Föredras

 • En fråga ska läsas upp av frågeställaren och efter det ger lantrådet eller en minister svar på frågan. Frågeställaren får sedan hålla högst två anföranden som också kan besvaras. Någon annan diskussion är inte tillåten. För svaret på frågan tillämpas ingen tidsbegränsning medan övriga yttranden inte får överstiga tre minuter. Svaret kommer att ges av minister Annette Holmberg-Jansson. Ordet ges först till lagtingsledamoten Simon Påvals.


 • Tack, herr talman! Landskapsregeringen är i färd med att revidera alkoholbestämmelserna vilket är nödvändigt till flera delar. Men ett av förslagen är att tillåta 16-åringar att servera alkohol. Det motsätter sig flera i det åländska samhället, speciellt landskapsregeringens egen expertgrupp, den operativa samverkans- och referensgruppen för ANDTS-arbetet.

  Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga: Tänker landskapsregeringen gå emot sitt eget alkohol- och drogpolitiska program, den operativa samverkans- och referensgruppen samt etablerad forskning och tillåta 16-åringar servera alkohol?


 • Tack, talman! Tack ledamot Påvals för din fråga.

  Under de första månaderna när vi tillträdde så var alkohollagen en av de frågor som lyftes upp och som behövde diskuteras. Vi valde tillsammans att plocka ut några av de punkter som behövde åtgärdas i översynen av alkohollagen. Detta var i enlighet med regeringsprogrammet "Tillsammans för Åland" där det står att landskapsregering förbereder en översyn av den åländska alkohollagen.

  Som en del av den översynen kommer landskapsregering att ta del av de erfarenheter som finns och motsvarande reglering, positiva och negativa, och därefter fatta beslut i frågan.


 • Ledamot Simon Påvals (Lib) Tilläggsfråga | 16:06

  Tack, herr talman! Jag noterade ju så klart, som alla andra, att regeringen hörsammade åsikterna från den operativa referensgruppen i ANDTS-frågorna. Jag är så klart medveten om att regeringen i nuläget återtagit just detta ärende till vidare behandling. Men jag anser att frågan är viktig att diskutera.

  Min följdfråga till ministern är: Vad anser ministern att regeringen behöver tillgodose sig med för ytterligare information för att göra ett slutgiltigt beslut i stora revideringen av alkohollagen?


 • Tack, talman! Inför sommaren 2020 så gjorde vi förändringar som vi bedömde att var mest akuta för branschen. Vi skickade ut förslaget på remiss. Det dröjde ju, som sagt, ett tag innan beslutet kunde tas för mycket av regeringens tid gick åt till coronarelaterade frågor just när remissvaren kom in.

  Vi beslöt att gå vidare med tre av punkterna som vi valde att lyfta in i förordningen just nu. Det är enportionsregeln, utökade serveringstider på uteserveringar - som just nu i dagsläget med coronaepidemin kan kännas lite onödiga men vi får hoppas att nästa sommar ser lite annorlunda ut- och sedan också tidsregleringen ombord på fartyg för servering.

  Det som ledamot Påvals lyfter upp i sin skriftliga fråga, om 16-åringar möjligheter att servera alkohol under direkt övervakning, har vi tillsvidare valt att inte ta med för vi anser att det behöver analyseras mera. Vi behöver se speciellt på hur utfallet på finska sidan har varit. I Finland har man levt med den här alkohollagen i två år redan. Vi behöver nu mera noggrant analysera, se och efterhöra hur utfallet har varit och om man har sett några problem med det innan vi fattar slutgiltigt beslut.


 • Ledamot Simon Påvals (Lib) Tilläggsfråga | 16:08

  Tack, herr talman! Jag kan säga att jag har full förståelse för varför ett sådant förslag läggs fram eftersom det är skriande brist på serveringspersonal på Åland. Det är enda anledning till att jag förstår att förslaget lades fram, om jag ska vara ärlig. Det gick ut väldigt få servitörer i år från hotell- och restaurangskolan. Jag anser att man ändå behöver se över hur man istället kan göra servitöryrket mer attraktivt på Åland och stärka kompetensen och därigenom yrkesgruppens status. Att ha 16-åringar att servera alkohol så enligt min mening så riskerar man dels att äventyra enskilda personers framtid pga. ökad exponering och dels riskerar det ytterligare att äventyra yrkets status genom att sänka kompetensnivån hos arbetstagarna generellt.

  Min fråga återigen kanske också behöver fokusera om. Anser ministern att två års tid är tillräckligt lång tid för att kunna analysera de sociala effekterna av en sådan lagstiftning? Min erfarenhet är att för att kunna se effekterna så skulle det behövas betydligt längre tid. Inom socialt arbete vet man att effekten av exponering för ungdomar för alkohol, tobak och narkotika har mera långsiktiga effekter än två år. Hur länge tror ministern att det kommer att ta innan man kan ta ett slutgiltigt beslut utifrån den vetskap man kan tillgodose sig från finska sidan?


 • Tack, talman! Vi kommer att ge besked i lagstiftningen som avser levereras i höst. Den 15 maj sade jag i en intervju i Ålands radio att jag ganska snabbt kände att det här är en fråga som kräver mer undersökning. Det kräver noggranna analyser och någonting nytt har inte hänt på de två veckorna sedan den 15 maj.

  Så nu fortsätter arbetet med revideringen av alkohollagen helt i enlighet med regeringsprogrammet "Tillsammans för Åland".


 • Landskapsregeringens svar antecknas för kännedom. Ärendet är slutbehandlat.