• Publicerad tisdag den 11 oktober 2016 kl. 12:44

Talman Johan Ehn på säkerhets- och försvarspolitisk konferens

Talman Johan Ehn deltog i måndags i Nordiska Rådets konferens om säkerhets- och försvarspolitik som ordnades på Kronborgs slott i Helsingör. I konferensen som arrangerades i samarbete med det danska försvarsministeriet deltog parlamentariker och tjänstemän från hela Norden.

Konferensen inleddes i Köpenhamn där deltagarna fick möjlighet att bekanta sig med den danska marinens fregatt Iver Huitfeldt och en av deras helikoptrar som utöver för militära ändamål också används för ”Serach and Rescue”-uppdrag till havs.

Under konferensen inledde tre huvudtalare, forskare inom försvars- och säkerhetspolitik, diskussionerna som hade det övergripande temat Nordiskt samarbete i en ny och föränderlig säkerhetssituation i Östersjöområdet.  De inledande talarna fokuserade på Norden i världen, Norden i närområdet och Norden i vardagen.

I de efterföljande diskussionerna konstaterade att det nya läget har lett till ett ökat behov av att kontinuerligt utvärdera situationen och vidta gemensamma åtgärder utgående från detta. Det skärpta läget har dels lett till att de Nordiska länderna i högre utsträckning koncentrerar sina insatser i närområdet och viljan att delta i t.ex. FN-operationer har tillsynes minskat, dels har det Nordiska samarbetet både breddats och fördjupats.

De närvarande parlamentarikerna betonade också vikten av att samarbetet fortsätter och fördjupas ytterligare för att ge en enskilt och gemensamt bättre försvarsförmåga men också för att det ger en tydlig säkerhetspolitisk signal om att man noterat förändringen i säkerhetsläget, tar det på allvar och är redo att vidta åtgärder. Många talade också för att i högre utsträckning involvera de Baltiska staterna i det Nordiska försvars- och säkerhetspolitiska samarbetet.

Talman Johan Ehn lyfte i diskussionen Åland och den unika och internationellt grundade säkerhetspolitiska lösning vi har genom vår demilitariserade och neutraliserade status.

”Jag noterade att det finns ett kontinuerligt behov av att informera kring dessa frågor då kunskapen inte alltid är särskilt utbredd” säger talman Ehn. ”Signatärmakterna och framförallt Finland men också Sverige har här ett särskilt ansvar och jag förväntar mig att diskussionerna också framåt ska inrikta in sig på om och i så fall vilka åtgärder som behöver vidtas för att demilitariseringen och neutraliseringen fortsatt kan fungera som en stabiliserande faktor gällande säkerheten i Östersjöregionen” säger Johan Ehn.