• Publicerad onsdag den 13 december 2023 kl. 16:04

Bekämpning av hybridhot i fokus i Nordiska rådets presidium

Nordiska rådets presidium samlades till ett möte i Esbo den 11–12 december. Från lagtinget deltog lagtingsledamoten Wille Valve (MSÅ). Valve deltog i mötet i sitt uppdrag som lagtingets representant i en arbetsgrupp som förbereder ett eventuellt behov av att ändra Helsingforsavtalet, men fick i likhet med sin färiske kollega även delta i delar av presidiets möte.
Under tisdagen den 12 december träffade presidiet och arbetsgruppen Teija Tiilikainen som är direktör för Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot. De närvarande fick en genomgång av hur hybridhot yttrar sig och de politiska åtgärdernas roll i bekämpningen av hybridhot, betydelsen av artificiell intelligens och potentialen för ett starkare nordiskt civil-militärt samarbete för att bemöta hybridhot.

Under arbetsgruppens möte behandlades ett första utkast till rapport samt fördes en diskussion med Finlands kommunikationsminister Lulu Ranne.
Färöarna har sedan flera år ett medlemsförslag liggande i Nordiska rådet som syftar till att möjliggöra för Färöarna att bli en fullvärdig medlem i Nordiska rådet. Denna fråga blir givetvis aktuell för en lösning ifall Helsingforsavtalet skrivs om. Lagtingets hållning har hittills varit den att det inte finns liknande ambitioner från Ålands sida, men att man stöder Färöarna i deras strävanden.

Nordiska rådet är en interparlamentarisk samarbetsorganisation som grundades 1952. Till Nordiska rådet hör Finland, Sverige, Norge, Danmark och Island samt de självstyrande områdena Åland, Färöarna och Grönland. Rådet kan ge rekommendationer till Nordiska ministerrådet och regeringarna. I Nordiska rådet sitter 18 riksdagsledamöter från Finland och två plus ersättare från Ålands lagting. Medlemmarna i Finlands delegation deltar året om i rådets arbete i utskotten och presidiet. Nordiska rådets politiska ledning, dvs. presidiet, ansvarar för allmänna politiska frågor, arbetsplan och budget samt det parlamentariska samarbetet inom utrikes- och säkerhetspolitiken.

Ytterligare information ger: Wille Valve, tel. 040 596 2929, willw.valve@lagtinget.ax Sten Eriksson, delegationssekreterare, tel. 0457 344 5640, sten.eriksson@lagtinget.ax