• Publicerad tisdag den 18 maj 2021 kl. 16:00

Årets stipendiater ur Ålands självstyrelses 75-årsjubileumsfond

De lediganslagna forskningsstipendierna ur Ålands självstyrelses 75-årsjubileumsfond söktes av 10 personer. Efter genomgång av ansökningarna har Ålands lagtings kanslikommission den 5 maj 2021 beslutat fördela medlen på följande sätt:

Johan Flink
1 900 € för doktorsavhandlingsprojekt inom nationalekonomi om mobilitet på den åländska arbetsmarknaden. Den före pandemin utomordentligt goda arbetsmarknadsframgången på Åland är en fråga som väckt mycket uppmärksamhet men som det finns väldigt få trovärdiga förklaringar till. Doktorsavhandlingsprojeket söker förklaringar till bland annat detta och resultaten kommer att vara till nytta i den framtida utformningen av dels Ålands men också andra regioners arbetsmarknads- och -migrationspolitik.

Emilia Biskop
5 000 € för sitt doktorsavhandlingsprojekt ” Separation inom neonatalvård- effekter hos barn, föräldrar och vårdpersonal” vid Uppsala universitet. Projektet är välstrukturerat och bidrar till att öka kunskapen om vad som händer, både för barn och mödrar, när mödrar separeras från sina nyfödda barn på grund av olika komplikationer. En av orsakerna till komplikationer kan vara stress hos modern, vilket kan vara mer vanligt förekommande hos invandrarkvinnor. Projektet är också aktuellt i och med att det innefattar analys av separation mellan moder och nyfött barn på grund av att modern varit smittad av Covid-virus.

Ida Jansson
5 500 € för sin doktorsavhandling vid Lunds universitet kallad ”Minority protection and minority rights in the 20th century with Åland as a case study” som handlar om Åland i ett minoritets- och människorättsperspektiv kommer att bli färdig under hösten 2021. Ansökan från 75-årsjubileumsfonden gäller framställandet av en svenskspråkig bok baserad på avhandlingen. Projektet skulle bidra till att öka kunskapen om internationella självstyrelsepolitiska frågor som är viktiga för Åland.

Anna Lundberg
3 500 € för doktorsavhandlingsprojektet inom omvårdnad kallat” Att vara sjukskötare och hälsovårdare i glesbygden”. Projektet är av extra relevans för Åland i och med att det fokuserar på förhållanden i glesbygden, och då specifikt i skärgården. Projektet bidrar, liksom Magdalena Hägers projekt, till att fortsätta att bygga upp den kompetens inom vårdvetenskap som finns på Högskolan på Åland.

Magdalena Häger
3 500 € för doktorsavhandlingsprojektet inom vårdvetenskap kallat “Att möta äldre med psykisk ohälsa”. Projektet är relevant eftersom antalet äldre på Åland ökar och psykisk ohälsa och demens är vanligt förekommande. Vårdkvalitet för denna befolkningsgrupp är ett prioriterat område, vilket ytterligare blivit klart i och med Coronapandemin

Susann Simolin
5 500 € för doktorsavhandlingsprojektet ”Användningen av exempel inom internationell konfliktlösning – perspektiv från konfliktregioner”. Avhandlingsprojektet befattar sig med inte mindre än av hur ålandsexemplet använts för konfliktlösning i andra regioner. Projektet är akademiskt intressant och kommer att öka det åländska humankapitalet i denna för självstyrelsen viktiga fråga. Ålands egen trovärdighet som part i framtida diskussioner och förhandlingar om självstyrelsen stärks.

Hasan Akintug
5 000 € analyserar i sitt doktorsavhandlingsprojekt utvecklingen och genomförandet av ”utrikespolitik” i de tre autonoma nordiska regionerna Åland, Färöarna och Grönland ur ett jämförande perspektiv. En viktig faktor som berörs i forskningen är betydelsen av Nordiska rådet för de tre autonoma regionernas geopolitiska rörelseutrymme. Projektet utförs vid Helsingfors universitet och har potential att öka förståelsen för hur Åland kan utnyttja självstyrelsen i ett internationellt perspektiv i framtiden

Mats Wickström med projektgrupp
10 000 € för ”Ålands (okrönta) drottningar: Deskriptiv och substantiell kvinnlig representation i lagtinget 1922–2022.” Projektet fick finansiering 2020 och bör få fortsatt finansiering eftersom det är kommissionens prioriterade projekt om kvinnor i lagtinget under självstyrelsens 100-åriga historia

Tidigare stipendiater hittar du här