• Publicerad tisdag den 27 oktober 2020 kl. 15:00

Roger Nordlund i nordiskt talmansmöte

De nordiska parlamentens talmän möts i regel i anslutning till Nordiska rådets årliga session men höll i år sitt möte digitalt på motsvarande sätt som Nordiska rådets övriga möten. Från lagtingets sida deltog talman Roger Nordlund.

Mötet inleddes med en s.k. tour de table där talmännen informerade varandra om situationen i parlamenten. Talman Roger Nordlund berättade bl.a. att Åland hittills klarat sig väl i fråga om Covid 19 eftersom vi hittills inte haft några inlagda patienter eller dödsfall, men att Åland däremot drabbats hårt ekonomiskt med en 16-procentig sänkning av bruttoregionalprodukten. Informationen väckte viss uppmärksamhet och en jämförelse gjordes med Island där BNP-minskningen nu är ca 8 procent, vilket är högre än under finanskrisens dagar då Island drabbades oerhört hårt.

Talmännen diskuterade ytterligare digital säkerhet samt jämställdhetsfrågor. Sveriges talman Andreas Norlén redogjorde för Sveriges riksdags strukturella arbete med jämställdhetsfrågor och hur deras jämställdhetsgrupp arbetar. - Mötet var inspirerande och särskilt frågan om en jämställdhetsgrupp är något som jag anser att lagtinget bör ta fasta på för att jämställdhetsarbetet ska kunna bedrivas långsiktigt och systematiskt, säger talman Nordlund.