Talman Bert Häggblom vid den högtidliga avslutningen Talman Bert Häggblom vid den högtidliga avslutningen
  • Publicerad tisdag den 31 oktober 2023 kl. 15:00

Talman Bert Häggbloms tal vid avslutande av lagtingsperioden 2019-2023 den 31 oktober 2023

Värderade talmän, lantråd, landshövding, lagtingsledamöter, ministrar, konsuler och åhörare.

 

Idag avslutar vi lagtingsperioden som varit en mycket turbulent period för vårt Åland.

 

I mars 2020 stängdes vår gräns mot Sverige och hela färjtrafiken lamslogs.

För Åland blev stängningen mycket smärtsam då hela vår färjnärings existens stod på spel. Utan samhällsinsatser och privata uppoffringar skulle konsekvenserna blivit betydligt allvarligare än de blev.

Ett uppriktigt tack bör riktas till de ägare och andra som med risk för förlust av egna medel uppoffrade sig för att rädda näringen.

Pandemin fick dock konsekvenser då en kryssningslinje till Stockholm försvann samt att vår förbindelselänk med fartyg på kortrutt mellan Mariehamn och Kapellskär upphört.

Med beaktande av det skatteundantag vi har gäller det för Er politiker som är kvar i nästa lagting att ställa krav mot våra rederier att skatteundantaget uttryckligen är till primärt för ålänningarnas behov. Om vår turistnäring ska ha någon framtidstro krävs att förbindelserna mellan Åland och Sverige förbättras snarast och att det är tonnage med Ålands flagga i aktern. Ur sysselsättningssynpunkt är det viktigt att ålänningar får jobb på de fartyg som trafikerar Åland.

Skatteundantagets konsekvenser för åländska företag och enskilda bör likaså prioriteras och lösas av oss ålänningar då den utredning som regeringen utlovat inte innebär några förändringar under kommande år då den ska analysera konsekvenser - inte åtgärder.

Ålands folk visade på den styrka som finns i vårt samhälle under pandemin. Oaktat att arbetslösheten steg till mer än 15 % på vårvintern 2020 kom vi över krisen på mycket kort tid då den landbaserade verksamheten visade sin kraft. Influtna skatter visade också att de värsta farhågorna inte besannades.

Jag vill här påstå att tack vare våra kommuners styrka kan dylika krissituationer bättre motverkas än i större enheter. Jag hävdar att Ålands ekonomiska styrka med många små företag har sin grund i den kommunala indelning vi har. Större enheter innebär att upphandlingar i kommuner blir centralt styrda med påföljd att det krävs större företag att ge anbud och små företag slås ut. Vårt samhälle är byggt på småskalighet. Därför har vi egna banker och försäkringsbolag på Åland som med internationella ögon sett anses för små att existera.

Ålands styrka ligger i den höga sysselsättningsgrad som publicerades häromdagen där det framgår att vi har den högsta sysselsättningsgraden i hela Europa med 89,7 %. 

 

100 års jubileum

Under lagtingsperioden påbörjades firandet av Åland 100 med ett viktigt seminarium som ägde rum den 20 oktober 2021 då vi firade 100 år sedan konventionen om icke befästande och neutralisering av ålandsöarna genom beslut i Nationernas förbund. Ett trettiotal ambassadörer från hela världen deltog på plats i seminariet.

Det är värt att här nämna två artiklar i konventionen med tanke på den debatt som förts och förs.

Artikel tre i konventionen – att ingen anläggning eller operationsbas av militär eller marin art, ingen anläggning eller operationsbas för militär luftfart ej heller någon annan anordning avsedd för krigsmaterial får behållas inom Ålands territorium.

I Artikel fyra benämns neutraliseringen vilket innebär att ingen militär, land-sjö- eller luftstridspart som tillhör någon som helst makt får intränga i eller uppehålla sig inom Ålands gränser. All tillverkning, införsel, transitering, återinförsel av vapen och krigsmaterial inom Åland är uttryckligen förbjudet.

I seminariet deltog president Sauli Niinistö som framförde Finlands starka åsikt att konventionen ska upprätthållas. Även anförandena av utrikesminister Pekka Haavisto och kabinettsekreterare Robert Rydberg från Sveriges regering underströk att konventionen ska upprätthållas.

Kunskapen och vetskapen om Åland blev härigenom vida spritt i världen och utgående från den uppskattning och tacksamhet som visades från ambassadörernas sida för arrangemanget så visar det att Åland kan vara ett föredöme också i världspolitiken eftersom diplomater är de som för budskapet vidare och ger incitament för olika lösningar där konflikter uppstår.

Åland 100

Den 9 juni 2022 kulminerade vårt 100 års firande då president Sauli Niinistö med fru Jenni Haukio och Sveriges konung Carl den XVI Gustaf med drottning Sylvia deltog i firandet. Alla talmän från de nordiska parlamenten deltog också i firandet.

