Finansutskottets betänkande 6/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Finansutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 6/2001-2002

 

Datum

 

Finansutskottet

2002-05-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finansutskottets betänkande

Förslag till första tilläggsbudget för år 2002

·       Landskapsstyrelsens framställning nr 22/2001-2002

·       Finansmotion nr 57/2001-2002

·       Finansmotion nr 58/2001-2002

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsstyrelsens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Allmän motivering. 1

Budgetsituationen. 1

Detaljmotivering. 2

Ärendets behandling. 3

Sakkunniga. 3

Närvarande. 3

Reservation. 3

Utskottets förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsstyrelsens förslag

 

Landskapsstyrelsen föreslår att ett första tillägg till budgeten för år 2002 antas. Tillägget balanserar på ett netto om 2.234.000 euro. Om tilläggsbudgeten antas har totalt 241.306.000 euro budgeterats för år 2002.

 

Motionerna

 

I anslutning till budgeten har två finansmotioner inlämnats.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att landskapsstyrelsens förslag till tilläggsbudget godkänns utan ändringar med de synpunkter som utskottet anför. Vidare föreslår utskottet att finansmotionerna nr 57-58/2001-2002 förkastas.

 

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Budgetsituationen

Utskottet har efter omröstning (3-2) beslutat omfatta landskapsstyrelsens motivering under denna rubrik. Beslutet biträddes av ordföranden Folke Sjölund, vice ordföranden Lars Holmberg samt ledamoten Jan-Erik Mattsson.

     Vidare har utskottet efter omröstning (3-2) beslutat att ytterligare direktiv till landskapsstyrelsen i denna fråga inte erfordras. Beslutet biträddes av ordföranden Folke Sjölund, vice ordföranden Lars Holmberg samt ledamoten Jan-Erik Mattsson.

 

 

Detaljmotivering

 

U T G I F T E R

 

 

46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

46.09.

ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET

 

46.09.24.

Utgifter för Ålands konst- och arkitekturhistoria

 

 

 

I ltl Harriet Lindemans m.fl. finansmotion nr 58 föreslås en sänkning av anslaget för utarbetandet av en bok om åländsk konst- och arkitekturhistoria med 37.000 euro.

      Utskottet föreslår att motionen förkastas. Beslutet tillkom genom omröstning (3-2). Beslutet biträddes av ordföranden Folke Sjölund, vice ordföranden Lars Holmberg samt ledamoten Jan-Erik Mattsson.

 

46.09.53.

Understöd för 4/mbk Pommerns underhåll

 

 

 

 

 

I framställningen anges att understöd skall utges till Mariehamns stad för planering av museifartyget Pommerns 100-års jubileum år 2003.

     Utskottet har erfarit att anslaget är avsett för Pommerns 100-års jubileum.

 

46.09.59.

Övrig kulturell verksamhet

 

 

 

 

 

I ltl Harriet Lindemans m.fl. finansmotion nr 57 föreslås en höjning av anslaget med 37.000 euro för att möjliggöra en fortsatt projektering av operan Kung Karls jakt.

     Utskottet finner projektet som sådant intressant, men har beslutat omfatta landskapsstyrelsens prioritering av 2003 års kulturevenemang där bl.a. Pommerns 100-års jubileum ingår. Finansmotionen förslås därför förkastas.

 

46.55.

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

 

46.55.20.

Verksamhetens utgifter (VR)

 

 

 

 

 

Utskottet förordar anslaget men anser att en rektor för Högskolan på Åland kan tillsättas först efter att lagtinget godkänt landskapsstyrelsens framställning 17/2001-2002 om en ny högskolelagstiftning.

 

 

47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

47.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

 

47.03.88.

Aktieteckning i bolag (R)

 

 

 

Utskottet har beslutat omfatta landskapsstyrelsens förslag till motivering under momentet. Beslutet tillkom genom omröstning (3-2). Beslutet biträddes av ordföranden Folke Sjölund, vice ordföranden Lars Holmberg samt ledamoten Jan-Erik Mattsson.

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 24 april 2002 inbegärt finansutskottets yttrande över framställningen. I anslutning till framställningen inlämnades finansmotionerna nr 57 och 58/2001-2002, vilka remitterades till utskottet den 29 april 2002.

 

Sakkunniga

 

Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Olof Erland, finanschefen Dan E Eriksson, byråchefen Jan-Ole Lönnblad, verkställande direktören i Ålands Industrihus Ab Agneta Erlandsson-Björklund, verkställande direktör Tomas Lepistö, verkställande direktören för Ålands producentförbund Henry Lindström, rektorn för Ålands yrkesskola Sture Skogberg, projektledaren i kongress- och kulturhuskommittén Stig Svahnström samt projektledarna för operan Kung Karls jakt Björn Blomqvist och Robert Liewendahl.

 

Närvarande

 

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Folke Sjölund, vice ordföranden Lars Holmberg, ledamöterna Jan-Erik Mattsson (delvis) och Anne-Helena Sjöblom samt ersättarna Per-Erik Eriksson (delvis) och Jörgen Strand.

 

Reservation

 

Till betänkandet har fogats en gemensam reservation av ledamoten Anne-Helena Sjöblom och ersättaren Jörgen Strand samt en reservation av ersättaren Jörgen Strand.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar landskapsstyrelsens förslag till första tillägg till budget för landskapet Åland under år 2002 samt

 

att lagtinget förkastar finansmotionerna 57 och 58/2001-2002.

 

 

__________________

 

 

 

Mariehamn den 21 maj 2002

 

 

Ordförande

 

 

Folke Sjölund

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson