marmorväggen självstyrelsegården
  • Publicerad onsdag den 6 mars 2024 kl. 18:00

Ledig tjänst som landskapsrevisor - förlängd ansökningstid

Landskapsrevisionen är en oberoende myndighet under Ålands lagting. Myndighetens uppgift är att svara för övervakningen av landskapets finanser, budgetens iakttagande, verkställigheten av lagtingets beslut samt att landskapsförvaltningen sköts på ett lagenligt och ändamålsenligt sätt.

På grund av få sökande förlängs ansökningstiden för tjänsten som

landskapsrevisor

Landskapsrevisionen leds av landskapsrevisorn som är chef för myndigheten. Landskapsrevisorn beslutar självständigt vad som ska granskas och hur granskningen ska bedrivas samt om slutsatserna av granskningen.

Behörighetsvillkoren framgår av 10 § landskapslagen (2013:25) om Landskapsrevisionen. Behörig för tjänsten som landskapsrevisor är den som vid universitet eller därmed jämförbar högskola, som är erkänd av en nationell utbildningsmyndighet, avlagt en examen som motsvarar minst fyra års heltidsstudier och innehåller en lämplig ämneskombination, är väl förtrogen med offentlig ekonomi och landskapsförvaltningen samt har erfarenhet av ledarskap.

Landskapsrevisorn väljs av lagtinget för en period av sju år. Det är möjligt att välja om en landskapsrevisor en gång. Tillträde enligt överenskommelse, gärna 1 juni 2024.  

Enligt beslut i kanslikommissionen utgår en lön om 7.130 euro per månad jämte avtalsenliga förhöjningar.

Ansökan lämnas till Ålands lagtings kansli, PB 69, 22 101 Mariehamn eller per mail till jessica.laaksonen@lagtinget.ax senast torsdagen den 11 april 2024 klockan 16.00.
Tidigare sökanden till tjänsten kvarstår.

Läs mer om förarbetena samt landskapslagen om Landskapsrevisionen via denna länk, https://www.lagtinget.ax/arenden/oberoende-landskapsrevision-13881.  Av lagen och dess förarbeten framgår myndighetens samt landskapsrevisorns uppgifter och ställning.

Frågor kan riktas till landskapsrevisorn Dan Bergman, telefon 25257 eller dan.bergman@revisionen.ax eller lagtingsdirektör Susanne Eriksson, telefon 25331.

 

Ålands lagtings kanslikommission