Ålands folk ska ha ett stort tack för den uppslutning som skedde den 9 juni. Vi visste inte om alla arrangemang skulle kunna genomföras pga av pandemin och världsläget med krig i Ukraina.

Det fantastiska är att självstyrelsen har visat sig så hållbar att vi kunde fira 100 år. Självstyrelsen ger oss möjlighet att själva bestämma på många områden som rör ålänningars vardag istället för att besluten skulle fattas i Helsingfors. Mänskorna har nära till beslutsfattarna och beslutsfattarna känner till ålänningarnas verklighet och vardag. Tack vare självstyrelsen är vi fortfarande efter 100 år ett enspråkigt samhälle.

 

Bästa lagtingsledamöter

 

Ni har under denna period fått vara med om ett mycket varierande arbete i lagtinget där pandemin satte oss alla på prov. Ni har dock visat på hur effektivt ett parlament kan vara i krissituationer där budgetförslag och lagframställningar antogs i rask takt för att trygga ålänningarnas utkomst och sysselsättning. Det var av yttersta vikt att så många företag som möjligt kunde få fortsätta sin verksamhet. Jag vill påstå att vi lyckades med vår uppgift att skapa trygghet och balans i samhället där oron var stor hur framtiden skulle bli.

 Er skyldighet mot ålänningarna är att de ska känna att Ålands lagting håller hårt i rorkulten och styr skutan Åland tryggt genom alla hårda väder.

 

Under lagtingsperioden har vi fått ny lagstiftning om jordförvärvsrätt och näringslagstiftning.

Dessa lagar är några grundbultar som vi med största försiktighet ska ändra på. Här vänder jag mig emot de som propagerar för att lätta på jordförvärvsreglerna ännu mer. Ni bör besöka Mallorca och tala med urbefolkningen som idag trängs undan eftersom de inte har ekonomi att köpa strandtomt och blir hänvisade upp på land. Vi alla ålänningar även med små inkomster har möjlighet att äga en strandtomt. Samtidigt är våra jordförvärvsregler ett automatiskt strandskydd.

 

Till er alla som lämnar lagtinget och vilar upp i depån för att kanske återvända efter nästa val framför jag Ålands folks tack. Ni har haft det högsta förtroendeuppdrag som vi ålänningar kan ha och uppvisat god arbetsmoral i ert arbete i lagtinget.

 

Till er som fortsätter i det nya lagtinget önskar jag lycka till. Jag hoppas ni kan hålla i skattemedlen så igen upplåning behövs.  Ni kan också om vara mer sparbenägna  för att möjliggöra skattesänkningar med den verktygslåda som finns med kommunalskatteinstrumentet.

 

 

 

Bästa lantråd Veronica Thörnroos och ministrar

 

Återigen har ni fått vara med om ett år med nya utmaningar.

 

I tidigare tal har jag understrukit vikten att hålla ekonomin i balans och att undvika underskott i budgeten. Där återstår utmaningar för kommande regering. Det som är glädjande att det inte blev någon upplåning denna valperiod vilket bör vara rättesnöret också i framtiden.

 

Valperioden påbörjades med ca 70 miljoner i kassan för att i ett skede vara nere på ca 25 miljoner. Enligt de senaste beskedet från finansministern torde kassan nu vara ca 100 miljoner, vilket är utmärkt.

 

Ålänningarna är goda skattebetalare vilket märks på ökade skatteintäkter. Arbetslösheten har igen kommit ner och var i september på 4 procent, vilket är glädjande. Det är förutseende att ni ändrade grundavdraget i kommunalbeskattningen för att förbättra ekonomin för de med lägre inkomst vilket även inbegriper pensionstagare med låga inkomster. Jag hoppas även kommunerna kan undvika att höja skatterna nu när många mänskor har det tufft med ökade avgifter och höga räntor.

 

 

Vi fick inte till stånd en utvecklingsbar självstyrelselag oaktat att ni arbetat hårt för detta under perioden och ert hörande i självstyrelsepolitiska nämnden har upp gått till ca 100 möten.

 

 

En devis som vi ofta använder på Åland är "Oss väl och ingen illa". En utveckling av självstyrelsen drabbar ingen i Finland men ger ålänningarna större och mer verksamma verktyg för att utforma vårt samhälle utifrån våra behov och förutsättningar. 

 

Jag vill framföra ett tack till Er för den gångna valperioden och tack för gott samarbete.

