Första behandling

 • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. Diskussion.


 • Ledamot Rainer Juslin (Lib) Anförande | 13:07

  Tack, talman! Republikens president föreslår att Ålands lagting ger sitt bifall till ikraftträdandet av protokollet om ändring av konventionen om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter genom lagar om ändring av dataskyddslagen och lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten så att lagarna träder i kraft på Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

  Landskapsregeringen konstaterade i sitt yttrande att lagtingets bifall tidigare har inhämtats över själva grundkonventionen om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter samt över tilläggsprotokollet om tillsynsmyndigheter och gränsöverskridande flöden av personuppgifter. Synpunkter som landskapsregeringen framfört i det senare fallet har beaktats. Tillsynsmyndigheten på Åland är Datainspektionen.

  Genom protokollet ändras konventionens bestämmelser så att dess innehåll bättre ska motsvara Europeiska unionens dataskyddslagstiftning.

  I de förhandlingar som har resulterat i de nu aktuella tilläggsprotokollen och slutprotokollet har landskapsregeringen inte involverats vilket självstyrelselagen stipulerar. Det är viktigt att lagen efterlevs. Konventionens konsekvenser för landskapet är dock små enligt landskapsregeringens och utskottets bedömningar. Konventionen har redan genomförts genom landskapets dataskyddslagstiftning och föranleder därför inga lagändringar för landskapets del.

  Utskottet har hört myndighetschef Lena Nordman vid tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

  Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet att lagtinget ger sitt bifall till att lagarna träder i kraft på Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.


 • Tack, talman! Till utskottets ordförande och ledamöter i utskottet så vill jag rikta ett tack för att man uppmärksammar särskilt problematiken som vi fortsättningsvis har när det gäller att involvera Åland i ett tidigt skede i förhandlingar gällande internationella fördrag på olika nivåer.

  Det är lite märkligt att konstatera igen att ännu en gång så sker det ett misstag i Helsingfors. Det är svårt att säga hur vi ska få bukt med det här. Vi kan ju ponera att lagtinget skulle tvingas säga nej på grund av att det skulle finnas brister i avtalet som var av sådan kaliber jämfört med det föreliggande förslag eller protokoll som inte innebär någon större påverkan på Åland.

  Här har vi gemensamt med landskapsregering någonting att fundera på. Kanske självstyrelsepolitiska nämnden måste ta initiativ till en diskussion? Hur ska vi åter uppmärksamma (… taltiden slut).


 • Ledamot Rainer Juslin (Lib) Repliksvar | 13:10

  Tack, talman! Tack vicelantrådet Jansson. Ja, det förefaller som det är mera regel än undantag faktiskt att man från rikets sida "glömmer" att höra och vara i dialog med landskapsregering och lagtinget. Det är synd. Jag tror att det är bra att landskapsregeringen uppmärksammar det här vid samtalen med exempelvis justitieministeriet.


 • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling. Ärendets första behandling är avslutad.