Ålands flagga Ålands flagga
  • Publicerad tisdag den 23 maj 2023 kl. 14:42

Vi gratulerar årets stipendiater!

 

De lediganslagna forskningsstipendierna ur Ålands självstyrelses jubileumsfond kommer i år att delas ut till 5 sökande. Efter genomgång av ansökningarna har Ålands lagtings kanslikommission den 22 maj 2023 beslutat fördela medlen på följande sätt:

Pi Fagerlund 6000 euro

För doktorsavhandlingsprojekt inom folkhälsovetenskap handlar om sjukfrånvaro som förorsakas av smärttillstånd bland yngre arbetstagare. Projektet är mycket aktuellt, inte minst av rent samhällsekonomiska skäl. Sjukfrånvaro kostar samhället stora pengar, och ny kunskap som kan minska sjukfrånvaron är av stor betydelse. Dessutom är det välkänt inom hälsoekonomin, att dålig hälsa leder till lägre löner och sämre arbetsmarknadsframgång på ett personligt plan. Stipendierådet anser vidare, att det är viktigt att understöda forskning inom medicin och relaterade vetenskaper inom ÅHS, för att det gör ÅHS till en mer attraktiv arbetsmiljö. I följande led medför det fördelar i rekrytering av personal med hög kompetens i en miljö som karaktäriseras av hårdnande konkurrens om arbetskraft.

Erika Boman 5 000 euro

För projektet ”Samband mellan alkoholkonsumtion och socioekonomiska och hälsorelaterade variabler i den äldrebefolkningen (65+). Detta projekt jämför, via enkäter, alkoholkonsumtion för äldre på Åland, i Österbotten och i Västerbotten. Preliminära resultat indikerar att äldre med högre inkomster och högre utbildningsnivå dricker mer alkohol, vilket i sig är intressant och något överraskande. Projektet försöker bland annat hitta svar på varför detta är fallet. Liksom inom all forskning där enkäter används för forskning om alkohol eller droger finns utmaningar gällande representativiteten av respondenter samt underrapportering av konsumtion.

Hasan Akintug 5 000 euro

analyserar fortsättningsvis i sitt doktorsavhandlingsprojekt utvecklingen och genomförandet av ”utrikespolitik” i de tre autonoma nordiska regionerna Åland, Färöarna och Grönland ur ett jämförande perspektiv. En viktig faktor som berörs i forskningen är betydelsen av Nordiska rådet för de tre autonoma regionernas geopolitiska rörelseutrymme. Projektet utförs vid Helsingfors universitet och har potential att öka förståelsen för hur Åland kan utnyttja självstyrelsen i ett internationellt perspektiv i framtiden.

Johan Flink 10 000 euro

För fortsättningen av sitt doktorsavhandlingsprojekt inom nationalekonomi om mobilitet på den åländska arbetsmarknaden. Den före pandemin utomordentligt goda arbetsmarknadsframgången på Åland är en fråga som väckt mycket uppmärksamhet men som det finns väldigt få trovärdiga förklaringar till. Doktorsavhandlingsprojeketet söker förklaringar till bland annat detta och resultaten kommer att vara till nytta i den framtida utformningen av dels Ålands men också andra regioners arbetsmarknads- och -migrationspolitik.

Per-Olof Sjöstrand 2 000 euro

för ett bokprojekt inom historia om självstyrelselagsreformen 1945-1951. Självstyrelselagsrevisionen 1945-1951 var en betydande händelse i det autonoma Ålands historia, och lärdomarna för dagens situation är många. Stipendierådet vill uppmuntra den sökande med ett inledande mindre projektanslag för att komma i gång med studien, men uppmanar sökanden att utveckla projektet till ett doktorsavhandlingsprojekt, varvid möjligheterna till finansiering i framtiden är bättre.

Stipendierna kommer att delas ut på självstyrelsedagen den 9 juni 2023 i samband med lagtingets festligheter i lagtingets plenisal kl.18.45.