 

Bästa lagtingsdirektör Susanne Eriksson jämte personal

 

Jag tackar dig och hela personalen å lagtingets vägnar för det enorma arbete ni gjort under valperioden. Vii kunde fira ett värdigt och storslaget jubileum. Det erkännande och uppskattning som våra gäster och ålänningar givit uttryck för är överväldigande. Det är ett konststycke att med den begränsade staben ordna ett så stort jubileum och med den risken att allt skulle bli tvunget att avblåsas om pandemi utvecklingen skulle gått i fel riktning. Under denna valperiod har ni ordnat två stora begivenheter med det nu i efterhand så vältajmade Demitaliserings- och Neutraliseingsseminariet den 20 oktober 2021 med alla ambassadörer och jubiléet den 9 juni 2022 med kungaparet från Sverige och presidentparet och alla talmän från hela Norden.

 

Därtill har ni varit med och tagit fram ändringar i lagtingsordingen så arbetet ska kunna var mer effektivt. Det nya lagtinget kommer till dukat bord.

 

Ni hjälper alla lagtingsledamöter när de behöver  formulera motioner, reservationer och skriftliga frågor. Detta förutom allt annat ni gör .

Med en applåd tackar vi Er alla  å det varmaste.

 

 

 

Väderade landhövding

 

För er landshövding och oss i lagtinget är det med stor besvikelse vi kan konstatera att någon ny självstyrelselag inte blivit verklighet oaktat fina tal och utfästelser. I Finlands regeringsprogram i den förra regeringen skulle regeringen arbeta för en utvecklad självstyrelse. Det fanns ett förslag till ny självstyrelselag i Tarja Halonen kommittén som var ett förlikningsförslag som parter från Åland och Finland kunde enas om. Men detta gedigna arbete har vi inte sett något resultat av. Här är nog orsaken att viljan att genomföra en utvecklad självstyrelslag saknas . Helt uppenbart är att en nystart bör ske snarast så nuvarande regering kan avlåta ett förslag vi ålänningar kan omfatta.

 

Efter 100 år av självstyrelse är Åland ett välmående samhälle av nordisk modell. Autonomin har med andra ord klarat de första hundra åren och vi borde nu få till stånd en lag som ger Åland och Finland verktyg att hantera också framtida utmaningar. Det borde ligga i allas vårt intresse att Åland fortsätter vara en kompetent och modern autonomi som kan utgöra det goda exemplet också i framtiden. Från åländsk sida vill vi känna fortsatt förtroende för att riksdagen och regeringen utvecklar vår självstyrelse.

 

En av de viktigaste frågorna i samband med den pågående revisionen är att frågan om självstyrelselagens förhållande till grundlagen ska klargöras på ett för båda parter acceptabelt sätt i syfte att återställa självstyrelselagens status.

 

När riksdagen antog den nya grundlagen var avsikten  uttryckligen att grundlagen inte skulle inskränka på självstyrelselagen vilket grundlagsutskottet skrev i sitt betänkande.

 

Det har lagts ner ett oerhört arbete på en ny självstyrelslag både från åländsk sida och från rikets sida så jag hoppas Ni värderade landshövding med er kunskap kan blåsa nytt liv i detta arbete.

 

Vi ålänningar får aldrig glömma Finlands löfte mot Åland

 

”Sålunda skulle ålänningarna tillförsäkras möjlighet att själva ordna sin tillvaro så fritt det överhuvud är möjligt för ett landskap, som inte utgör en egen stat.”

 

Säkerhetsläget I vår omgivning har radikalt förändrats och lett till att både Finland och Sverige sökt medlemskap i NATO. Det i sin tur har lett till att Ålands demilitarisering och neutralisering har kommit att skärskådas. Ålands demilitarisering är ett vinnande koncept som överlevt trots att det många gånger under årens lopp fått utstå påfrestningar, och så nu återigen. Demilitariseringen är känd för de flesta, men neutraliseringen nämns närmast i förbifarten när man talar om Ålands demilitarisering och neutralisering. Det är ganska förståeligt eftersom neutraliseringen först aktualiseras när det blir ett skarpt läge, men nu när inte Finland längre är neutralt är det viktigt att lyfta neutraliseringen. Diskussionerna under den senaste tiden har kommit att kretsa kring demilitarisering eller militarisering, men neutraliseringen är minst lika viktig och måste lyftas för att bli känt och för att vi skall få internationell acceptans. Det gäller inte bara i Helsingfors utan även här hemma.

 Att säkerhetsläget förändrats i vår omgivning och att Finland och Sverige sökt medlemskap i NATO. Det har lett till att röster höjts för att det vinnande konceptet som Ålands demilitarisering innebär ifrågasatts. Ja, det har till och med höjts röster för att Åland skulle militariseras.

Jag är övertygad om att vår status som demilitariserat och neutraliserat område inte kommer att ändras utgående från en samlad bedömning.

Till er värderade landshövding vill jag tillönska Er fortsatt välgång i ert arbete och jag tackar för ert goda samarbete.

 

Jag vill att ni till president Sauli Niinistö framför lagtingets tack för gott samarbete under den gångna valperioden.