Reception
  • Publicerad tisdag den 17 augusti 2021 kl. 10:23

Lagtinget söker en informationsassistent

Vår informationsassistent har börjat studera så nu söker vi en ersättare. 
Majoriteten av de anställda vid lagtingets kansli är kvinnor. Vi ser därför fram emot både manliga och kvinnliga sökande.  

Informationsassistentens uppgifter 

Informationsassistenten ansvarar för lagtingets reception under vanlig kanslitid. Det innebär att se till att det hålls snyggt vid receptionen/entrén, ta emot besökare i lagtingshuset, visa dem tillrätta, informera om pågående verksamhet i lagtinget och att vid behov bistå lagtingets gäster med ytterkläder och resväskor. Förstås hör också övriga receptionsuppgifter till.  

Biträda ledamöterna

Till informationsassistentens uppgifter hör att biträda lagtingsledamöterna med deras datorer och bokningar av mötesrum, utskrifter och kopior mm.

Biträda protokollsekreteraren vid utskrift av diskussionerna i lagtinget 

Lagtingets protokollsekreterare Marina Wikstrand-Andersson skriver ut allt som sägs i lagtingets plena i det som ofta kallas det stenografiska protokollet. Till informationsassistentens arbetsuppgifter hör att upp till 1/3 del av arbetstiden biträda protokollsekreteraren med utskrifter av lagtingsledamöternas yttranden från ljudfiler.  Den text som skrivs ut ska även språkredigeras så en god formuleringsförmåga och språkbehandling är en förutsättning för att den här uppgiften ska kunna skötas väl. 

Sköta uppdateringen av lagtingets hemsida 

Till informationsassistentens uppgifter hör att ansvara för uppdateringen av lagtingets hemsida (förutom själva lagtingshandlingarna). Det kan handla om information om vad som pågår i lagtinget, om aktuella besök, om att ta bilder av besökare och lägga ut på hemsidan etc. Till uppgiften hör också att i samråd med biträdande lagtingsdirektören handha utvecklingen av hemsidan. 

Fungera som teknisk back-up 

Lagtingets IT-system för plenum startas och övervakas av lagtingsassistenten Marina Eriksson. När Marina är förhindrad sköts uppgiften av informationsassistenten som därför måste kunna hantera datasystemet. Några särskilda förhandskunskaper krävs inte men ett intresse för datasystem.  

Sköta de särskilda arbetsuppgifter som lagtingsdirektören anvisar 

Beroende på hur arbetsbelastningen i övrigt ser ut kan informationsassistenten också bidra med andra arbetsuppgifter som hör till lagtingskansliet. Som exempel kan nämna att skriva inbjudningskort, att klistra kuvert och andra kontorsuppgifter av varierande slag samt att bistå lagtingsbibliotekarien.  

Arbetsplatsen 

Lagtingets reception ligger rakt framför lagtingets ingång och bakom den böjda receptionsdisken finns informationsassistentens arbetsrum med en glasvägg mot disken och ingången. I arbetsrummet finns indirekt dagsljus. 

Arbetstid  

Arbetstiden är fastslagen till för närvarande 08.00 - 16.15.
Eftersom receptionen bör vara bemannad under kanslitid är arbetstiden i princip fastslagen till 08.00-16.15 (med en timmes lunchrast). Det innebär att möjligheten att använda sig av flextid är mycket begränsad. Under kortare stunder som t.ex. vid lunch och kafferaster kan receptionen givetvis vara obemannad.

Semestrar 

Det kommer inte att vara några problem att ta ut semester under t.ex. juli månad och sannolikt inte heller under mellandagarna vid jul/nyår eller under sportlovet. Under övriga tider bör det finnas en överenskommelse med byråsekreteraren som kan bemanna receptionen så att den inte står obemannad under sådana tider av året när det pågår övrig verksamhet. 

Lönen 

Informationsassistenten anställs i arbetsavtalsförhållande.  
Lön utgår enligt lagtingets tjänstekollektivavtal (2223,90-2451,85 beroende på antalet erfarenhetstillägg).  

Utbildning och erfarenhet  

För uppgiften lämplig utbildning (minst på gymnasialstadienivå) och erfarenhet samt kunskaper i engelska.
Den som antas till uppgiften som informationsassistent bör även vara datakunnig och dataintresserad, ha kunskaper i engelska, vara snabb på maskinskrivning, vara självgående och inititiativrik, ha ett trevligt bemötande, en god språkbehandling och en lämplig erfarenhet. Kunskaper i ytterligare språk är en fördel.  

Om du har frågor 

Kontakta gärna tidigare lagtingsassistent Marina Eriksson tel 25334 eller lagtingsdirektör Susanne Eriksson tel 25331 om du har några frågor. Protokollsekreteraren Marina Wikstrand-Andersson tel 25333 kan också informera om utskriften av ledamöternas yttranden.  

Ansökan 

En fritt formulerad ansökan lämnas till Ålands lagting, PB 69, 22 101 Mariehamn eller till jessica.laaksonen@lagtinget.ax, senast den 2 september 2021, kl. 16.15.