om inga lämpliga kandidater kunde hittas bland intresseanmälningarna, hade landskapsregeringen kunnat rikta frågan till alla intresseorganisationer för att uppnå styrelsens kriterier, förslagsvis Ålands handikappförbund och dess medlemsföreningar, och be om att få två eller tre namn på personer av olika kön med funktionsnedsättningar. Man kunde ha riktat frågan till Ålands mångkulturella förening för att möta Ålands alla olika etniciteter. Man kunde viga en plats i rådet för en yngre person, en plats som inte behöver vara statisk utan bytas ut med tanke på att unga personer på Åland ofta åker bort för att studera. Man kunde rikta frågan till regnbågsfyren då man vet att HBTQ personer är en särskilt utsatt grupp och samtidigt ytterligare vidga könsbalansen.

  Nu är det här rådet tillsatt och rådet är ändå en del av landskapsregeringens verksamhet. Hur säkerställs att rådet kan utföra sitt arbete att representera hela det åländska samhället som en helhet? Jag tycker att man borde göra om rekryteringsprocessen och rikta in den så att den uppnår de här kriterierna.


 • Tack, talman! Ålands landskapsregering har inte på något sätt varit delaktiga i rekryteringsprocessen. Ålands landskapsregering har inte på något sätt varit med i tillsättandet av platserna på denna självständiga myndighetens beslut. Den här underlydande myndigheten tar själv ansvar för de beslut som tas och att de är lagenliga. Ålands ombudsmannamyndighet har ett ansvar att övervaka att implementeringen av lagen följs. Vi har dessutom på tjänstemannanivå påpekat att det här beslutet behöver rättas till.

  ÅHS-styrelse består av ledamöter från regeringsblocket och från oppositionen. ÅHS-styrelse har däremot möjlighet att ha åsikter kring det här. Nu vet jag att när man tillsatte det här rådet så var det på ledningsnivå och inte på styrelsenivå.

  Jag tackar för frågan och jag håller med om att lagen ska följas. Det är helt självklart att man ska beakta att det är minst 40 procent representerade av vardera kön. Tack!


 • Landskapsregeringens svar antecknas för kännedom. Ärendet är slutbehandlat.