Ålands vapen i talarstolen Ålands vapen i talarstolen
  • Publicerad måndag den 20 maj 2024 kl. 11:41

Stipendiater 2024

Stipendier ur jubileumsfonden 2024

De lediganslagna forskningsstipendierna ur Ålands självstyrelses jubileumsfond söktes av 13 personer. Efter genomgång av ansökningarna har Ålands lagtings kanslikommission den 13 maj 2024 beslutat fördela medlen på följande sätt:

Pi Fagerlund 1 500 euro

För att slutföra sin doktorsavhandling om hur socioekonomiska faktorer hos medelålders och unga med kronisk smärta associeras till arbetsoförmåga. Fagerlund arbetar på ÅHS, och en höjning av kompetensnivån inom samhällsmedicin på Åland är välkommet. Både ur ett individperspektiv ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det mycket viktigt att yngre personer inte blir arbetsoförmögna Erika Boman 7 400 euro för projektet ” Undersökning av hjärnhälsan hos de allra äldsta på Åland”. Detta projekt är en del av ett större forskningsprojekt (GERDA) som jämför äldre i Finland, på Åland och i Sverige. Hjärnhälsa undersöks i projektet som en helhet som påverkas av demens, sjukdomar men också av sociala faktorer. Projektet är av stort intresse för Åland då det har visat sig att äldre ålänningar har mycket god hälsa i äldre år och dessutom låg frekvens av demens. Projektet har potential att öka vår kunskap om till exempel levnadsförhållandena på Åland på något sätt bidrar till detta.

 

Axel Hjo 5 000 euro

för doktorsavhandlingsprojektet ”Förhandsgranskning av parlamentsbeslut i Norden”. Doktorsavhandlingsprojektet som utförs vid Universitetet i Bergen handlar om att jämföra de förhandsgranskningsmekanismer som används för att säkerställa den statsrättsliga förenligheten av föreslagna parlamentsbeslut i Norden, inklusive Åland. I Finland sker detta genom grundlagsutskottet. Avhandlingen är relevant för Åland bland annat eftersom det i princip är Högsta domstolen (och inte ett parlamentariskt valt organ) som granskar grundlagsenligheten för åländska lagförslag. Avhandlingsprojektet är av intresse för Ålands självstyrelse och bidrar till att öka den internationella förståelsen för Ålands juridiska särställning.

 

Ulf Linderfalk 12 000 euro

för forskningsprojekt ”Ålands autonomi som en komponent av en objektiv regim”. Forskningsprojektet utförs på Lunds universitet och handlar om hierarkin i den internationella folkrätten. Historiskt sett har folkrätten inte varit hierarkisk till sin natur medan det under senare tid kommit in allt mer av tvingande internationell lagstiftning. Ulf Linderfalk ämnar bland annat att utreda om Finland och andra staters utfästelser om Ålands autonomi kan anses vara en objektiv regim, vilket i princip på ett sätt är utreda hur juridiskt tvingande dessa utfästelser kan anses vara. Denna fråga är högaktuell på grund av bland annat Finlands inträde i NATO. Även denna ansökan är av intresse för Ålands självstyrelse och bidrar till att öka den internationella förståelsen för Ålands juridiska särställning.

 

Henrietta Gustavsson 2 500 euro

för sitt doktorsavhandlingsprojekt där hon studerar hur patienter som fått en del av skallbenet bortopererat efter allvarlig hjärnskada upplever väntetiden till att skallbenet opereras tillbaka. Tidigare forskning har belyst prognosen ur en medicinsk synvinkel, medan denna avhandling fyller en kunskapslucka gällande patientperspektivet, vilket är en viktig del av omvårdnadsforskning. På Åland finns ett litet kluster av omvårdnadsforskning, och det är viktigt att ytterliga stöda detta

 

Mathias Lundström 5 000 euro

för sitt doktorsavhandlingsprojekt som handlar om livsstilsfaktorers inverkan på ett hälsosamt åldrande. Projektet är speciellt inriktat på effekten av fysisk aktivitet på förekomsten av kognitiv svikt och depression. Avhandlingen syftar också till att utveckla hälsofrämjande rekommendationer för att skydda livskvaliteten högt upp i åldrarna. Lundström arbetar på ÅHS, och en höjning av kompetensnivån inom forskning om äldre på Åland är välkommet, inte minst på grund av att Ålands befolkning åldras

 

Marika Nordberg 10 000 euro

för projekt om fästingburen hjärnhinneinflammation (TBE, Kumlingesjukan) på Åland. Trots införande av det allmänna vaccinationsprogrammet 2006 har det årliga antalet insjuknade i TBE på Åland varit högt. TBE är en endemisk sjukdom på Åland och förekomsten är förhållandevis hög jämfört med andra regioner. Syftet med detta projekt är att fortsätta att forska om TBE, bland annat vad gäller den kliniska bilden av TBE, vaccinationsgenombrott, utveckling av diagnostik och rehabilitering. TBE-forskningen på Åland är viktig, inte bara för ålänningarnas eget välbefinnande, utan också som en liten nisch där medicinsk forskning kan ge Åland en viss uppmärksamhet också utanför Åland.

 

Susann Simolin 7 600 euro

Susann Simolin har fått finansiering från Ålands 75-års jubileumsfond 2021 för sitt avhandlingsprojekt ”Territorial autonomy as a tool for conflict resolution - the functions of using concrete examples, studies in the light of diffusion.” Under de senaste två åren har Simolin varit anställd på heltid på Åbo Akademi för att skriva på avhandlingen som nu börjar närma sig ett färdigställande, och medel söks för detta slutförande. Avhandlingens tema befattar sig med inte mindre än av hur Ålandsexemplet använts för konfliktlösning i andra regioner. Projektet är akademiskt intressant och kommer att öka det åländska humankapitalet i denna för självstyrelsen viktiga fråga. Ålands egen trovärdighet som part i framtida diskussioner och förhandlingar om självstyrelsen stärks. Susann Simolin har även nyligen blivit utnämnd till direktör för Fredsinstitutet, och det är därför ändamålsenligt för Ålands självstyrelses 75-års jubileumsfond att stöda slutförandet av doktorsavhandlingen. Det skapar trovärdighet att direktören för Fredsinstitutet har en doktorsexamen

 

 

Stipendierna kommer att delas ut på självstyrelsedagen söndagen den 9 juni 2024 i samband med lagtingets festligheter i lagtingets plenisal kl.18.45